MVE420, Nya teknologier, global risk och mänsklighetens framtid, 2018/19

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.

Lärare

Kursansvarig och examinator: Olle Häggström (kallad OH nedan), olleh@chalmers.se

Kurslitteratur

Studenter väljer (i samråd med kursansvarig) mestadels egen litteratur som passar deras projekt.

Vad gäller etikinslaget i projektet (se under rubriken examination nedan) finns ett moment (deadline P2 nedan) som förutsätter bekantskap med antingen Teknik och etik av Sven Ove Hansson, eller The ethical cycle av van de Poel och Royakkers.

En lämplig bok att börja med som orientering inom ämnesområdet för kursen, stöd vid val av projekt, och ledning till att hitta vidare i litteraturen, är Here Be Dragons: Science, Technology and the Future of Humanity av Olle Häggström (Oxford University Press, 2016).

Bilder (och annat) från föreläsningar - kommer att anslås successivt.

Program

Föreläsningar och andra undervisningstillfällen

tisdag 26 mars, 15.15-17.00.
Föreläsning: Kursintroduktion, samt exempel på problemområden och framtida teknologier som kan utgöra ämnen för projekt.

fredag 29 mars, 10.00-11.45.
Varje studentgrupp presenterar mycket kort (ett par minuter) sin projektidé, och får feedback från kurskamrater och lärare.

tisdag 2 april, 15.15-17.00.
Föreläsning: Etik och framtida generationer.

tisdag 9 april, 15.15-17.00.
Föreläsning: Felkalibreringar i den mänskliga hjärnan som försvårar riskbedömning.

fredag 12 april, 10.00-11.45.
Föreläsning av Vilhelm Verendel: Vapenteknologier, bioterrorism och massövervakning.

tisdag 16 april, 15.15-17.00.
Föreläsning: Klimatförändringar och samarbete.

fredag 3 maj, 10.00-11.45.
Föreläsning: Beslutsteori, rationalitet och existentiell risk.

tisdag 7 maj, 15.15-17.00.
Föreläsning: Transhumanism vs biokonservatism.

fredag 10 maj, 10.00-11.45.
Föreläsning: Extrema AI-scenarier.

tisdag 14 maj, 15.15-17.00.
Föreläsning av Vilhelm Verendel: Maskininlärning och etik.

torsdag 23 maj, 13.15-17.00.
Projektpresentationer.

fredag 24 maj, 10.00-11.45 samt 13.15-15.00.
Projektpresentationer.

Examination

Examinationen består av två delar: dels ett projekt som genomförs i grupp om två studenter och redovisas både i skriftliga rapport och muntlig presentation, dels en essä som författas individuellt. Delarna beskrivs utförligare nedan. Notera att det är totalt fem deadlines att hålla ordning på: fyra i samband med projektet (deadlines P1, P2, P3, P4), och ett i samband med essän (deadline E1).

Projektet

Projekt genomförs i grupp om (normalt) två studenter.

Ämnet för projektet kan typiskt vara någon tänkbar framtida teknologi med stor potential för (positiv och/eller negativ) påverkan på mänsklighetens framtid, eller någon annan utmaning för mänskligheten av liknande dignitet. Typiskt kommer ett projekt att inbegripa ett stort inslag av litteraturstudium, men bör också inbegripa egen reflektion.

Projektet har fyra deadlines.

Deadline P1: 1 april kl 23.59, då studenterna (efter att fredagen innan, den 29 mars, ha diskuterat ämnet med klassen) inkommer till OH med förslag om ämne för projekt, inklusive tankar om vilken litteratur som kan vara lämplig att stödja projektet på. Inom några dagar återkommer OH med besked om huruvida projektidén kan godtas, samt om datum för muntlig projektpresentation.

Deadline P2: 10 april kl 23.59, då varje grupp inkommer till OH med en kort (en halv till en sida) preliminär idé om hur de etiska aspekterna på det valda ämnesområdet skall hanteras, strukturerat (i huvudsak) antingen enligt det schema som förordas i Sven Ove Hanssons kompendium (Avsnitt 4.3), eller det i artikeln av van de Poel och Royakkers.

Deadline P3 (frivillig): 16 maj kl 23.59, då varje grupp får lov att inkomma till OH med preliminär skriftlig rapport. Inom några dagar återkommer OH med feedback. Denna deadline kan skippas, men studenterna går då miste om tillfälle till feedback om rapporten.

Deadline P4: 28 maj kl 23.59, då slutgiltig inlämning av skriftlig projektrapport till OH sker.

Under kursens gång kan varje grupp, efter överenskommelse, få ett eller ett par tillfällen till enskild handledning.

Den skriftliga projektrapporten bör omfatta cirka 30 000 till 35 000 tecken (längre rapport är också tillåtet men ger inte automatiskt en mer positiv bedömning) och vara välstrukturerad och begriplig på en sådan nivå att andra civilingenjörsstudenter kan förstå vad som sägs. Problemställningen bör definieras och förklaras tydligt. De möjligheter och/eller risker för mänskligheten som finns inom det valda området bör preciseras så gott det går, samt motiveras med goda argument. Rapporten bör också ta upp hur vi (mänskligheten) kan agera för att ge bästa chanser till ett positivt utfall, och vilka moralfilosofiska idéer som (utifrån analysen till Deadline P2) ligger till grund för dessa överväganden. Detta kan betyda att lyfta några relevanta värderingsfrågor som aktualiseras av de nya teknologierna. Det bör genomgående framgå vilka påståenden och argument som kommer från litteraturen, och vilka som är studenternas egna. Det är önskvärt att mer än en källa i litteraturen (av olika författare) används, så att olika och måhända motstridiga synpunkter kommer fram. Rapporten skall författas av de båda projektdeltagarna gemensamt.

Den muntliga projektpresentationen avläggs av de båda projektdeltagarna gemensamt vid något av de avslutande undervisningstillfällena (23 och 24 maj). Den skall vara i god samklang med den skriftliga presentationen, och vara begriplig och givande för övriga kursdeltagare. Användande av datorpresentation rekommenderas men är inte obligatoriskt. Presentationen skall vara 15 minuter lång.

Essän

Kursens studenter skall också individuellt författa en reflekterande essä om 8 000 till 12 000 tecken (längre essä är också tillåtet men ger inte automatiskt en mer positiv bedömning) med utgångspunkt från kursens föreläsningar. Ett urval av de kunskaper och insikter som framkommit i föreläsningarna bör diskuteras och eventuellt kritiseras (i den mån det är berättigat). Ett framträdande inslag i essän skall vara vilken eventuell nytta studenten fått av dessa kunskaper och insikter i sitt arbete med projektet, eller väntar sig att få i framtiden som ingenjör och/eller samhällsmedborgare. Essän skall vara välskriven och begriplig, och för godkänt krävs att innehåll i minst fyra av kursens föreläsningar explicit berörs i texten.

Deadline E1: 3 juni kl 23.59 är den tidpunkt då essän senast skall vara inlämnad till OH.

Betygsättning

Projektet ges betyg på skalan 3, 4, 5 (med möjlighet i enstaka gränsfall att ge betyg 3.5 eller 4.5). Essän ges betyg på skalan 3, 4, 5. Studentens slutbetyg på kursen ges på skalan 3, 4, 5, och fås som medelvärdet (avrundat till närmaste heltal) mellan projekt- och essäbetyg. Om medelvärdet hamnar exakt mitt emellan två heltal så fäller projektets betyg avgörandet.


Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.