MMG9XX, MSG9XX, MVEX01 Examensarbete, Våren 19

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen!

7 maj: Nu är tider och lokaler klara för presentationerna den 28-29 maj, se Program för presentationer. Där framgår också vilken grupp man ska opponera på.

8 april: Stöd för skrivande av populärvetenskaplig presentation kommer ges vid en föreläsning den 23 april kl 13.15-15.00 i sal Euler. Föreläsare blir Johan Söderberg från Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid GU.

11 feb: Slides från föreläsningen om informationssökning ligger nu under "Andra resurser".

30 jan: OBSTiden för föreläsning om informationssökning ändrad till 7 februari kl 15.15-17.00 i HB3.

24 jan: Informationen nedan ang Generella kompetenser innehöll felaktigheter och är nu korrigerad.

Introduktionsmöte för kursen hålls den 22 januari kl 13.15 - 15.00 i KB 

21 jan: Nu finns den mesta informationen på sidan, men uppdateringar kommer förstås att ske.

Examinatorer

Kursansvariga/koordinatorer/examinatorer: Maria Roginskaya och Ulla Dinger

Kursens syfte och mål

Kursen består i att i grupp genomföra ett matematiskt projekt, redovisa arbetet muntligt och skriftligt, samt att muntligt och skriftligt opponera på en annan grupps arbete.

Syftet med kursen är att lära sig att integrera, fördjupa och utveckla sina tidigare kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område, samt att få kunskaper och färdigheter inom vetenskapligt arbetssätt och vetenskapligt skrivande.

Eftersom projekten genomförs av studenter som följer olika kursplaner (GU respektive Chalmers) är upplägget sådant att alla kursplanernas Lärandemål ska uppnås, vilket bl.a. innebär att efter genomfört kandidatarbete ska studenten kunna:

Riktlinjer och Examination

Styrande dokument är i första hand kursplanerna för MVEX01 och GU-kursplanerna MMG900/910/920 och MSG900/910.

Upplägget av kursen följer till stor del dokumentet Riktlinjer för kandidatarbete på Chalmers, som alltså i vissa delar även berör GU-studenterna. För ytterligare information kring genomförande och examination hänvisas till nedanstående länkar. 

Chalmers-studenter

GU-studenter 

Viktiga tider

Att göra vid kursstart

Gruppkontrakt
I början av arbetet ska varje grupp skriva ett gruppkontrakt, förslagsvis enligt länken: gruppkontrakt. Gruppkontraktet ska skickas till koordinatorer och handledare senast 8 februari.

Planeringsrapport
Innan arbetet med projektet startar ska gruppen skriva en planeringsrapport (projektplan), som ska godkännas av handledaren. Planeringsrapporten ska ange ämnet/problemet som ska avhandlas, samt hur det ska angripas. Den ska ha följande rubriker:

Ovanstående punkter beskrivs i Bilaga 3 i Riktlinjer för kandidatarbete på Chalmers.

Planeringsrapporten skickas till examinator, och handledare, senast 15 februari.

Planeringsrapporten är en del av det betygsgrundande underlaget, och den kan till viss del revideras under arbetets gång.

Kursregistrering för GU-studenter
För att registreras på kursen (med rätt kurskod) ska du fylla i registreringsblanketten, få handledarens påskrift och lämna den till Jeanette Montell på MV eller till någon av examinatorerna (Ulla eller Maria). Projektplanen kan bifogas senare.

Dagbok och tidslogg

Under hela arbetets gång ska Loggbok (ungefär det som kallas Projektdagbok i Chalmers riktlinjer) föras. Loggboken består av gruppens dagbok samt individuella tidsloggar. Både dagboken och tidsloggen är del av underlaget för betygsättningen.

Dagbok
Gruppen ska föra en gemensam dagbok som i kronologisk ordning beskriver arbetsfaserna i projektarbetet. Dagboken (som kan vara t ex en word-fil) ska ligga i SVN, som beskrivs nedan, och ska föras relativt kontinuerligt så att aktiviteterna för en viss vecka ska vara skrivna innan veckan är slut. Dagboken kan innehålla t.ex.

Tidslogg
Varje kursdeltagare ska löpande redovisa sitt eget arbete med projektet, både antalet nedlagda timmar och vad man i huvudsak gjort den tiden. Det är lagom med en notering per dag. Redovisningen görs i ett webbformulär som nås på
http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/GU/MMG9XX/V19/loggar
Observera att man inte kan göra ändringar i efterhand i tidsloggen och att alla i den egna projektgruppen ser alla inlägg.

Versionshantering SVN

Subversion (SVN) är ett versionshanteringssystem som håller reda på historik och förändringar och gör det möjligt att backa tillbaka i tiden eller att spåra vem som gjort vad. Det underlättar också arbete i grupp där man jobbar med gemensamma filer. Gruppens dagbok och skriftliga rapport ska ligga i SVN under hela arbetet.

Observera att det är tekniskt omöjligt att helt ta bort filer från ”repository”, vilket innebär att alla som har tillgång till "repositoryt" kan se alla filer som legat där. Var försiktig så inget privat material hamnar i "repositoryt". Det är därför viktigt att du följer instruktionen med att starta SVN i en tom mapp!

Instruktion för att starta upp TortoiseSVN (för Windows)

 1. Ladda ner det installationsprogram som passar till din dator från https://tortoisesvn.net/downloads.html
 2. Om du nu högerklickar (på godtycklig plats på datorn) så finns det två nya rubriker i menyn:
  • SVN Checkout …
  • TortoiseSVN

  "TortoiseSVN” ger ett antal möjligheter, men prova inte dem om du inte befinner dig i mappen för kandidatprojektet (OBS mycket viktigt!). Läs gärna Hjälp som man hittar i submenyn under "TortoiseSVN".

 3. Skapa en mapp för kandidatprojektet.
 4. Öppna mappen och högerklicka på det vita fältet där filerna ska ligga och välj ”SVN Checkout…”
 5. I fältet för "URL of repository" skriver du:
  https://svn.ita.chalmers.se/repos/math-kandidatprojekt/<projektkod>
  Istället för <projektkod> skriver du projektkoden för din grupps projekt.
 6. I fältet "Checkout directory" skriver du namnet på din mapp som du har skapat för kandidatprojektet (i början ska mappen vara tom).
 7. Ändra inte på något annat och klicka "OK".
 8. Du får upp en ruta ”Checkout Finished” som beskriver vad som hänt. Klicka OK. Om vi hunnit skapa gruppvisa testfiler så har du nu även fått en sådan in i din mapp.
 9. Din kandidatprojektmapp är nu knuten till kursens ”repository”.

Komma igång med Dagboken i SVN

 1.  Någon i gruppen skapar en fil (t.ex. Wordfil) för dagboken i sin kandidatprojektmapp.
 2. Högerklicka på Dagboksfilen och välj TortoiseSVN/Add.
 3. Högerklicka igen på Dagboksfilen och välj SVN Commit.
 4. Du får upp en ruta där du ska ange vad du gjort med filen (första gången kan du skriva att du har skapat den) i meddelandefältet. Klicka på OK.
 5. Nu ligger Dagboksfilen i ”repository”.
 6. Alla andra i gruppen ska högerklicka på sina kandidatprojektmappar och klicka på SVN Update.
 7. Nu har alla Dagboksfilen i sina mappar.

Skriva i Dagboken

 1. Börja med att högerklicka på Dagboksfilen (i din egna mapp) och välj SVN Update för att få den senaste versionen.
 2. Skriv i filen och när du är klar med dagboksnoteringen gör du steg 3-4 ovan så att den nya versionen hamnar i "repositoryt".

Om två medlemmar samtidigt har gjort ändringar ska det uppstå "Conflict" när den andra gör "Commit". Hur man gör i denna situation läser du i 4.6 i hjälpfilen. Det finns mycket mer man kan göra med SVN - läs hjälpfilen. 

Om du har Unix/Linux/MacOS

 1. Öppna ett terminalfönster och skriv
  >svn help
 2. Antingen får du nu upp en hjälptext, vilket innebär att SVN redan är installerat, eller får du information om hur du ska installera subversion (SVN).
 3. Följ instruktionen ovan (för Windows) bortsett från att du får skriva kommandona i terminalfönstret istället för att högerklicka etc. T.ex. skriver du först
  >svn checkout https://svn.ita.chalmers.se/repos/math-kandidatprojekt/<projektkod>
  Istället för <projektkod> skriver du projektkoden för din grupps projekt. 
 4. De kommandon du mest kommer att använda är följande fyra
  >svn status/update/commit/add

Se också https://it.portal.chalmers.se/itportal/NonCDAMac/Versionshantering

särskilt länken till boken ”Version Control with Subversion” för motsvarande instruktioner.

Utformning av skriftlig rapport

Maximalt sidantal för rapportens huvuddel är 20 sidor. Utöver detta kan man ha ett appendix där man med fördel lägger matematiska fördjupningar, programkod, stora bilder etc. Det finns ingen formell begränsning på hur stort appendix får vara, men tänk på att läsaren ska kunna läsa rapportens huvuddel enbart och förstå (åtminstone översiktligt) arbetets syfte och huvudsakliga resultat.

Anmärkning: Denna text är i det närmaste identisk med motsvarande text för kandidatarbeten vid Chalmers. Eftersom arbeten kan genomföras av grupper med studenter från både GU och Chalmers är det nödvändigt med denna gemensamma struktur.

Rapportens disposition utgår från ämne och innehåll; huvuddelens kapitel disponeras olika beroende på vad det är för typ av projekt som gruppen arbetar med. Till exempel ges i ett modelleringsinriktat projekt stor vikt åt delar som i en litteraturstudie inte alls finns med.

En grundmodell för kandidatrapport på Matematiska Vetenskaper har följande struktur.

Rapporten skall skrivas på svenska, endast om handledaren inte behärskar svenska språket får rapporten skrivas på engelska. Samtliga rapporter ska ha ett sammandrag på svenska och ett på engelska (abstract).

Rapporten bör, om inte starka skäl för någon annan avsedd publik finns, som avsedd publik ha andra studenter med samma ämnesinriktning.

Slutrapportens förord skall innehålla en rapport över individuella bidrag som ska vara bas för individuell bedömning. En sådan bidragsrapport kan innehålla:

I förordet skall också anges att en loggbok förts över de enskilda medverkandes prestationer under arbetet.

Rapporten ska skrivas i Latex, och ligga i SVN. En inledning till Latex hittar du här.

Tex-fil (utformad av institutionen för Fackspråk):
Utformningen av slutrapporten skall följa MV:s standard för kandidatarbeten. Som utgångspunkt används därför denna Tex-fil. Spara filen och byt namn på den till rapport_projektnr.
Du behöver också Chalmers-GU:s logotyp, samt två Tex-filer förord.tex och inledning.tex som läses in av mallen. Logotypen används av mall-filen och skall sparas i samma mapp som den där du har slutrapporten. De andra innehåller lite nyttig information men den ersätter ni med annan text.

Opposition

Varje student ska skriva en individuell opposition på en tilldelad kandidatrapport. Den skriftliga oppositionsrapporten ska vara 2-3 sidor (400-600 ord), och lämnas in till examinator senast den 23 maj.

Opponeringsrapport
Den skriftliga oppositionen innebär en granskning av rapportens förtjänster och brister och ska belysa och diskutera innehållet. Följande punkter kan fungera som en utgångspunkt för granskningen:

Opponeringsrapporten ska vara ett fristående dokument där synpunkter bearbetas och sammanfattas på ett överskådligt sätt. Tänk på att texten ska vara konstruktiv, relevant och respektfull.

Muntlig opposition
Efter varje muntlig presentation genomförs en opposition, där opponerande grupp under 5 minuter leder en diskussion med kandidatgruppen. Med hänsyn till åhörarna är det viktigt att inte lägga diskussionen på detaljnivå, utan istället främst diskutera de viktigaste och mest övergripande synpunkterna i oppositionen.

Se även Chalmers generella direktiv kring opposition.


Handledning av Avdelningen för fackspråk och kommunikation

Avdelningen för fackspråk och kommunikation ger fem föreläsningar kring skrivande av kandidatarbete samt tre handledningstillfällen per grupp. På Fackspråks resurssida hittar ni bl.a.

Generella kompetenser

För grupper med Chalmers-studenter gäller att gruppen följer reglerna kring generella kompetenser för det program som har majoritet i gruppen. Om det inte finns en tydlig majoritet i gruppen så är det de inblandade utbildningssekreterarna som tillsammans avgör vilka krav kring generella kompetenser som gäller.

Länk till vilka generella kompetenser som gäller för respektive program finns här.

Alla program inkluderar dock föreläsningar och handledning av Fackspråk. Information och länk till tidsbokning finns här.

Andra resurser

Slides från Bibliotekets föreläsning om informationssökning vt-16, vt-17, vt-19.
Information om vetenskaplig hederlighet från Europeiska Matematiska Samfundet.

Länkar om att skriva populärvetenskapligt:
http://awelu.srv.lu.se/genres-and-text-types/writing-in-academic-genres/popular-science-writing/
http://henrikbranden.se/vetenskapsskribent/att-skriva-popularvetenskap/
http://henrikbranden.se/2010/10/04/vetenskapligt-kontra-popularvetenskapligt-sprak/

Kursutvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL finns en enkät (kräver inloggning i GUL) som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.