Lärarutbildning, Naturvetenskapliga fakulteten
LAU150
Kunskapen tar form
delkurs 1 i LAU 160, Människan i världen 1,
vårterminen 2004

Skriftlig hemtentamen 11 maj 2004

Välj två (2) av de tre (3) nedanstående frågorna. Besvara vardera fråga med minst 6 000 och högst 7 500 tecken inklusive blanksteg. Dina tentamenssvar skall lämnas till din seminarieledare senast tisdag 18 majl klockan 16.00 på det sätt ni kommit överens om. Glöm inte att skriva namn, personnummer och grupp på samliga blad.

Tentamen är individuell dvs svaren du lämnar in skall vara resultatet av ditt eget arbete. Detta innebär att citat skall markeras nogrannt med hänvisning till bok, kapitel och om möjligt till sida där citatet hämtats. Om du inte hämtar direkta citat utan övergripande beskriver något från litteraturen ber vi dig ange i vilket kapitel detta går att finna. Om citat, intryck eller tankar hämtats från annan litteratur än kurslitteraturen ber vi dig ange detta och även mycket kort diskutera denna litteraturs trovärdighet.

Det som bedöms vid betygssättningen är din förmåga att självständigt diskutera frågorna utifrån visad förtrogenhet med kurslitteraturen. Svaret på varje fråga skall ha karaktären av en sammanhängande diskussion där du utgår från litteraturen men också tydligt redovisar och motiverar din egen uppfattning. Du kommer att få ett sammanfattande betyg markerat med VG, G, U eller K, där K betyder att du får möjlighet att erhålla ett G  genom att komplettera dina svar innan denna termins slut.

Resultaten meddelas dig direkt av din seminarieledare. Uppge därför epostadress eller, om detta inte är möjligt, vanlig postadress ditt resultatet kan skickas.

TENTAMENSFRÅGOR

A. Resonera kring förutsättningarna för kunskap. Vad behövs dels för att den enskilde ska kunna lära sig saker, dels för att ny kunskap ska kunna utvecklas? Är detta beroende av vilken sorts kunskap det handlar om?

B. Vilka olika betydelser kan man lägga i begreppet förnuft? På vilket sätt menar von Wright att den moderna vetenskapen har präglats av förnuft respektive brist på förnuft? Ge exempel, på konsekvenser som bristen på förnuft har fått.

C.  Utgå från minst två olika innebördet (definitioner) av begreppet kunskap som du mött på under denna kurs och diskutera en kunskapssyn de representerar, samt hur denna förhåller sig till det rådande kunskapsidealet i dagens skola. På vilket sätt behöver begreppet kunskap enligt dig förändras i skolan idag, och påverkar det ditt arbete som lärare i framtidens skola?

 
                                                                                                                       LYCKA TILL!