MMG9XX, MSG9XX, MVEX01 Examensarbete, Våren 18

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen!

Introduktionsmöte för kursen hålls den 16 januari kl 13:15 i Pascal.

Biblioteksföreläsning om informationssökning ges den tors. 1 feb, kl 13:15-15:00 i Euler.

16 jan: Länk till de olika programmens generella kompetenser finns under Generella kompetenser längre ner.
Under "Kursens syfte och mål" finns länk till de etiska reglerna som är nya för i år.

3 maj: föreläsning om att skriva populärvetenskapligt ges av Christopher Kullenberg den 3 maj kl 15:15-17 i Pascal. Presentationen finns här.

24-25 maj: presentationer av projekt, 9-16 preliminärt. Schema meddelas inom kort.

Examinatorer

Maria Roginskaya, maria.roginskaya@chalmers.se
Marina Axelson-Fisk, marina.axelson-fisk@chalmers.se

Kursplan

Chalmers-studenter hänvisas till Chalmers gemensamma sidor:

GU-studenter hänvisas till kursplanen på Matematiska Vetenskapers hemsida:

Kursens syfte och mål

Kursen består i att i grupp genomföra ett matematiskt projekt, redovisa arbetet muntligt och skriftligt, samt att muntligt och skriftligt opponera på en annan grupps arbete.

Syftet med kursen är att lära sig att integrera, fördjupa och utveckla sina tidigare kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område, samt att ge kunskaper och färdigheter inom vetenskapligt arbetssätt och vetenskapligt skrivande.

Efter genomfört kandidatarbete ska studenten kunna:

Dessutom ska alla lära sig skriva i Latex (självstudiekurs med handledning efter behov, se Utformning av skriftlig rapport nedan).

Nytt för i år är att etiska regler måste beaktas och kommenteras i rapporten. Se länk för information och riktlinjer. Om inga etiska aspekter finns i projekt mäste detta uttryckligen skrivas.

Viktiga tider

Utformning av skriftlig rapport

Rekommenderat sidantal för rapportens huvuddel är 20 sidor. Utöver detta kan man ha ett appendix där man med fördel lägger matematiska fördjupningar, programkod, stora bilder etc. Det finns ingen formell begränsning på hur stort appendix får vara, men tänk på att läsaren ska kunna läsa rapportens huvuddel enbart och förstå (åtminstone översiktligt) arbetets syfte och huvudsakliga resultat.

Anmärkning:
Denna text är i det närmaste identisk med motsvarande text för kandidatarbeten vid Chalmers. Eftersom arbeten kan genomföras av grupper med studenter från både GU och Chalmers är det nödvändigt med denna gemensamma struktur.

Rapportens disposition utgår från ämne och innehåll; huvuddelens kapitel disponeras olika beroende på vad det är för typ av projekt som gruppen arbetar med. Till exempel ges i ett modelleringsinriktat projekt stor vikt åt delar som i en litteraturstudie inte alls finns med.

En grundmodell för kandidatrapport på Matematiska Vetenskaper har följande struktur.

Rapporten skall skrivas på svenska, endast om handledaren inte behärskar svenska språket får rapporten skrivas på engelska. Samtliga rapporter ska ha ett sammandrag på svenska och ett på engelska (abstract).

Rapporten bör, om inte starka skäl för någon annan avsedd publik finns, som avsedd publik ha andra studenter med samma ämnesinriktning.

Slutrapportens förord skall innehålla en rapport över individuella bidrag som ska vara bas för individuell bedömning. En sådan bidragsrapport kan innehålla:

I förordet skall också anges att en loggbok förts över de enskilda medverkandes prestationer under arbetet.

Rapporten ska skrivas i Latex. En inledning till Latex hittar du här.

Tex-fil (utformat av institutionen för Fackspråk):
Utformningen av slutrapporten skall följa MV:s standard för kandidatarbeten. Som utgångspunkt används därför denna Tex-fil. Spara filen och byt namn på den till rapport_projektnr.
Du behöver också Chalmers-GU:s logotyp, samt två Tex-filer förord.tex och inledning.tex som läses in av mallen. Logotypen används av mall-filen och skall sparas i samma mapp som den där du har slutrapporten. De andra innehåller lite nyttig information men den ersätter ni med annan text.

Opposition

Varje student ska skriva en individuell opposition på en tilldelad kandidatrapport. Den skriftliga oppositionsrapporten ska vara 2-3 sidor (400-600 ord), och lämnas in till examinator senast den 21 maj.

Opponeringsrapport

Den skriftliga oppositionen innebär en granskning av rapportens förtjänster och brister och ska belysa och diskutera innehållet. Följande punkter kan fungera som en utgångspunkt för granskningen. Själva texten ska vara ett fristående dokument där synpunkter bearbetats och sammanfattas på ett överskådligt sätt. Tänk på att texten ska vara konstruktiv, relevant och respektfull.

Muntlig opposition

Efter varje muntlig presentation genomförs sedan en opposition, där opponerande grupp under 5 minuter leder en diskussion med kandidatgruppen. Med hänsyn till åhörarna är det viktigt att in lägga diskussionen på detaljnivå, ytan den syftar främst till att diskutera de viktigaste och mest övergripande synpunkterna i oppositionen.

Generella Chalmers-direktiv kring opposition och dess bedömning finns här.

Dagbok och tidslogg

Loggboken, som består av gruppens dagbok och individuella tidsloggar, ska föras under hela tiden av arbete.
Dagboken kan skrivas i godtyckligt format, såsom i LaTeX eller Word. Individuella tidsloggar ska lämnas in som en Excel-fil där varje gruppmedlems tidslogg står som ett eget blad (sheet).
Dagbok och tidsloggar lämnas in till examinator vid slutet av kursen, när alla andra moment är avklarade.

Handledning av institutionen för fackspråk

Här kommer länken till institutionen för Fackspråks resurssida.

Generella kompetenser

För grupper med Chalmers-studenter gäller att gruppen följer reglerna kring generella kompetenser för det program som har majoritet i gruppen. Om det inte finns en tydlig majoritet får gruppen själva komma överens om vilket av de ledande programmen som ska gälla, och meddela det till respektive programansvarig.

Länk till vilka generella kompetenser som gäller för respektive program finns här.

Alla program inkluderar dock föreläsningar och handledning i Fackspråk. Information och länk till tidsbokning finns här.

Andra resurser

Information från Biblioteket.
Information om vetenskaplig hederlighet från Europeiska Matematiska Samfundet.

Länkar om att skriva populärvetenskapligt:
http://awelu.srv.lu.se/genres-and-text-types/writing-in-academic-genres/popular-science-writing/
http://henrikbranden.se/vetenskapsskribent/att-skriva-popularvetenskap/
http://henrikbranden.se/2010/10/04/vetenskapligt-kontra-popularvetenskapligt-sprak/

Kursutvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL finns en enkät (kräver inloggning i GUL) som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.