Chalmers tekniska högskola
och Göteborgs universitet
Matematiska vetenskaper
Lärarförslagsnämnden
Protokoll nr 4 2004
Sammanträdesdatum
18 november 2004

Närvarande ledamöter

representanter för lärarkollegiet
Docent Bo Johansson ordförande
Professor Ulf Persson, deltog ej i presentationen
Docent Marianne Månsson

företrädare för de studerande
Studerande Ragnar Freij

jämställdhetsombud
Univ lektor Ulla Dinger

övriga
Professor Olle Nerman, adjungerad
Professor Bernt Wennberg, adjungerad
Sekreterare Ann-Britt KarlssonÄrenden
MV2004/43 -712
Ref nr E333 1298/04

Forskarassistent i tillämpad matematik med inriktning mot biomatematik

Bordlagt ärende

Sökande: Martin Adiels, Erik Andersson, Niklas Eriksen, Johan Hoffman,Viktor Hügli, Tomas Johansson, Sara Maad, Alexandros Sopasakis


ÄRENDE BESLUT/ÅTGÄRD

§1 Protokolljustering Marianne Månsson utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§2 Dagordning Utsänd dagordning godkändes.
§3 Forskarassistent i tillämpad matematik med inriktning mot biomatematik

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden har ledigförklarat en befattning som forskarassistent i tillämpad matematik med inriktning mot biomatematik med placering vid Matematiska vetenskaper.

Anställningen avser i första hand egen forskning, därutöver kan undervisning motsvarande högst 20% ingå. Vid anställningen beaktas i första hand vetenskaplig skicklighet. Behörighetskrav är doktorsexamen i matematik eller tillämpad matematik och ha forskningsintressen som passar in i forskargruppens pågående arbete. Erfarenhet av samarbete med biologer är önskvärt.

Forskargruppen i biomatematik arbetar huvudsakligen med ordinära och partiella differentialekvationer, och deras användning inom biologi och medicin. Gruppen har nära kontakt med biologer, kemister och medicinare och en stor del av arbetet handlar om metoder för tolkning av experimentella data, samt för kvantitativ och kvalitativ validering av de matematiska modellerna.

Dr Martin Howard, Imperial College London och professor Olaf Wolkenhauer, University of Rostock har utsetts som sakkunniga att bedöma de sökandes meritering,bilagorna 1 och 2.

Till sammanträdet den 1 november 2004 hade Niklas Eriksen inbjudits för att presentera sin forskning och visa hur den skulle kunna passa in i beskrivningen av befattningen. Därefter intervjuades Niklas Eriksen av nämndens ledamöter samt adjungerade ledamoten Bernt Wennberg. Nämnden bordlade ärendet för inhämtande av kompletterande information av de sakkunniga.

Utifrån nämndens tidigare diskussion och efter emailkontakt med de sakkunniga inbjöds Sara Maad till intervju och presentation av sin forskning.

Presentation av forskning och intervju Sara Maad presenterade sin forskning och sina planerade projekt för nämnden. Därefter följde intervju. 
Diskussion 

En samlad bedömning av Niklas Eriksens och Sara Maads meritering visar att båda har potential att utveckla den biomatematiska forskningen. Lärarförslagsnämnden tog hänsyn till annonstextens beskrivning av forskningsgruppens inriktning och ansåg att Sara Maads forskningsprofil (partiella differentialekvationer) ligger närmare forskningsgruppens arbete än Niklas Eriksens (kombinatorik).

Beslut
Nämnden föreslog att med hänsyn till de sakkunnigas utlåtanden, jämställdhetspolicyn vid Matematiska vetenskaper samt bedömningen av den vetenskapliga profilen, att i första hand erbjuda befattningen som forskarssistent till Sara Maad och i andra hand till Niklas Eriksen.

   
Vid protokollet  
Ann-Britt Karlsson  
Justeras   
Bo Johansson Marianne Månsson


Ansvarig för sidan: Setta Aspström
Senast uppdaterad: 15 december 2004