Aktuella meddelanden
Välkommen till Naturvetenskapligt basår, Matematik!

Kursen är uppdelad på två delkurser om vardera 7,5 hp. Närmare information om respektive delkurs ges via dess kurshemsida.
För tider och lokaler se kursschemat, som du hittar via länken till webTimeEdit på sidans topp.Lärare
Kursansvarig, del 1: Bo Berndtsson
Kursansvarig, del 2: Ulla Dinger
Kurslitteratur
Håkan Blomqvist (Matematiklitteratur):
Matematik för Naturvetenskapligt basår och tekniskt basår, del 1
Matematik för tekniskt basår, del 2
Matematik för tekniskt basår, del 2, övningsbok

Hasse Carlsson: Vektoralgebra, kompendium som går att ladda ner här.

Se även kurslitteraturlistan, där det även finns information om försäljningsställe.
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen. Mer information ges för respektive delkurs.
Examination
Varje delkurs examineras med en tentamensskrivning om max 50 poäng. För godkänt resultat på en delkurs krävs 20 poäng, och för väl godkänt krävs 36 poäng.

För godkänt resultat på hela kursen krävs godkänt resultat på båda delkurserna.
För betyget väl godkänt på hela kursen krävs dessutom att den totala skrivningspoängen för del 1 och del 2 uppgår till minst 72 poäng.

För information om bonusgivande kursmoment se kurshemsidan för respektive delkurs.
Rutiner kring tentamina
I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period.
Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.
Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal.

För att se ditt resultat gå till Ladok via inloggning i Studentportalen (GU).

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL (inloggning via Studentportalen) finns en enkät som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.