Lärarutbildning, Naturvetenskapliga fakulteten
LAU150
Kunskapen tar form
delkurs 1 i LAU 160, Människan i världen 1,
vårterminen 2005

Skriftlig hemtentamen 22 april 2005

Välj två (2) av de tre (3) nedanstående frågorna. Besvara vardera fråga med minst 6000 och högst 7500 tecken inklusive blanksteg. Dina tentamenssvar skall lämnas till din seminarieledare senast fredag 29 april klockan 16.00 på det sätt ni kommit överens om. Glöm inte att skriva namn, personnummer och grupp på samliga blad.

Tentamen är individuell dvs svaren du lämnar in skall vara resultatet av ditt eget arbete. Detta innebär att citat skall markeras nogrannt med hänvisning till bok, kapitel och om möjligt till sida där citatet hämtats. Om du inte hämtar direkta citat utan övergripande beskriver något från litteraturen ber vi dig ange i vilket kapitel detta går att finna. Om citat, intryck eller tankar hämtats från annan litteratur än kurslitteraturen ber vi dig ange detta och även mycket kort diskutera denna litteraturs trovärdighet.

Det som bedöms vid betygssättningen är din förmåga att självständigt diskutera frågorna utifrån visad förtrogenhet med kurslitteraturen. Svaret på varje fråga skall ha karaktären av en sammanhängande diskussion där du utgår från litteraturen men också tydligt redovisar och motiverar din egen uppfattning. Du kommer att få ett sammanfattande betyg markerat med VG, G, U eller K, där K betyder att du får möjlighet att erhålla ett G genom att komplettera dina svar innan den 27 maj klockan 16.00. En omtentan läggs ut på kursens hemsida den 20 maj klockan 12.00.

Rättning sker i samarbete inom lärarlaget, både för att ge ett rättvisare rättningsutfall och för att förhindra att identiska tentor lämnas in i olika grupper.


TENTAMENSFRÅGOR

A. I sin bok talar Sven-Eric Liedman om 4 olika dimensioner i kunskapen som enligt honom är en förutsättning för varje arbetsuppgift. Han nämner förmågan att producera redskap av olika slag, förmågan att förstå andra människor och samhället de lever i, förmågan att tala och låta sig vägledas av en symbolvärld samt förmågan att skriva och att tolka skrift. På vilket sätt kombineras dessa dimensioner i lärarens arbetsuppgift?

B.  Bacon myntade uttrycket ”Kunskap är makt.” Foucault hävdade att ”makt också är kunskap.” Belys hur kunskap kan ge makt, och vilka som har makt över den kunskap som bearbetas i dagens svenska skola. Hur balanseras dessa olika aktörers makt över kunskapen? Motivera!

C.  I kurslitteraturen lyfter man fram olika slag av hotbilder som mänskligheten står inför. Det hävdas både att vissa former av kunskap bidrar till dessa hotbilder och att kunskapen själv är hotad. Diskutera några av dessa ståndpunkter och relatera dem till ert uppdrag som lärare, i vilket ingår att både stimulera ett kritiskt förhållningssätt och konstruktiv framtidsberedskap.

                                                                                                                       LYCKA TILL!