Aktuella meddelanden
Välkommen till kursen
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.
GUL används kontinuerligt under kursens gång för utdelning av åhörarkopior, övningar, laborationer med datamaterial och projektinformation. All inlämning görs också via GUL.
Lärare
Kursansvarig: Staffan Nilsson, staffan@chalmers.se, 772 3566, rum L3061
Övningsledare: Sebastian Jobjörnsson, jobjorns@chalmers.se, 772 5380
Labhandledare: Sebastian Jobjörnsson
Kurslitteratur
Kompendium, delas ut under kursen
Se kurslitteraturlistan.


Program


Föreläsningar
Dag Avsnitt
Innehåll


Rekommenderade övningsuppgifter
Dag Uppgifter

Datorlaborationer och övningar med SPSS

Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Duggor


Examination

Skriftlig tentamen + två obligatoriska projekt
Rutiner kring tentamina
I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period.
Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.
Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal.

För att se ditt resultat gå till Ladok via inloggning i Studentportalen (GU).

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL (inloggning via Studentportalen) finns en enkät som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.  
Gamla tentor
Tentamen 2015-01-15
Lösningar 2015-01-15
Tentamen 2015-03-31
Lösningar 2015-03-31
Tentamen 2015-04-16
Lösningar 2015-04-16
Tentamen 2015-06-08
Lösningar 2015-06-08
...
...