MMG300, Flervariabelanalys Våren 19

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.

Kursen Flervariabelanalys, 15 hp, är uppdelad på två delkurser om vardera 7,5 hp. Dessutom ingår ett moment i matematisk kommunikation. Närmare information om respektive delkurs ges via dess kurshemsida.

Momentet Matematisk kommunikation löper parallellt med båda delkurserna och denna sida ger en detaljerad beskrivning av upplägget - missa inte den informationen! Extra viktigt eftersom momentet kräver närvaro.

Studiehjälp (med äldre studenter) kommer att ges under kursen om intresse/behov finns.

Lärare

Kursansvarig och examinator del 1: Andreas Rosén, tel. 772 5365, rum MVH 4016

Kursansvarig och examinator del 2: Lyudmyla Turowska, tel. 772 5341, rum MVL 3025

Examinatorer Matematisk kommunikation: Andreas Rosén och Lyudmila Turowska


Kurslitteratur

Persson-Böiers (PB): Analys i flera variabler, Studentlitteratur 2005.
Övningar i Analys i flera variabler, Lund 2007, Studentlitteratur.
Gustafsson-Löfström-Olsson (GLO): Några grundläggande begrepp i matematisk analys. Kompendium, Göteborg 1995.

Se även kurslitteraturlistan, där det även finns information om försäljningsställen.

Ytterligare kursrelevant material för den intresserade:
Integrationsteori à la Böiers--Claesson
Diverse

Program

Att ”tavelpresentera” som en matematiker - syfte och bakgrund
Ett närmast urtypiskt sätt att kommunicera matematik är att presentera teori eller lösningar "på tavlan", varför matematikstudenter som en del av utbildningen bör träna, och utveckla sin förmåga, att göra presentationstekniskt goda tavelpresentationer. Kursen Flervariabelanalys erbjuder en utmärkt kontext för detta ändamål.
Genom att i mindre grupp förbereda och strukturera matematisk information i form av bevis och/eller lösningar på uppgifter inför en klassrumspresentation, och där presentationen övas under överinseende av matematiklärare, är tanken att kommunikationsinslaget i kursen ska stärka ämneslärandet samtidigt som studenterna får återkoppling på sin presentationsteknik och formas som ”tavelpresentatörer”.

Kommunikationsinslaget är utformat med fokus på att studenten efter avslutad kurs ska kunna:


Kommunikationsmomentets upplägg

Introducerande föreläsning sker måndag 28/1 kl 10.30-11.30 och är obligatorisk. Här introdceras några grunder i presentationsteknik och vad som är speciellt för tavelpresentationer.  Några nyttiga länkar som handlar om presentationsteknik kan du hitta här: CHOCS, NCSU, Slideshare. I samband med föreläsningen görs också en gruppindelningen som går till så  att man skriver på en lista vilken grupp man vill vara med i. Till att börja med tar vi in tre personer i varje grupp. Beroende på hur många studenter det blir på kursen ökar vi sen till fyra i varje grupp och vid behov ökar vi antalet grupper. Personer som inte skrivit upp sig kommer att grupplaceras av läraren.

Föreläsningsanteckningar 28/1


Därefter sker övningar individuellt med varje studentgrupp. För varje grupp struktureras övningen på följande sätt:

Du måste vara närvarande vid alla dessa fyra schemalagda tillfällen med din grupp.


Schema för handledning/tavelpresentation. Observera att det mesta arbetet måste utföras inom gruppen före de schemalagda handledningstillfällena.

Gruppindelningen


Grupp
Tilldelas uppgift på lektion 13-15
Hjälp av matematiklärare på lektion 13-15
Handledning/examination tavelpresentation 11:00-11:40, se lokal i TimeEdit
Tavelpresentation inför klassen på lektion 13-15
1
tisd 29 jan
torsd 31 jan
månd 4 feb
tisd 5 feb
2
tisd 5 feb
torsd 7 feb månd 11 feb
tisd 12 feb
3
tisd 12 feb torsd 14 feb månd 18 feb
tisd 19 feb
4
tisd 19 feb
torsd 21 feb
månd 25 feb
tisd 26 feb
5
tisd 26 feb torsd 28 feb månd 4 mars
tisd 5 mars
6
tisd 5 mars torsd 7 mars månd 11 mars
tisd 12 mars
7
tisd 26 mars torsd 28 mars månd 1 april
tisd 2 april
8
tisd 2 april
torsd 4 april månd 8 april
tisd 9 april
9
tisd 9 april
torsd 11 april
månd 29 april
tisd 30 april
10
tisd 30 april
torsd 2 maj
månd 6 maj
tisd 7 maj
       11
tisd 7 maj
torsd 9 maj
månd 13 maj
tisd 14 maj


Ersättningsuppgift för studenter som missat den obligatoriska föreläsningen om presentationsteknikStudieresurser

Datorlaborationer

Se information för respektive delkurs.

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen. Se information för respektive delkurs.

Duggor

Se information för respektive delkurs.

Examination

Kommunikationsmomentet examineras via tavelpresentationer och varje delkurs examineras med en tentamensskrivning om max 25 poäng. För godkänt resultat på en delkurs krävs 12 poäng, och för väl godkänt krävs 18 poäng.

För godkänt resultat på hela kursen krävs godkänt resultat på båda delkurserna och på kommunikationsmomentet.
För betyget väl godkänt på hela kursen krävs dessutom att den totala skrivningspoängen för del 1 och del 2 uppgår till minst 36 poäng.

För information om bonusgivande kursmoment se kurshemsidan för respektive delkurs.

Rutiner kring tentamina

I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period. Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal, där du även kan läsa om regler för examination vid GU.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen (GU), för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursutvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL finns en enkät (kräver inloggning i GUL) som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.

Gamla tentor

Se information för respektive delkurs.