CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET
Matematiska vetenskaper
Forskarutbildningskommittén

 

Minnesanteckningar från forskarutbildningskommitténs möte 17 maj 2006

Närvarande ledamöter:
Jacques de Maré, proprefekt, mötesordförande
Jana Madjarova, ersätter föräldraledig studierektor Matematik
Olle Häggström, studierektor Matematisk statistik
Alexei Heintz, lärare
Christoffer Cromvik, forskarstuderande
Jonas Hartwig, forskarstuderande

Frånvarande ledamöter:
Laura Fainsilber, lärare
Bo Berndtsson, lärare
Hjalmar Rosengren, studierektor i Matematik

Övriga närvarande:
Marianne R Bäckström
Marie Kühn, administratör
Anita Creson, administratör

 

1. Rekrytering nya doktorandtjänster

Till matematisk statistik har man rekryterat 6 nya doktorander (varav 3 börjar den 1 sept och 3 den 15 augusti). Antalet sökande var 41.

Till matematik var det 52 sökande. Trots det stora antalet sökande har rekryteringsgruppen bestämt sig för att anställa endast 2 nya doktorander. En person kommer att börja den 15 augusti. Man väntar fortfarande på besked från den andra personen betr startdatum.

Gruppen samtalade kring nackdelar när antalet nya doktorander blir lågt. Man talade också om hur man utvärderar utländska sökande. Är det lämpligt att göra en test för utländska sökanden som verkar intressanta att rekrytera?

I år var det första gången som vi hanterade ansökningshandlingarna elektroniskt. Bortsett från en del problem initialt har inga klagomål på hanteringen framförts av rekryteringsgrupperna eller andra inblandade.

De nya doktoranderna behöver tilldelas en handledare redan innan de börjar. Jacques skall höra med rekryteringsgrupperna om man har gjort detta.


2. Introduktion av de nya doktoranderna

Gruppen föreslår att MV:s introduktionsdag skall äga rum den 1 september. Det är bra om gamla doktorander är med och arrangerar introduktionsdagen även i år. Christoffer och Jonas skall undersöka med doktorandrådet om det finns några doktorander som vill vara med i detta arbete. De meddelar ev. namn till Marie, som skall hålla i administrationen av denna introduktionsdag.

Jacques framhöll att de nya doktoranderna skall få dokumentet "Doktoranders rättigheter och skyldigheter".

Chalmers introduktionsdag för nya doktorander är den 12 oktober. Även GU brukar arrangera introduktionsdag för nya doktorander.

 

3. Forskarhandledardagen den 13 juni

Ett förslag till ämne framkom: Vart är matematiken på väg? Vad vill vi med forskarutbildningen?
Lämpliga inledare utifrån diskuterades.

Ett annat förslag som framkommit är att doktoranderna utformar en del av dagen.

Jacques arbetar vidare med förslagen och innehållet av dagen.

4. Årlig uppföljning - Hur har det gått?

Den årliga uppföljningen av doktorandernas arbete har till stor del genomförts.
Jana rapporterade att inga generella problem framkommit på Matematik.
Olle nämnde att en del frågor ang kurser har framkommit som man tagit tag i.

5. Övrigt

Kursobligatorium inom forskarutbildningen i matematik diskuterades. Jana skall höra med Hjalmar om det är en bra idé att utforma rekommendation på kurser som man bör läsa. Detta skulle kunna vara ett komplement till det som står om matematikkurser i studieplanen för forskarutbildningen i matematik.

6. Nästa möte

Nästa möte äger rum torsdagen den 5 oktober 2006 kl 10.15.

 

Dessa minnesanteckningar har gjorts av

Anita Creson


Ansvarig för sidan: Setta Aspström
Senast uppdaterad: 30 maj 2006