Lärarutbildning, Naturvetenskapliga fakulteten
LAU150
Kunskapen tar form
delkurs 1 i LAU 150, Människan i världen 1,
höstterminen 2003

Skriftlig hemtentamen 21 november 2003

Välj två (2) av de tre (3) nedanstående frågorna. Besvara vardera fråga med minst 6000 och som mest 7500 tecken, inklusive blanksteg. Samtliga frågor skall besvaras med utgångspunkt i kurslitteraturen. Vid betygsättningen bedöms graden av förmåga att självständigt diskutera frågorna utifrån visad förtrogenhet med kurslitteraturen.

Dina tentamenssvar skall lämnas till din seminarieledare senast fredag 28 november klockan 16.00 på det sätt ni kommit överens om. Glöm inte att skriva namn, personnummer och grupp på samliga blad.

Tentamen är individuell och rättning sker kollektivt i lärarlaget. Två individer kan alltså inte lämna in identiska tentor även om man går i olika grupper. Resultaten offentliggörs på kursens hemsida den 8 december.

Omtentamen finns tillgänglig på hemsidan den 15 december kl. 8.30 och skall lämnas in senast den 22 dec kl 16.00.      

TENTAMENSFRÅGOR

A: I vilken grad bestäms kunskapsbildningen av kulturen (samhället) och i vilken grad bestäms den av individen? Liedman argumenterar för det förra förhållandet, men hur argumenterar von Wright och vilken är din uppfattning? Vad får din uppfattning för konsekvenser för hur du vill att skolsystemet skall vara utformat?

B: Ge flera exempel på kunskapsformer som inte har fått plats inom den traditionella skolans formella bokliga bildningsideal.. Hur ser exempelvis förhållandet mellan teoretisk och praktisk kunskap ut eller förhållandet mellan utbildning och bildning? Diskutera konsekvenser av detta förhållningssätt och ge exempel på hur man inom skolan kan inkorporera olika kunskapsformer i undervisningen.


C: Kunskap är makt utropade Francis Bacon på 1600-talet. Man kan också, som Michael Foucault, hävda det omvända nämligen att Makt är kunskap. Diskutera dessa påståenden i relation till   vilket sätt du som lärare kan motivera att det du lär ut i undervisningen bör ses som kunskap som är sann/motiverad av eleverna. Kontrastera med betydelsen av att lära elever att det finns flera perspektiv på saker, och med nödvändigheten att visa respekt för elevers olika perspektiv och åsikter. Relatera t ex till hur du hanterar en elevs påstående om att förintelsen aldrig ägt rum.
 
                                                                                                                       LYCKA TILL!