Minnesanteckningar, rektor möter MV 14 januari 2003

Från 1 januari tar Lena Gustafsson över efter Bo Egardt som prorektor. Hon kommer att fortsätta arbeta med forskarutbildning och biblioteksfrågor. Hon kommer dessutom att arbeta med forskningsfinansieringsfrågor och ha ett övergripande ansvar för Chalmers miljösatsning. Bo Appelqvist kommer att sluta till sommaren och hans tjänst kommer inte att ersättas. Roger Johansson fyller 65 idag men kommer att fortsätta som rektors rådgivare två år till.

IT-universitetet håller på att få styrfart. MC2 kommer att ombildas till egen, sektionsliknande enhet. Det är viktigt att knyta samman Chalmers Lindholmen och Chalmers Gibraltar.

Chalmers har klarat det minskade söktrycket till grundutbildningen relativt bra. Genomströmningen har förbättrats. Skolornas matematiktävling kommer att äga rum på Chalmers i vår. Den nya Matematikdelegationen kommer förmodligen att ha sitt sekretariat på NCM. En oroande sak inom grundutbildningen är att vi kommer att gå i takbeloppet. Som konsekvens kan vi t ex inte fortsätta att öka mastersutbildningarna.

Den nya strategiska planen är under utveckling. Vår styrka finns i personal och studenter, hos excellenta och innovativa individer, och i varumärket Chalmers. Fundamenten för strategin är en internationellt stark forskning där vi måste fokusera (och fundera på vad vi INTE ska syssla med), utveckling av ny pedagogik och nytt innehåll i utbildningsprogram, samverkan i regionala, nationella och internationella nätverk, rekrytering, och effektivisering av supportfunktioner.

Rektor ser fram emot att ha en intensiv dialog med MV under våren, främst rörande utbildning, samverkan och fakultetsmedel. Hur fakultetsmedlen ska fördelas är en väsentlig fråga men det är svårt att finna en "rättvis" algoritm.

Ett system med dubbla tillhörigheter eller delanställningar för forskare bör vara möjligt.Om varje sektion skulle ha "husmatematiker", istället för att vi är koncentrerade som nu, blir det svårt både att utveckla matematiken och att få fram nya matematiker.

Vid pennan, Setta Aspström

Ansvarig för sidan: Setta Aspström
Senast uppdaterad: 16 januari 2003
Till internsidan