Lärarutbildning, Naturvetenskapliga fakulteten
LAU150
Kunskapen tar form
delkurs 1 i LAU 150, Människan i världen 1,
höstterminen 2003

Skriftlig hemtentamen 15 december 2003

Välj två (2) av de tre (3) nedanstående frågorna. Besvara vardera fråga med minst 6 000 och högst 7 500 tecken inklusive blanksteg. Det som bedöms vid betygssättningen är din förmåga att självständigt diskutera frågorna utifrån visad förtrogenhet med kurslitteraturen. Svaret på varje fråga skall ha karaktären av en sammanhängande diskussion där du utgår från litteraturen men också tydligt redovisar och motiverar din egen uppfattning.

Dina tentamenssvar skall lämnas till din seminarieledare senast måndag 22 december klockan 16.00 på det sätt ni kommit överens om. Glöm inte att skriva namn, personnummer och grupp på samliga blad.

Tentamen är individuell och rättning sker kollektivt i lärarlaget. Två individer kan alltså inte lämna in identiska tentor även om man går i olika grupper.

Resultaten meddelas dig direkt av din seminarieledare. Uppge därför epostadress eller, om detta inte är möjligt, vanlig postadress ditt resultatet kan skickas.

TENTAMENSFRÅGOR

A. Resonera kring förutsättningarna för kunskap och vad kunskap är. Vad behövs för att den enskilda människan skall kunna lära sig saker och för att samhället i stort skall kunna utveckla ny kunskap? Finns det olika sorters kunskap som kräver olika förutsättningar för att utvecklas? Vilka sorter kan det vara? Motivera ditt svar.

B. Olika aspekter av förhållandet mellan kunskap och makt är ett återkommande tema i kurslitteraturen. Vilka sådana relationer anser du är av störst betydelse för dig som blivande lärare att vara medveten om? Varför och på vilket sätt är de viktiga? Vilka konsekvenser av dessa relationer kan man se i dagens samhälle (miljö, skola, forskning osv.)?

C. Delvis tack vare vetenskaplig forskning har vi idag tillgång till avancerad teknologi och en mycket god levnadsstandard (åtminstone i vår del av världen). Detta har vuxit fram parallellt med en alltmer allvarlig miljö- och resursproblematik som vissa menar hotar mänsklighetens själva överlevnad. Hur bör vi se på det? Är detta ett rimligt pris att betala för kunskapen eller är det inte det? En central fråga är:  hur kan en forskning och en kunskapssyn som inte får sådana konsekvenser se ut? Diskutera och argumentera!

 
                                                                                                                       LYCKA TILL!