Allmän information
Kursen Flervariabelanalys, 15 hp, är uppdelad på två delkurser om vardera 7,5 hp. Närmare information om respektive delkurs ges via dess kurshemsida och av kursansvarig (se nedan). 
Examinator och kursansvarig
Del 1: Ulla Dinger, tel 772 3559, epost: ulla(at)chalmers(dot)se
Del 2: Sven Järner, tel 772 3561, epost: jarner(at)math.chalmers(dot)se
Kurslitteratur
Persson-Böiers: Analys i flera variabler, Studentlitteratur 2005.
Övningar i analys i flera variabler, LTH 2005.
Gustafsson-Löfström-Olsson: Några grundläggande begrepp i matematisk analys, Göteborg 1995.
Datorlaborationer och övningar med Matlab
Parallellt med kursen Flervariabelanalys ges kurserna Programmering med Matlab  och  Numerisk analys  i vilka exempel och tillämpningar kommer att hämtas från flervariabelanalysen.
Referenslitteratur:
En bra inledande skrift till MATLAB är  Matlabhandledningen författad av Jörgen Löfström
En fylligare och mer omfattande bok är  MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap  av Per Jönsson.
Examination
För godkänt resultat på kursen krävs godkänt resultat på båda delkurserna. Varje delkurs examineras med en tentamensskrivning om max 25 poäng. För godkänt resultat på en delkurs krävs 12 poäng, och för väl godkänt krävs 18 poäng. För betyget väl godkänt på hela kursen krävs att den totala skrivningspoängen för del 1 och del 2 uppgår till minst 36 poäng.

För information om eventuella bonusgivande kursmoment se kurshemsidan för respektive delkurs.
Kursutvärdering
Vid kursstart utses 2-3 studentrepresentanter för att tillsammans med kursansvariga genomföra kursutvärdering. Utvärderingen sker genom samtal mellan studentrepresentanterna och lärarna under kursens gång, samt en enkät och uppföljningssamtal i slutet av varje delkurs.