Aktuella meddelanden
Välkommen till kursen LKT325!

Länk till schemat för kursen.

Detta är kurshemsidan för elever som läser "TIKEL-2 Kemiingenjör". Kursen samläses under de första veckorna tillsammans med elever från "TIEPL-2 Ekonomi och produktionsteknik" samt "TIDSL-3 Designingenjör". Notera att kursen skiljer lite mellan programmen! Hemsidan för kursen LMA521 för TIEPL-2 och TIDSL-3 eleverna finns här.

Notera att räkneövningen läsvecka 4 är på ONSDAGEN den 26/11 i KS41, och inte tisdagen som det annars är. Övriga läsveckor är det alltid tisdag morgon kl 08.00 i KS31.

Uppdateringar:
2015-01-14: Lagt upp lösning till tentan 2015-01-14.
2014-12-18: Lagt upp de två tentorna jag gått igenom på lektionen, "Övningstenta" och ordinarie tenta 2007-12-19.
2014-12-03: Uppdaterat information om laborationen och lagt till en länk en PDF med beskrivning av projektet.
2014-11-11: Uppdaterat rekommenderade övningsuppgifter för att bättre stämma överens med föreläsningarna. Fetstilat uppgifter för att ligga i fas med föreläsningarna. Lagt till kort information om labben.
2014-11-07: Uppdaterat föreläsningsordningen (Konfidensintervall ligger planerat den 24/11 och inte som det tidigare stod). Även fetstilat räkneuppgifter för att ligga i fas med föreläsningarna. Uppgift 2.45 är tillagd bland uppgifterna.
2014-11-04: Lade till fler uppgifter att räkna från kapitel 1. Har även fetstilat uppgifter så man kan se hur långt man kan räkna om man vill ligga i fas med föreläsningarna.
Lärare
Kursansvarig: Fredrik Boulund, fredrik.boulund@chalmers.se
Examinator: Johan Tykesson johant@chalmers.se
Föreläsare: Johan Tykesson (läsvecka 1-5), Fredrik Boulund (läsvecka 6-8)
Övningsledare: Fredrik Boulund
Labhandledare:
Kurslitteratur

Ulla Dahlbom: Matematisk statistik (MatStat) (Tillåtet hjälpmedel på tentamen om den inte innehåller några extra anteckningar)
Ulla Dahlbom: Försöksplanering Faktorförsök (FF)
Håkan Blomqvist: Tabell- och formelsamling i matematisk statistik, försöksplanering och kvalitetsstyrning (Tillåtet hjälpmedel om den inte innehåller extra anteckningar)
Ulla Dahlbom: "Test och variansanalys"
Följande bok är inte officiell kurslitteratur men den kan vara bra att ha: Ulla Blomqvist: "Lösningar till matematisk statistik"
Böckerna finns att köpa till exempel på "Gula kiosken" eller "Kokboken"
Program


Föreläsningar
Dag Avsnitt
Innehåll
3/11
MatStat:Kap. 1, 2.1-2.4
Introduktion till kursen. Grundläggande sannolikhetslära
6/11
MatStat: Kap. 2.5-2.6
Betingad sannolikhet, Bayes sats, oberoende händelser
10/11
MatStat: Kap. 3.1-3.2, Kap. 3.3.1-3.4
Diskreta stokastiska variabler. Väntevärde och standardavvikelse för diskreta stokastiska variabler. Likformig, hypergeometrisk, binomial och Poissonfördelning. Några speciella approximationer.
13/11
MatStat: Kap 4.1-4.2
Kontinuerlig stokastisk variabel. Väntevärde och standardavvikelse för kontinuerliga stokastiska variabler.
17/11
MatStat: Kap 4.4-4.5
Rektangel-, exponential- och Weibullfördelninge. Normalfördelningen. Felintensitet.
20/11
MatStat: Kap 5-6
Funktioner av stokastiska variabler. Centrala gränsvärdessatsen och några approximationer.
24/11 MatStat: Kap 9.1-9.3, 9.8 Konfidensintervall för väntevärdet, t-fördelningen. Konfidensintervall för andelar och varians.
27/11
FF: Kap 1-2
Faktorförsök.
1/12
FF: Kap 2-3
Faktorförsök, Reducerade faktorförsök.
4/12 FF: Kap 3, MatStat Kap 7.1-7.2 Reducerade faktorförsök, genomgång av lab. Beskrivande statistik, punktskattningar.
8/12 TV: Kap. 1 Normalfördelningstest på medelvärden, styrka, stickprovsstorlek.
11/12 TV: Kap. 1, 3 Normalfördelningstest fortsättning, t-test, test av populationsproportion, variansanalys.
15/12 TV: Kap 3 Variansanalys; ANOVA.
18/12 Repetition, reservtidRekommenderade övningsuppgifter
Läsvecka Uppgifter
1
MatStat: 1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10, 1.11, 2.1, 2.3, 2.7, 2.11, 2.13, 2.15, 2.23-2.25, 2.30, 2.34, 2.38, 2.40, 2.44, 2.45, 2.46
2
MatStat: 3.1, 3.2, 3.7, 3.10, 3.11, 3.13, 3.15, 3.17, 3.14, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28.
3
MatStat: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 (ej e), 4.7 (ej j,k,l), 4.8 (ej k,l), 4.9, 4.12, 4.13, 4.15, 4.18, 4.19, 4.26.
4
MatStat: 5.1-5.4, 5.13, 5.15, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6a, 6.8, 6.10, 6.11, 6.15, 9.1, 9.3, 9.5, 9.7, 9.9, 9.11, 9.35, 9.36, 9.39, 9.40.
5
FF:1, 2, 3, 4, 5, 6, (7), 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22.
6
TV: Alla uppgifter i Kap 1.
7
TV: Alla uppgifter i Kap 3.
Fler uppgifter att räkna: MatStat: 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.14, 2.17, 2.26, 2.29, 2.31, 2.47, 2.49, 2.56. 3.3, 3.5, 3.14, 3.16, 3.22, 3.31, 3.32, 4.16, 4.22, 4.27, 5.11, 5.12, 6.9, 6.13, 6.16, 9.2
Laboration
Tryck här för att hämta hem helikopterlabben: Helikopterlabben
Regler och information: Labben görs i grupper om 1-3 personer. Deadlinen är 8 januari 2015. Rapporten kan lämnas in på 3 sätt: till föreläsaren vid föreläsningarna (innan jul), eller till övningsledarna vid övningarna (sista tillfället är 8 januari), eller till föreläsaren via mail johant@chalmers.se. Varje grupp måste göra sina egna mätningar. Rapporten behöver inte vara lång men man skall redogöra för hur man gått till väga och resultat och slutsatser skall tydligt framgå.
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Kursmål:
Förstå slumpens inverkan på olika situationer
Göra enklare riskbedömningar
Dra slutsatser från undersökningar
Lägga upp en försöksplan och analysera försöksresultat
Examination
Examinationen består av en skriftlig tentamen och en laboration. På den skriftliga tentamen är maximalt poängantal 50. För betyg 3,4 och 5 krävs minst 20, 30, respektive 40 poäng på tentamen. För godkänd kurs måste också laborationen vara godkänd.
Tillåtna hjälpmedel vid tentamen är: Chalmersgodkänd räknare (lista på godkända räknare). Boken "Matematisk statistik" utan extra anteckningar, och formelsamlingen "Tabell och formelsamling i matematisk statistik, försöksplanering och kvalitetsstyrning" utan extra anteckningar. Understrykningar i böckerna är tillåtna.

Tentamensdatum:
14 Jan 2015 fm L, (ordinarie tentamen)
16 Apr 2015 fm L,
27 Aug 2015 fm L.
Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.


Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Gamla tentor
Lösningar Tentamen 2015-01-15 (notera felet i lösningen för uppgift 6: F0 som nämns i texten är fel, det skall vara 18.676 precis som det står i tabellen)
Ordinarie tentamen 2013-12-18, Lösningar Tentamen 2013-12-18
Omtentamen 2014-08-28, Lösningar Tentamen 2014-08-28
Omtentamen 2014-04-25, Lösningar Tentamen 2014-04-25
Ordinarie tentamen 2007-12-19 (med lösningar).
Övningstenta 1
Övningstenta 2
Övningstenta 3
Övningstenta