Chalmers tekniska högskola
och Göteborgs universitet
Matematiska vetenskaper
Anställningskommittén
Protokoll nr 1 2005
Sammanträdesdatum
17 juni 2005

Närvarande ledamöter

representanter för lärarkollegiet
Professor Bo Berndtsson, ordförande
Professor Ulf Persson

suppleanter
Professor Olle Häggström

representant för personalorganisationerna
Universitetslektor Carl-Henrik Fant

företrädare för de studerande

jämställdhetsombud

övriga
Sekreterare Setta Aspström

Ärenden
MV2004/70-711 Tillsvidareanställning som universitetslektor i matematik
MV2004/60-710  Befordran till professor i matematik

ÄRENDE BESLUT/ÅTGÄRD

§1 Val av protokolljusterare Olle Häggström utsågs att tillsammans med ordförande justera protokollet.
§2 Dagordning Föreslagen dagrordning godkändes.
§3 Tillsvidareanställning som universitetslektor

Samuel Bengmark ansöker om anställning som universitetslektor. Han har haft tillfälliga förordnanden på såväl Göteborgs universitet som Chalmers tekniska högskola sedan 1998 och har nu vikariat som universitetslektor. Professor Audun Holme och professor Mogens Niss har avgivit skriftliga yttranden angående Bengmarks meritering, se bilagor 1 och 2.

Beslut
Kommittén instämmer i de sakkunnigas rekommendationer och föreslår att Samuel Bengmark anställs som universitetslektor.

§4 Befordran till professor

Docent Genkai Zhang har ansökt om att bli befordrad till professor i matematik vid Chalmers tekniska högskola. Professor Richard Rochberg och professor Harald Upmeier har avgivit skriftliga yttranden angående Zhangs meritering, se bilagor 3 och 4.

Beslut
Kommittén instämmer i de sakkunnigas rekommendationer och föreslår att Genkai Zhang befordras till professor.

   
Vid protokollet  
Setta Aspström  
Justeras   
Bo Berndtsson Olle Häggström


Ansvarig för sidan: Setta Aspström
Senast uppdaterad: 12 augusti 2005