Lärarutbildning, Naturvetenskapliga fakulteten
LAU150
Kunskapen tar form
delkurs 1 i LAU 160, Människan i världen 1,
vårterminen 2004

Skriftlig hemtentamen 16 april 2004

Välj två (2) av de tre (3) nedanstående frågorna. Besvara vardera fråga med minst 6 000 och högst 7 500 tecken inklusive blanksteg. Dina tentamenssvar skall lämnas till din seminarieledare senast fredag 23 april klockan 16.00 på det sätt ni kommit överens om. Glöm inte att skriva namn, personnummer och grupp på samliga blad.

Tentamen är individuell dvs svaren du lämnar in skall vara resultatet av ditt eget arbete. Detta innebär att citat skall markeras nogrannt med hänvisning till bok, kapitel och om möjligt till sida där citatet hämtats. Om du inte hämtar direkta citat utan övergripande beskriver något från litteraturen ber vi dig ange i vilket kapitel detta går att finna. Om citat, intryck eller tankar hämtats från annan litteratur än kurslitteraturen ber vi dig ange detta och även mycket kort diskutera denna litteraturs trovärdighet.

Det som bedöms vid betygssättningen är din förmåga att självständigt diskutera frågorna utifrån visad förtrogenhet med kurslitteraturen. Svaret på varje fråga skall ha karaktären av en sammanhängande diskussion där du utgår från litteraturen men också tydligt redovisar och motiverar din egen uppfattning. Du kommer att få ett sammanfattande betyg markerat med VG, G, U eller K, där K betyder att du får möjlighet att erhålla ett G  genom att komplettera dina svar innan denna termins slut. Omtentan läggs ut på kursens hemsida den 11 maj klockan 12.00.

Rättning sker i samarbete inom lärarlaget, både för att ge ett rättvisare rättningsutfall och för att förhindra att identiska tentor lämnas in i olika grupper.


TENTAMENSFRÅGOR

A. Universiteten har genom tiderna haft en vacklande hållning mellan att å ena sidan bilda och å andra sidan att utbilda sina studenter, i det senare fallet för att svara mot specifika behov på arbetsmarknaden. Beskriv hur denna hållning utvecklades över tid från 1600-talet och framåt samt diskutera med utgångspunkt från von Wright hur detta har format samhället så som det ser ut idag.

B. Ett grundläggande ideal i den akademiska världen, och i skolan, är att kunskapen skall vara fri och oberoende, att sanningen skall sökas för sin egen skull utan påverkan av andra. Diskutera de krafter som i praktiken motverkar detta ideal, såväl i skolans som i universitetens värld.

C. Det kan vara svårt att som student eller elev förhålla sig kritisk till kunskap så som den framställs i kurslitteratur och vid undervisning. Diskutera vilken relation kritiskt tänkande har till Liedmans distinktion mellan information och kunskap. Diskutera därefter om, och i så fall hur, du själv och dina kommande elever kan/ska skapa distans till kunskap och därmed möjliggöra ett kritiskt förhållningssätt.

                                                                                                                       LYCKA TILL!