Matematiska vetenskaper, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet

Analys och linjär algebra K, Kf, Bt, del A, 2006 - kursinfo

[hem, vecka 1, vecka 2, vecka 3, vecka 4, vecka 5, vecka 6, vecka 7] [Matlab: analysis, linear algebra, facit]

Allt kursmaterial och information utom kurslitteraturen distribueras via denna web-sida.

Nyheter.

Föreläsare och examinator: Stig Larsson

Undervisning (lärare och schema).

Kurslitteratur: (obligatorisk)
P. Jönsson, Matlab - beräkningar inom teknik och naturvetenskap, andra upplagan, Studentlitteratur, 2006. (360 kr)
R. A. Adams, Calculus: a Complete Course, sixth edition, Addison Wesley, 2006. (665 kr)
D. C. Lay, Linear Algebra and Its Applications, third edition, Addison Wesley, 2003 (660 kr, behövs först i period 2).
Övrigt kursmaterial.

Kompletterande litteratur: (ej obligatorisk)
K. Eriksson, D. Estep, and C. Johnson, Applied Mathematics - Body and Soul, Springer, 2003 (tidigare kurslitteratur).
L. Råde och B. Westergren, Mathematics Handbook for Science and Engineering (BETA), Studentlitteratur, 2003 (starkt rekommenderad handbok).

(Alla dessa böcker finns på Cremona Chalmers Bokhandel.)

Programvara:
MATLAB finns på Chalmers datorer. Vi kommer sannolikt att kunna ge alla studenter en egen studentlicens för Matlab. Den distribueras förhoppningsvis i mitten av läsperiod 1. Den fria programvaran GNU Octave är en bra ersättning för Matlab. Den finns på Chalmers start-DVD (finns på Cremona) eller laddas ned från internet, se installationsinstruktioner här.

Examination:
Skriftlig tentamen: 2006-10-25 fm V. Omtentamina: 2007-01-18 em V, 2007-08-?? (datum ej fastställt).
Matlabprov: torsdag vecka 6 (studio 6.2).
Skriftlig tentamen, totalt 50 poäng, betygsgränser 3=20-29p, 4=30-39p, 5=40-50p. 5 av dessa är på Matlabprovet.

Slutbetyg för hela kursen sätts till medelvärdet av betygen för del A, B och C.

Länkar.
Schema. Matematikkurser K-Kf-Bt. Kemikursen. Studieportalen.
A reformed mathematics education at Chalmers.
Integration av matematik, kemi, kemiteknik.

/stig