Syfte och lärandemål

Syfte och lärandemål finns i kursplanen.

Förändringar jämfört med senaste tillfället

Inga ändringar jämfört med förra året.

Lärare

Examinator och föreläsare: Stefan Lemurell, rum L3034, tel. 772 5303, e-post: stefan.lemurell(at)gu(punkt)se

Övningsledare: Stefan Lemurell och David Ericsson

Kurslitteratur

Jonasson, Lemurell; Algebra och diskret matematik, upplaga 2 (Studentlitteratur)
Kursen behandlar kapitel 1-6 samt kapitel 8 FÖRUTOM följande avsnitt: 1.10, 3.8, 3.9, 5.5, 5.6, 5.7, 8.3. I avsnitt 8.1 ingår bara t.o.m. Proposition 8.8.

Översättning mellan övningsnummer i upplaga 1 och upplaga 2.

Explorativa övningar (delas ut vid undervisningen och kan hämtas efterhand som pdf på denna sidan).

Examination och kurskrav

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen som består av ca 8 uppgifter som tillsammans ger 25 poäng. För att bli godkänd på kursen krävs 12 poäng och för att få betyget Väl godkänd krävs 18 poäng. 

Några av uppgifterna på tentamen är teoriuppgifter. Dessa kan bestå av att ange definitioner av begrepp i kursen, formulera centrala resultat och bevisa satser. Utöver detta kan de också innehålla tillämpningar eller exempel relaterade till uppgiften.

Samtliga definitioner i kursen ingår.

Följande satser ska kunna formuleras: Aritmetikens fundamentalsats, Binomialsatsen

Följande satser/lemman ska kunna bevisas: 3.44, 5.4, 5.9, 5.20, 5.22, 5,28, 5.33 (Aritmetikens fundamentalsats), 5.38, 6.13, 6.14 (Binomialsatsen), 8.8.

Rutiner kring tentamina

I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period. Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal, där du även kan läsa om regler för examination vid GU.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.

Du kan själv gå in i Ladok för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen: 
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen: 
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Studieresurser

Kursutvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.

Gamla tentor

Ordinarie tenta: 2017 (med lösningar), 2016 (med lösningar), 2015 (med lösningar), 2014 (med lösningar), 2013 (med lösningar), 2012 (med lösningar), 2011 (med lösningar), 2010 (med lösningar), 2008 respektive 2007. Dessutom finns tes och lösningar för ordinarie tenta 2004 samt tes och lösningar för den enda omtentan detta år.

Program

Program för kursen hittar du på kursöversikten.