MMG300, Flervariabelanalys, Våren 18

Aktuella meddelanden

Kursen Flervariabelanalys, 15 hp, är uppdelad på två delkurser om vardera 7,5 hp. Dessutom ingår ett moment i matematisk kommunikation. Närmare information om respektive delkurs ges via dess kurshemsida.

Momentet Matematisk kommunikation löper parallellt med båda delkurserna och denna sida ger en detaljerad beskrivning av upplägget - missa inte den informationen! Extra viktigt eftersom momentet kräver närvaro.

Studiehjälp (med äldre studenter) kommer att ges under kursen om intresse/behov finns.

Kursens schema finns i TimeEdit.

Lärare

Kursansvarig och examinator del 1: Andreas Rosén, tel. 772 5365, rum MVH 4016
Kursansvarig och examinator del 2: Lyudmyla Turowska, tel. 772 5341, rum MVL 3025

Examinatorer Matematisk kommunikation: Andreas Rosén och Lyudmila Turowska

Kurslitteratur

Persson-Böiers (PB): Analys i flera variabler, Studentlitteratur 2005.
Övningar i Analys i flera variabler, Lund 2007, Studentlitteratur.
Gustafsson-Löfström-Olsson (GLO): Några grundläggande begrepp i matematisk analys. Kompendium, Göteborg 1995.

Se även kurslitteraturlistan, där det även finns information om försäljningsställen.

Ytterligare kursrelevant material för den intresserade:
Integrationsteori à la Böiers--Claesson
Diverse

Program

Att ”tavelpresentera” som en matematiker - syfte och bakgrund
Ett närmast urtypiskt sätt att kommunicera matematik är att presentera teori eller lösningar "på tavlan", varför matematikstudenter som en del av utbildningen bör träna, och utveckla sin förmåga, att göra presentationstekniskt goda tavelpresentationer. Kursen Flervariabelanalys erbjuder en utmärkt kontext för detta ändamål.
Genom att i mindre grupp förbereda och strukturera matematisk information i form av bevis och/eller lösningar på uppgifter inför en klassrumspresentation, och där presentationen övas under överinseende av matematiklärare, är tanken att kommunikationsinslaget i kursen ska stärka ämneslärandet samtidigt som studenterna får återkoppling på sin presentationsteknik och formas som ”tavelpresentatörer”.

Kommunikationsinslaget är utformat med fokus på att studenten efter avslutad kurs ska kunna:


Kommunikationsmomentets upplägg

Introducerande föreläsning sker måndag 22/1 kl 10.30 och är obligatorisk. Här introdceras några grunder i presentationsteknik och vad som är speciellt för tavelpresentationer.  Några nyttiga länkar som handlar om presentationsteknik kan du hitta här: CHOCS, NCSU, Slideshare. I samband med föreläsningen görs också en gruppindelningen som går till så  att man skriver på en lista vilken grupp man vill vara med i. Till att börja med tar vi in tre personer i varje grupp. Beroende på hur många studenter det blir på kursen ökar vi sen till fyra i varje grupp och vid behov ökar vi antalet grupper. Personer som inte skrivit upp sig kommer att grupplaceras av läraren.

Gruppindelning

Introföreläsningen 22/1


Därefter sker övningar individuellt med varje studentgrupp. För varje grupp struktureras övningen på följande sätt:


Du måste vara närvarande vid alla dessa fyra schemalagda tillfällen med din grupp.


Schema för handledning/tavelpresentation. Observera att det mesta arbetet måste utföras inom gruppen före de schemalagda handledningstillfällena.

Grupp
Tilldelas uppgift på lektion 13-15
Hjälp av matematiklärare på lektion 13-15
Handledning/examination tavelpresentation 11:00-11:40, se lokal i TimeEdit
Tavelpresentation inför klassen på lektion 13-15
1
tisd 23 jan
torsd 25 jan
månd 29 jan
tisd 30 jan
2
tisd 30 jan
torsd 1 feb månd 5 feb
tisd 6 feb
3
tisd 6 feb torsd 8 feb månd 12 feb
tisd 13 feb
4
tisd 13 feb
torsd 15 feb
månd 19 feb
tisd 20 feb
5
tisd 20 feb torsd 22 feb månd 26 feb
tisd 27 feb
6
tisd 27 feb torsd 1 mars månd 5 mars
tisd 6 mars
7
tisd 20 mars torsd 22 mars månd 9 april
tisd 10 april
8
tisd 10 april
torsd 12 april månd 16 april
tisd 17 april
9
tisd 17 april
torsd 19 april
månd 23 april
tisd 24 april
10
tisd 24 april
torsd 26 april
månd 7 maj
tisd 8 maj
       11
tisd 8 maj
torsd 10 maj
månd 14 maj
tisd 15 maj


Ersättningsuppgift för studenter som missat den obligatoriska föreläsningen om presentationsteknik


Studieresurser

Datorlaborationer och övningar med Matlab

Se information för respektive delkurs

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen. Mer information ges för respektive delkurs.

Duggor

Se information för respektive delkurs.

Examination

Kommunikationsmomentet examineras via tavelpresentationer och varje delkurs examineras med en tentamensskrivning om max 25 poäng. För godkänt resultat på en delkurs krävs 12 poäng, och för väl godkänt krävs 18 poäng.

För godkänt resultat på hela kursen krävs godkänt resultat på båda delkurserna och på kommunikationsmomentet.
För betyget väl godkänt på hela kursen krävs dessutom att den totala skrivningspoängen för del 1 och del 2 uppgår till minst 36 poäng.

För information om bonusgivande kursmoment se kurshemsidan för respektive delkurs.

Rutiner kring tentamina

I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period. Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal, där du även kan läsa om regler för examination vid GU.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen (GU), för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursutvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL finns en enkät (kräver inloggning i GUL) som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.

Gamla tentor

Se information för respektive delkurs.