Kleinprojektet på Institut Mittag-Leffler
- under 17:e till 19:e juni kommer 20 gymnasielärare och 10 matematiker att diskutera modern syn på matematik och hur man kan införa detta i gymnasiet.

Rekordmånga i Kängurutävlingen  i år. Uppskattningsvis 17 mars i år. Ungefär 170 000 elever har suttit och klurat på roliga problem.

Besökte du oss på
Matematikbiennalen, 28-29 januari, 2010?

Utbildningsdagar för gymnasielärare i matematik 28-29 april 2009 (ett samarr med NCM och SMS)


SKM skickade ut tio ICME-stipendiater till Mexico:
Se stipendiaternas reserapporter.

Hur kan vi stödja och stimulera spetsutbildningar i matematik? Norra Latin, 13 november 2008
Kontinuerlig verksamhet
Medlemmar
Länkar
Verksamhetsberättelse 2004
Verksamhetsberättelse 2005
Verksamhetsberättelse 2006
Verksamhetsberättelse 2007
Verksamhetsberättelse 200

SKM har ny hemsida:
http://skm.kva.se/


Svenska kommittén för matematikutbildning - SKM

Svenska Kommittén för Matematikutbildning, eller SKM, (the Swedish Committee on Education in Mathematics, ICMI-Sweden), inrättades den 27 november 1996 vid Kungliga Vetenskapsakademien under Svenska Nationalkommittén för matematik.

Uppgifter

SKM skall:

  • initiera och vidmakthålla en diskussion om matematikens roll i samhället och målen för matematikutbildning på alla nivåer i skola och högskola/universitet
  • fungera som en länk mellan ICMI , the International Commission on Mathematical Instruction, och personer verksamma inom svensk matematikutbildning samt att sprida kännedom om ICMI:s verksamhet och stimulera till svenska bidrag till denna;
  • stödja utvecklingen av forskning och utvecklingsarbete i matematikdidaktik i Sverige;
  • bidra till ökade internationella kontakter bland grupper i Sverige som är engagerade i matematikutbildning;
  • skapa ett forum för ökade kontakter och mer tankeutbyte mellan matematikutbildare i skolan, lärarutbildningen och övriga matematikutbildare på högskolor och universitet;
  • medverka till att identifiera problem i matematikutbildningen och till att kartlägga och analysera brister i rekryteringen till matematikstudier på gymnasienivå och till grundutbildning och forskarutbildningen vid universitet och högskolor;
  • bidra till att sprida kännedom om goda exempel och framgångsrika metoder att förbättra kvaliteten i matematikutbildningen och rekryteringen till den.
Kommitténs anknytning till andra organisationer
  • SKM är associerad till den internationella organisationen ICMI som i sin tur är en kommission inom ramen för IMU, den Internationella Matematiska Unionen. SKM samarbetar bl a med Svenska Nationalkommittén för matematik och NCM, Nationellt Centrum för Matematik, i frågor av gemensamt intresse.
Sammansättning
  • SKM består av minst 7 och högst 12 ledamöter, verksamma som lärare, lärarutbildare eller forskare/forskarutbildare i matematik inom grundskola, gymnasium, högskola eller universitet. Kommittén utses av Svenska Nationalkommittén för matematik för en period av fyra år. Nationalkommittén utser en av ledamöterna att vara ordförande. Torbjörn Lundh är för närvarande ordförande.