#!/usr/bin/perl require "Lib/cgi-lib.pl"; MAIN: { $namnfil="Lib/studio_quest_KD2.txt"; # &PrintHead; # if (&ReadParse(*input)) { &ProcessForm; sleep 3; &PrintList; } else { &PrintForm; &PrintList; } # &PrintFoot; } sub PrintHead { print &PrintHeader; print < Kf2 och Kb2 - Differentialekvationer och tekniska beräkningar, del B - 02/03

Anmälan till Kölista

 

END $agent=$ENV{'HTTP_USER_AGENT'}; if($agent =~ m/NCSA_Mosaic/) { print "OBS: Du använder Mosaic, som tyvärr inte\n"; print "klarar att visa detta.\n"; print "Använd någon annan WWW-läsare,\n"; print "t.ex. lynx, netscape, arena eller hotjava.\n

\n"; } } sub PrintForm { print "För att skriva upp er på listan:
\n"; print "Skriv in era namn,\n"; print "vilken datorstudio (KD1 eller KD2) ni sitter i,\n"; print "namnet på datorn,\n"; print "samt en beskrivning av ert problem.

\n"; print "För att ta bort er från listan:
\n"; print "Skriv in ert könummer (1,2,3,...).

\n"; print "Tryck slutligen på \"Anmäl/Ta bort oss!\"\n

\n"; print "

\n"; print "


\n"; for ($i = 1; $i <= 3; $i++) { print "Namn: "; print "(gruppmedlem $i) \n"; print "     
\n"; } print "
"; print "Datorsal: \n"; print "     "; print "     Datornamn: \n"; print "     
\n"; print "

\n"; print "\n"; print "

\n

\n"; print "Könummer: "; print "     

\n"; print "\n"; print "

\n"; print "

\n"; } sub ProcessForm { $tabortnr = $input{'nr'}; if ($tabortnr ne "0" && $tabortnr ne "") { open(FIL,"<$namnfil"); @data=(); close(FIL); $removed = "no"; $count = 1; for(@data) { $enrad = $_; ($nr, $namn1, $namn2, $namn3, $dator, $tid, $datorsal, $fraga) = split(/\|/, $enrad); if ($nr != $tabortnr) { $nydata[$count] = "$count|$namn1|$namn2|$namn3|$dator|$tid|$datorsal|$fraga"; $count += 1; } else { $removed = "yes"; } } open(FIL,">$namnfil"); print FIL @nydata; close(FIL); if($removed eq "no") { print "Felaktigt angivet könummer.\n"; print ""; print "Försök igen!\n

\n"; &PrintFoot; exit; } print "OBS! Kontrollera nedan att er fråga är borttagen.\n"; print "\n

\n"; print "Tillbaka till \n"; print "kursens "; print "hemsida.\n

\n"; } else { $nynamn1 = $input{'namn1'}; $nynamn2 = $input{'namn2'}; $nynamn3 = $input{'namn3'}; $nydatorsal = $input{'datorsal'}; $nyfraga = $input{'fraga'}; $nyfraga =~ s/(\n|( ))/ /g; $nyfraga =~ s/\s+/ /g; $dator=$ENV{'REMOTE_HOST'}; $nydatornamn = $input{'datornamn'}; $tid=time; # unless($dator=~m/\.chalmers\.se$/) { # print "It is not possible to submit"; # print " from outside Chalmers. \n

\n"; # &PrintFoot; # exit; # } if($nynamn1 eq '' || $nynamn1=~m![/\|\;]!) { print "Ni måste ange era namn"; print " (utan konstiga tecken).\n"; print ""; print "Försök igen!\n

\n"; &PrintFoot; exit; } if($nynamn2=~m![/\|\;]!) { print "Ni måste ange era namn"; print " (utan konstiga tecken).\n"; print ""; print "Försök igen!\n

\n"; &PrintFoot; exit; } if($nynamn3=~m![/\|\;]!) { print "Ni måste ange era namn"; print " (utan konstiga tecken).\n"; print ""; print "Försök igen!\n

\n"; &PrintFoot; exit; } if($nyfraga eq '' || $nyfraga=~m![/\|\;]!) { print "Ni måste ange en fråga"; print " (utan konstiga tecken).\n"; print ""; print "Försök igen!\n

\n"; &PrintFoot; exit; } open(FIL,"<$namnfil"); @data=(); close(FIL); $count = 1; for(@data) { $count +=1; } $data[$count] = "$count|$nynamn1|$nynamn2|$nynamn3|$dator|$tid|$nydatorsal|$nydatornamn|$nyfraga\n"; open(FIL,">$namnfil"); print FIL @data; close(FIL); print "Er fråga är nu registrerad.\n"; print "OBS! Kontrollera nedan att ni kom med.\n"; print "\n

\n"; print "Tillbaka till \n"; print "kursens "; print "hemsida.\n

\n"; } } sub PrintList { open(FIL,"<$namnfil"); print "\n"; print "

Kölista:

\n"; print "
\n"; print "
"; while ($enrad = ) { ($nr, $namn1, $namn2, $namn3, $dator, $tid, $datorsal, $datornamn, $fraga) = split(/\|/, $enrad); print "$nr. "; print "$namn1"; unless ($namn2 eq "") { print ", $namn2"; } unless ($namn3 eq "") { print ", $namn3"; } print "
Sal: $datorsal"; unless ($datornamn eq "") { print "     Dator: $datornamn"; } print "

\n"; print "Problem: $fraga"; print "


\n"; } close(FIL); } sub PrintFoot { print <

Automatically generated for: Rickard Bergström

ENDFOOT }