MATEMATIK
Chalmers

Information om kursen
Envariabelanalys V, del B, lp III, lå 2001-2002
Envariabelanalys Vx

Kurslitteratur: Matematisk analys, del 2 av Jan Petersson

Med reservation för att mindre tillägg eller strykningar kan ske under kursens gång anges här
kursomfånget med hjälp av boken av Jan Petersson.

 
Avsnitten 7.1 t.o.m. 7.10
  7.13.1, 7.13.2 och 7.14 i anslutning till Matlabuppgift
  8.1 t.o.m. 8.3 samt 8.8, 8.8.1 och 8.8.2. 
  9.1 t.o.m. 9.6
  9.7 t.o.m. 9.8.3 och 9.10 i anslutning till Matlabuppgift
  10.1 t.o.m.10.5.5 samt 10.9
  10.10 i anslutning till Matlabuppgift
  11.1 t.o.m.11.8
  12.1 t.o.m.12.7
  14.1 och 14.2

I kursen ingår en obligatorisk Matlabuppgift, som preliminärt ger 3 skrivningspoäng vid
första ordinarie tentamenstillfälle, 16/3 2002, om nöjaktig rapport inlämnats senast 15/3 2002.

Ingen lista med satser att lära in utdelas. Allmänt faller i kursen ingående definitioner och
satsformuleringar under teorikraven och under kursens gång gives klara besked om vilka
härledningar och bevis, som anses vara av särskild betydelse.

Skriftlig tentamen den 16/3 2002, f, V.

Skrivningen omfattar 50 poäng, ca 42 poäng för problem och ca 8 poäng för teorin. För godkänt
krävs, inklusive bonuspoäng, minst 25 poäng. För betygen 4 och 5 krävs 34 respektive 43 poäng.

Hjälpmedel vid tentamen:. Formelblad, som utdelas vid tentamen, och typgodkänd kalkylator.

Slutbetyg i Envariabelanalys V:
För godkänt på kursen Envariabelanalys V krävs godkänt på båda delkurserna
Envariabelanalys V del A och B. Om detta villkor är uppfyllt och sammanlagda poängtalet på
delkurserna är s, så gäller följande betygsregler:

50 <= s <= 66 : Betyg 3
67 <= s <= 84 : Betyg 4
85 <= s <= : Betyg 5

Preliminär tidsplan

Document last modified 2002-01-17 by Elisabeth Eriksson