Revideringar / Revisions
2022-11-22 Uppdaterat vad gäller kurslitteratur för samlästa kurser. Korrigering av länkar.

2017-10-20 Uppdaterat vad som ingår i kursansvar.

2016-12-19 Uppdaterat avseende ny grundutbildningsorganisation.

2014-10-07 Förtydligande angående kursansvar på Chalmers.

Fr.o.m 140101 tar Thomas Wernstål över uppdraget att bemanna matematikkurserna på Chalmers och GU, från Tommy Gustafsson.

Denna webbsida skapades i juni 2013, till att börja med enbart på svenska men förberedd för engelska versioner.
Väsentliga förändringar av sidans innehåll kommer att meddelas här.

Allmänt - organisation, GU-Chalmers, MV
Något om MV i Chalmers utbildningsorganisation
Alla kurser som ges av vår institution ägs av något utbildningsprogram. Varje utbildningsprogram hör till ett av fyra utbildningsområden. Varje utbildningsprogram leds av en programansvarig (PA) eller, för masterprogrammen, en masterprogramansvarig (MPA).
Programmen administreras  av en utbildningssekreterare som hör till student- och utbildningsavdelningen och sitter i Samhällsbyggnad III för program på Johanneberg eller studentcentrum, hus SAGA, på Lindholmen. Lista på programansvariga och utbildningssekreterare.

Något om MV i GU:s utbildningsorganisation
Institutionen får inför varje kalenderår ett utbildningsuppdrag på Naturvetenskapliga fakulteten samt ett uppdrag inom lärarutbildningen. På Naturvetenskapliga fakulteten ger vi de flesta kurser både som programkurser och som fristående kurser - ett program kan önska sig en viss kurs, men det är institutionen som "äger" alla kurser. Vi äger även kurserna i ämneslärarutbildningen, men är där mer styrda av regelverket för lärarutbildningen. Så gott som all studie- och kursadministration, samt studievägledning, sker vid institutionen.

Samlästa kurser GU-Chalmers:
Många av MV:s kurser är "gemensamma" för GU och Chalmers. Formellt finns det då alltid två kurser - en på Chalmers och en på GU - som samläser.

Personer med ansvar inom grundutbildningen vid MV:
Här är länk till uppdrags-och arbetsbeskrivning för viceprefekter, studierektorer och bemanningshandläggare.

Kursansvar - övergripande
Huvuduppgiften för dig som kursansvarig är naturligtvis att förbereda, genomföra och examinera kursen.
Denna webbsida handlar dock inte så mycket om det utan är, tillsammans med webbsidorna
ett försök att beskriva de rutiner angående kursadministration som du som kursansvarig behöver känna till.

I korthet kan sägas att du som kursansvarig förväntas göra följande (några avvikelser kan förekomma):
Dessutom: Om flera lärare är inblandade i kursen (speciellt doktorander och amanuenser) bör du ordna ett planeringsmöte före kursstart. Det är också viktigt att hålla regelbunden kontakt med, och vid behov stötta, övningsledarna under kursens gång. Tänk också på att sprida resultatet av kursutvärderingen till alla inblandade.

Rekommenderad ”servicenivå” (med hänsyn tagen till lärares arbetsbelastning och utveckling av studenternas ansvarstagande):
Schema och kursregistrering (upprop)
Schema (och lokalbokning) för GU-kurser och ENM-kurser görs av Jeanette – kontakta henne om du har särskilda önskemål. Övriga Chalmerskurser schemaläggs centralt på Chalmers och det är examinators ansvar att kommunicera med schemagruppen på Chalmers angående schemat.

Kursregistrering på Chalmers görs av studenterna själva i Studentportalen, och som lärare behöver du inte ha upprop e.d.

Kursregistrering på GU
Kursplaner
Det formellt styrande dokumentet för en kurs är dess kursplan och du som kursansvarig behöver vara väl införstådd med vad som står i kursplanen. Du blir självklart involverad när kursplanen ska revideras och du kan själv påpeka ifall du vill förändra något i kursplanen. Rutinerna för kursplaner är olika på GU och Chalmers, men för kurser som är samlästa försöker vi göra kursplanerna så lika som möjligt. Detaljer om regler och riktlinjer finns i Medarbetarportalen på GU och på Intranet på Chalmers.

Kursplaner för Chalmerskurser hittar du i studieportalen, www.student.chalmers.se. Revidering av kursplaner sker en gång om året, under november-februari. Som examinator för en kurs får du någon gång nära årsskiftet ett e-brev från programansvarig/utbildningssekreterare med en anmodan att se över innehållet i kursplanen. Det brukar då finnas en länk direkt in i studieportalen och den kurs det gäller. Annars kan man hitta sin kurs om man loggar in och går till den gula administratörsmenyn nere till höger i studieportalen. Det är programansvarig som fastställer kursplanen.
 
Kursplaner för GU-kurser:

Viktigt för samlästa GU-Chalmers kurser:
Kurslitteratur
Chalmers: Kurslitteratur bestäms formellt av programansvarig men i praktiken är det kursansvarig/examinator som efter samråd med studierektor föreslår kurslitteratur till programansvarig. Inför varje läsår skickar Store via e-post en förfrågan till varje examinator om vilken litteratur som skall beställas. Ibland skickar de till fel person, oftast p.g.a. gammal uppgift i studieportalen. Då är det viktigt att brevet skickas vidare, antingen till den nya läraren, om den är känd, eller till bemanningsstudierektorn för vidarebefordran.
Undantag: Adams: Calculus, Stewart: Calculus samt Lay: Linear algebra and its applications beställs av studierektor. Detta görs av samordningsskäl eftersom de används i så många kurser.

GU: Kurslitteratur bestäms formellt av respektive ämnesstudierektor - i praktiken har kursansvarig stor möjlighet att påverka valet - och anges i en separat litteraturlista, se
https://studentportalen.gu.se/minastudier/math/kurslitteratur

Enligt GU:s regler ska information om kurslitteratur finnas tillgänglig för studenter senast åtta veckor före kursstart, så om du vill byta kurslitteratur måste du kontakta studierektor i god tid.
För matematikkurser meddelar studierektor Store vilken litteratur vi kommer att använda, samt hur många studenter vi räknar med.
För kurser i matematisk statistik följer vi Chalmersrutinerna, vilket innebär att Store kontaktar den som står som kursansvarig i studieportalen. Om Store inte hör av sig i god tid måste du istället kontakta dem – och meddela studierektorn.

Samlästa matematikkurser GU-Chalmers: Läraren anger till Store vilken litteratur som ska användas och antalet Chalmers-studenter, medan studierektorn sammanställer lista med antalet GU-studenter.

Lärarex av kurslitteraturen finns att låna hos Elisabeth Eriksson.

General - organization, GU-Chalmers, MV

Course responsibility - overall

Schedule and course registration

Syllabuses

Literature