Aktuella meddelanden


Sidnumren i beskrivningen av innehållet under Kurslitteratur är nu uppdaterad så att den stämmer med de olika upplagorna av boken.

Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

Lärare
Kursansvarig: Sven Järner, jarner'at'chalmers.se
Övningsledare:Sven Järner
Kurslitteratur
David C. Lay:  Linear Algebra and its Applications, fourth edition , Addison-Wesley (beställd hos Akademibokhandeln och Cremona).
Fjärde upplagan finns i en äldre tryckning (med lila utsida) och en nyare (med pusselbitar på framsidan). Upplaga 3 går också att använda med reservation för att uppgiftsnumreringen kan fela. Följande kapitel och avsnitt ingår:
Kapitel 1, 2.1-3, 2.8-9, 3.1-2, 5.1-3, 5.6 utom sid 329 - 331, 5.6 utom sid 337 - 339, 6.1-6 utom sidorna 385, 386, 392 och 393, 7.1.
I den äldre tryckningen är motsvarande sidnummer 307 - 309, 315 - 317, 357, 358, 364 och 365.
I upplaga 3 är motsvarande sidnummer 365 - 367, 374 - 376, 422 (andra halvan) ,423, 430 och 431.
Hasse Carlsson: Vektoralgebra, en inledning , Kompendium, Göteborg (laddas ner eller köpes på DC) Kapitel 1 - 6.
         Ordlista
Program
Föreläsningar
Dag Avsnitt
Innehåll
Må 27/10
V1 - 3
Geometriska vektorer, Bas, koordinater 
To 30/10 V4, L 1.1 Linjära ekvationsystem, radoperationer, Gausselimination.
To 6/11 L 1.2 - 3 Ekvationssystem på matrisform, R^n
Må 10/11 L 1.4 - 5 Ax=b, sats om lösningsmaängden.
To 13/11 V 5-6 Area, volym, vektorprodukt, determinant, linjer och plan
Må 17/11 L 1.6-7 Linjärt beroende, Linjära avbildningar, matrisen för en linjär avbildning
To 20/11 L 1.8-9 Linjära avbildnigar forts., tillämpning ar av ekvationssystem,
Må 24/11 L 2.1-3 Matrisalgebra, invers matris.
To 27/11 L 2.8-9 Underrum till R^n, nollrum, kolonnrum, dimension och rang
Må 1/12 L 3.1-2 Determinanter
To 4/12 L 5.1-3 Egenvärde, egenvektor 0ch diagonalisering
Må 8/12
L 6.1-3 Skalärprodukt och projektion i R^n
To 11/12
L 6.4-6 Ortogonalisering, minsta kvadratmetoden, ej sid 357-358, 364-365.
Må 15/12
L 7.1 Diagonalisering av symmetriska matriser och spektralsatsen
To18/12

 Reserv, rep.


Rekommenderade övningsuppgifter
Dag På tavlan Öva själva
To 30/11
V2: 5, V3: 8a, 9, 17, V4: 2a, 4,12 V2: 1, V3: 5, 6, 8b, 15, 21, V4: 1, 5, 6
To 6/11
L1.1: 4, 9, 15, 20 L1.1: 1,2,3,7,10,12,16, 21, L1.2: 7,11,13,19
Må 10/11
L1.2: 8, 20, L1.3: 12, L1.4:14,16 L1.3: 5,7, L1.4: 1, 3, 7, 9,17, 19, 23, 29
To13/11
V5: 9 Dugga,  L1.5: 5, 15, V5: 1, 3, 4, 8
Må 17/11
V6: 5, 9, 15, 21, 28, V6: 10,13,14,16,20,26
To 20/11
L1.7: 12, 26, 32, L1.9: 6,10 L1.7: 1,5,9,11,21,27,33,35
Må 24/11
L1.9: 30, L2.1: 2,20, L2.2: 12. L1.8: 9,11,17, L1.9: 3,5,7,13,15,25,27, L.10: 7
To 27/11
 L2.8: 8, 24. Dugga, L2.1 1,5,9,17,21, L2.2: 7,31,33
Må 1/12  L2.9: 2,4,16, L3.2: 1-4,  L2.3: 13,15,27, L2.8: 5,9,11,15,23, L2.9: 1,3,9,15
To 4/12 L3.2: 12,20, L5.1: 4, L5.3: 2,6,12. L3.1: 1,3, L3.2: 5,7,11,15,17,19
Må 8/12 L5.6-7(s.301-306): exempel , L5.7 (s.311-314.) : 4,6 L5.1: 3,5,9,13, L5.2: 1,5,7,9, L5.3: 1,5,7,9,11, L5.6: 1,3.
To 11/12 L6.3: 8,12 Dugga. L5.7: 1,3,5, L6.1: 11, 14, L6.2: 3,5,9
Må 15/12 L6.4: 6, L6.5: 4,6,8, L6.6:2 L6.3: 3,7,11,17, L6.4: 3,5,7,9, L6.5: 1,3,5,7, L6.6: 1,3
To 18/12 L7.1: 20,22 L7.1: 1,3,5,7,9, 13,17,19
Datorlaborationer och övningar med Matlab

Inlämningsuppgift

Matlabuppgift att lösa individuellt eller två och två och lämna in senast måndag 15 december. Kan ge  ett bonuspoäng till tentan (giltig t.o.m. augusti 2015).


Referenser

För en introduktion till  MATLAB hänvisas till kursmomentet Matlab där du  kan du hitta nyttiga länkar.
Kurskrav
   Vid tentamen bör man kunna formulera och förstå alla definitioner och satser som ingår i kurslitteraturen. Man ska också kunna tillämpa dem vid problemlösning.
         Följande satser ska dessutom kunna bevisas (minst två av dem kommer på skrivningen):
         Kap 1: sats 8,10,11.
         Kap 2: sats 2a, 4, 5, 6b, 12.
         Kap 5: sats 5 för 2x2-matriser.
         Kap 6: sats 2, 5.
         Kap 7: sats1.
Duggor
Under kursens gång ges 3 stycken duggor - torsdag 13/11 torsdag 27/11 och torsdag 11/12. De ges i anslutning till lektionerna. Varje dugga består av 3 uppgifter om vardera 1 poäng. Totalt kan man alltså få maximalt 9 poäng på duggorna. Duggorna ger bonuspoäng till tentan (och i förekommande fall omtentorna t.o.m. augusti 2015) enl följande princip: Om man har minst 12 poäng på tentan adderas d/9 till skrivningspoängen, där d är antalet poäng man fått på duggorna. Resultatet avrundas till lämpligt hel - eller halvtal. Om man har mindre än 12 poäng på tentan adderas 2d/9, men detta görs enbart om man i så fall uppnår minst 12 poäng - tentaresultatet bokförs då som 12 poäng. Dessutom kan man få en bonuspoäng om man löser inlämningsuppgiften ovan.

Examination
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen som består av ca 8 uppgifter som tillsammans ger 25 poäng. För godkänt resultat på kursen krävs 12 poäng och för betyget väl godkänd krävs 18 poäng. Bonuspoäng medräknas enligt ovan.

Rutiner kring tentamina
I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period.
Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.
Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal.

För att se ditt resultat gå till Ladok via inloggning i Studentportalen (GU).

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 11.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 11.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL (inloggning via Studentportalen) finns en enkät som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.  
Gamla tentor
150819,  lösningar
150417,  lösningar
141222,  lösningar
140820,  lösningar
140426,  lösningar.
131220,  lösningar.
130821,  lösningar.
130404,  lösningar.
121221,  lösningar.