Lärarutbildning, Naturvetenskapliga fakulteten
LAU150
Kunskapen tar form
delkurs 1 i LAU 160, Människan i världen 1,
vårterminen 2005

Skriftlig hemtentamen 20 maj 2005

Välj två (2) av de tre (3) nedanstående frågorna. Besvara vardera fråga med minst 6000 och högst 7500 tecken inklusive blanksteg. Dina tentamenssvar skall lämnas till din seminarieledare senast fredag 27 maj klockan 16.00 på det sätt ni kommit överens om. Glöm inte att skriva namn, personnummer och grupp på samliga blad.

Tentamen är individuell dvs svaren du lämnar in skall vara resultatet av ditt eget arbete. Detta innebär att citat skall markeras nogrannt med hänvisning till bok, kapitel och om möjligt till sida där citatet hämtats. Om du inte hämtar direkta citat utan övergripande beskriver något från litteraturen ber vi dig ange i vilket kapitel detta går att finna. Om citat, intryck eller tankar hämtats från annan litteratur än kurslitteraturen ber vi dig ange detta och även mycket kort diskutera denna litteraturs trovärdighet.

Det som bedöms vid betygssättningen är din förmåga att självständigt diskutera frågorna utifrån visad förtrogenhet med kurslitteraturen. Svaret på varje fråga skall ha karaktären av en sammanhängande diskussion där du utgår från litteraturen men också tydligt redovisar och motiverar din egen uppfattning. Du kommer att få ett sammanfattande betyg markerat med VG, G, U eller K, där K betyder att du får möjlighet att erhålla ett G genom att komplettera dina svar innan denna termins slut.

Resultaten meddelas dig direkt av din seminarieledare. Uppge därför epostadress eller, om detta inte är möjligt, vanlig postadress ditt resultatet kan skickas.

TENTAMENSFRÅGOR

A.  Diskutera innebörden i "utbildning" och "bildning". Hur förhåller sig "information" och "kunskap" till dessa två begrepp? Liedman inför begreppet "rotkunskaper". Finns det något samband mellan "information","kunskap", "rotkunskaper" och "visdom"?

B.  Von Wright diskuterar i Vetenskapen och förnuftet vad han kallar "förnuftets kris". Vad åsyftar han och vilken relevans kan hans analys ha för en lärare. Här bör du knyta an till frågan om kunskapsrelativism och mångkulturalism. Har varje kultur sitt förnuftsbegrepp?

C. Sven-Eric Liedman ger i sin bok flera exempel på vetenskapsmän och filosofer som har/hade ett stort konstintresse eller är/var själva konstnärligt aktiva. Konsten kan enligt honom ha varit en kunskapskälla som möjliggjorde för dessa människor att komma fram till sina upptäckter. Håller du med Liedman att konst/musik/skönlitteratur kan vara en väg till kunskap? På vilket sätt och varför?


 
                                                                                                                       LYCKA TILL!