MSG110, Sannolikhetsteori, Hösten 17

Aktuella meddelanden


29/11-2017
Olle Nerman har bokat MVL14 imorgon den 30/11-2017 från 12:30 för alla som vill komma förbi och diskutera tentan och lösningar.
5/11-2017
Ordinarie tenta med lösningar 17 finns nu tillgängliga
4/10-2017
Gamla tentor finns nu tillgängliga på hemsidan.
2/10-2017
Materialet från Hans föreläsning finns nu tillgängligt.
7/9-2017
Kurs-PM finns nu tillgängligt.

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.

Lärare

Kursansvarig: Olle Nerman (ON), <nerman@chalmers.se>, telefon: +31 7723565, kontorsrum 3056.
Rummet är beläget en trappa upp (högsta planet) i Matematiska Vetenskapers låghusdel i innerhörnet mot Chalmersbiblioteket/Gibraltarvallens parkering.

Övningsledare: Olof Elias (OE) < olofel@chalmers.se>.

Kurslitteratur

Se kurslitteraturlistan.

Program

KURSORGANISATION:
Kursen är uppdelad i sannolikhetsteori (Kapitel 1-3 och avsnitt 4.3) och introduktion till statistisk inferens (=slutledning) (Kapitel 4-7 och 9.1- 9.2 ).

SCHEMA:
I huvudsak kommer vi att använda tidsblocken Måndagar 13.15-17.00 i sal MVF26 och Onsdagar 13.15-17.00 i sal MVF26.

Onsdagar mellan 15:15-17:00 kommer att vara reguljära övningar ledda av Olof Elias. Övriga pass är föreläsningar av Olle Nerman med insprängda övningsinslag. Schemat finns tillgängligt på Time-edit och kommer att uppdateras/utökas med Projektdelen efter samråd med kursdeltagare och med Chalmers fackspråk omedelbart efter kursens start.

GRUPPROJEKT:
Kommer senare.

PRELIMINÄRT VECKOPROGRAM:

Sannolikhetsteoridelen (Kapitel 1-3 i läroboken, veckorna 36-40)

Läsvecka
Avsnitt
Innehåll
1
Kap 1
Avsnitt 2.1-2.5
Avsnitt 3.1-3.2
Utfallsrum, händelser, sannolikhetsaxiomen.
Kombinatorik och ändliga utfallsrum.
Oberoende, betingning. Lagen om total sannolikhet, Bayes sats. Diskreta stokastiska variabler. Sannolikhetsfunktioner och fördelningsfunktioner.
2

Avsnitt 3.3-3.6
Kontinuerliga stokastiska variabler. Sannolikhets-tätheter. Väntevärden och varianser. Markovs olikhet, Chebyshevs olikhet. Speciella diskreta fördelningar
3

Avsnitt 3.7-3.9 Avsnitt 4.3
Speciella kontinuerliga fördelningar. Simultana fördelningar. Betingade fördelningar och oberoende, Kovarians och Korrelation. Multinomial-fördelningen.
Poissonprocesser. Normal-fördelning i två dim.
4

Avsnitt 3.10-3.13
Funktioner av slumpvariabler, betingat väntevärde, betingat varians. Genererande funktioner. Stora Talens Lag. Centrala gränsvärdes-satsen. Approximationer av fördelningar.
5
Kapitel 5 och 6 översiktligt
Avsnitt 7.1-7.2.3
Simulering och Repetition av sannolikhetsdelen. Punktskattning av parametrar. Momentmetoden
6

Avsnitt 7.2.4-7.2.7
Avsnitt 7.3–7.4
Maximum Likelihood-metoden. Minsta kvadratmetoden. Punktskattning i standardfördelningar Konfidensintervall och Hypotesprövningar (test); idéer och begrepp.
7
Avsnitt 7.5-7.6, Avsnitt 9.1-9.2.1
Statistik i nomalfördelnings-modeller och andra standardfördelningar.
Linjär regression modell och skattning.
8

Avsnitt 9.2.2-9.2.4.
Repetition

Linjär regression, konfidensintervall, test och prediktion.
9


Tentamen, ?? den ?? Oktober kl. ?:??

Rekommenderade övningsuppgifter
Vecka Uppgifter
1
201 (OK formulering bara i sena tryckn.) , 202, 208, 209, 213, 218, 339, 2.4.3, 3.2.1
2
3.3.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.3, 3.5.8, 3.5.9, , 3.6.5, 3.6.7, 3.6.10, 3.6.15, 3.6.22,
3
3.7.3, 3.7.7, 3.7.16, 3.8.4, 3.8.6, 3.9.6, 4.3.2b,d, 4.3.3b-c, , 413, 414,
4
3.10.2, 3.10.5, 3.10.8, 3.10.12, 3.11.2, , 3.12.2, 3.13.3, 3.13.8
5
503, 5.1.7, 5.2.4, 7.2.1, 7.2.5, 7.2.7, 7.2.9, 7.2.11, 7.2.21
6
7.3.1, 7.3.3
7
7.5.2, 7.5.4, 7.6.9, 7.6.3, 7.6.7, 7.6.12, 7.6.19, 730
8
9.2.3, 9.2.7, 9.2.12, 9.2.13 +tentaräkning


Rekommenderade övriga uppgifter
Läsvecka Uppgifter
1
2.3.1, 2.4.1, 2.5.2, 2.5.6, 3.2.2, 3.2.4,
2
3.3.2,301, 305, 3.4.3, 3.5.2, 3.5.4 3.5.7, 3.6.1, 3.6.4, 3.6.8, 3.6.9, 3.6.11, 3.6.14, 3.6.21, 3.6.28
3
3.7.11, 3.7.17,3.8.1, 3.8.2, 3.8.5, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.5, 4.3.1, 4.3.6, 406, 4.3.5, 4.3.8
4
3.10.3, 3.10.6, 3.10.7, 3.10.10, 3.10.13, 3.11.1, 3.11.3, 3.12.1, 3.12.4, 3.13.1, 3.13.2, 3.13.4
5
5.1.2, 5.2.2, 5.3.1, 7.2.2, 7.2.4
6
7.2.8, 7.2.17, 7.2.19, 702, 7.4.5, 7.5.1, 7.5.3, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.4, 7.6.6
7
7.6.8a, 7.6.17, 713, 716, 717a, 736
8
9.2.4, 9.2.5 + tentaräkning

Studieresurser

Datorlaborationer och övningar med MatlabReferenslitteratur

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. MATLAB for Engineers, Holly More
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Per Jönsson
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Duggor


Examination

Kursen tenteras med en salstenta.
Vid tentamen är det tillåtet att använda sig av räknedosa med tömda minnen+ EGEN handskriven formelsamling på 4 A4 sidor (alternativt 2 två-sidiga A4-blad).
Tabeller som behövs kommer att delas ut vid tentamenstillfället.
Antalet möjliga poäng är 30 och minst 12 poäng krävs för betyget G och minst 20 poäng för VG.
(Dessutom skall man ha deltagit och blivit godkänd i projektet.)

Äldre tentor från MSG100 och ett antal liknande tentamina från andra kurser (några med lösningar) kommer att finnas tillgängliga på kurshemsidan ca 3 veckor före ordinarie tenta.

Rutiner kring tentamina

I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period. Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal, där du även kan läsa om regler för examination vid GU.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen (GU), för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursutvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL finns en enkät (kräver inloggning i GUL) som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.

Gamla tentor


Tentor i MSG110:
Tentamen MSG110 2017-08-17 Lösning MSG110 2017-08-17
Tentamen MSG110 2017-01-02 Lösning MSG110 2017-01-02
Tentamen MSG110 2016-10-25 Lösning MSG110 2016-10-25
Tentamen MSG110 2016-08-15 Lösning MSG110 2016-08-15
Tentamen MSG110 2016-01-04 Lösning MSG110 2016-01-04
Tentamen MSG110 2015-10-27 Lösning MSG110 2015-10-27
Tentamen MSG110 2015-08-17
Tentamen MSG110 2015-01-02
Tentamen MSG110 2014-10-28

Tentor i MSG100:
Tentamen MSG100 2012-11-1 Lösning MSG100 2012-11-1
Tentamen MSG100 2012-1-12 Lösning MSG100 2012-1-12
Nedan finns länkar till 4 tidigare tentor i kursen Sannolikhetsteori 1.
Alla uppgifter är möjliga när man har läst MSG110 men följande uppgifter är lite "överkurs", antingen lite väl svåra eller så handlar de om momentgenererande funktioner.
 
18 Augusti 2014: Uppgift 8b.
11 Januari 2014:  Uppgifterna  3 och 8  .
19 Augusti 2013:  Uppgift 5 .
12 Januari 2013:  Uppgifterna 7 och 9 .

Tenta 2013-01-12
Tenta 2013-08-14
Tenta 2014-01-11
Tenta 2014-08-18

Lösningsförslag till Tenta 2013-01-12 och Tenta 2014-01-11.

Ytterligare 4 tidigare tentor att öva på:
Tenta 2012-09-01
Tenta 2013-08-29
Tenta 2013-12-18
Tenta 2014-08-28

För dessa gäller följande:
28 Augusti 2014: Uppgift 3 är inte aktuell.
29 Augusti 2013: Uppgift 3 är inte aktuell.
1 September 2012: Uppgift 7 är inte aktuell.
18 December 2013: Uppgift 5 är inte aktuell.

Fler tidigare tentor och lösningsförslag:
Tenta MSG100 2012-12-19
Tenta TMA321 2013-08-28
Tenta TMA321 2014-05-26
Lösningsförslag Tenta TMA321 2014-05-26
Lösningsförslag Tentor MSG100 2012-12-19, TMA321 2013-08-28, MSG100 2013-08-29