MINNESANTECKNINGAR

Grundutbildningskommittén 27 november 2003

Närvarande

Matematik:
Jan-Erik Andersson, vicedekanus
Sven Järner, studierektor Chalmers
Tommy Gustavsson, studierektor Chalmers
Hasse Carlsson, studierektor GU
Jerker Olsson, studievägledare GU
Ivar Gustavsson, programledare för TM och ENM
Thomas Weibull, ansvarig för lärarutbildningen, Matematik

Matematisk statistik:
Rossitza Dodunekova, studierektor Chalmers och GU
Marita Olsson, programledare för Bioinformatik

Studentrepresentant:
Emma Söderberg, studerande GU

Övriga:
Marie Kühn, sekreterare

1. Rapporter
Ivar rapporterar ökat intresse för TM. I år har 48 studenter, varav 9 kvinnor, börjat på TM. Problem med genomströmningen på de stora kurserna PDE och Optimering. På ENM var det i år 49 förstahandssökande, ca 30 antogs och 10 registrerades.

Från Bioinformatik meddelade Marita att det till mastersprogrammet var 380 förstahandssökande, 50 antogs och 26 kom. Programmet har 30 platser.

Thomas meddelar att i lärarutbildningen ges matematikinriktningen bara en gång per år från och med våren 2004. Thomas kommer att ta fram en kursplan för tredje terminen på matematikinriktningen.

Tilldelningen för undervisningen på de olika Chalmersprogrammen rapporteras. Den innebär för MV en kraftig minskning på D, E och M. På D och E på grund av minskat studentantal medan det på M hänger samman med kursomläggning.

Antalet GU-studenter har sjunkit under de senaste åren. Befolkningsstrukturen är sådan att antalet 20-åringar ökar kraftigt de närmaste 5-6 åren för att sedan minska igen. Detta bör innebära ett ökat studentantal några år framöver.

Ny examensordning. Den utredning som arbetar med översyn av examensordning rapporterade vid en hearing på Utbildningsdepartementet två alternativa förslag. Utbildningen delas in i två nivåer, grundnivå respektive avancerad nivå. Alternativen gäller om detta skall gälla alla examina eller bara generella examina dvs inte yrkesexamen. Jan-Erik redogör för förslagen.

2. Bolognamodellens påverkan på GU
Det diskuterades om inrättande av mastersutbildning på Chalmers kommer att påverka Matematikprogrammet på GU. Kommer det att vara attraktivt att efter 3 år på GU gå över till mastersutbildning på Chalmers?

3. Kursutvärderingar på GU
Ivar och Hasse har provat en form av utvärdering, med ganska sval studentreaktion. Emma påpekar att det är viktigt att det finns utrymme att framföra konstruktiv kritik. På Chalmers läggs mycket av ansvaret för kursutvärderingar på studenterna, men på GU är det svårt att engagera en matematiker i ämnesgruppen. Emma tycker modellen med kursutvärdering under kursens gång är bra eftersom man då kan påverka kursen medan den pågår.

4. Lokaler efter DV:s flytt
Jan-Erik redogör för planerna för undervisnings- och studentlokaler efter nyår.

5. Undervisning och kursutbud vid försämrad ekonomi
Det diskuterades om man skall skära ned undervisning med osthyvelsprincip eller försöka rationalisera i kursutbudet utan att förlora studenter. De flesta föredrar den senare modellen. Det är viktigt att detta sker med samordning mellan TM och GU-kurserna. Rossitza påpekar vikten av att hänsyn också tas till Matematisk statistik.

 

Marie Kühn


Ansvarig för sidan: Marie Kühn
Senast uppdaterad: 4 december 2003