Matematik

Chalmers tekniska högskola 
Göteborgs universitet

TMA841 Linjär algebra V, VT 2006

Aktuella meddelanden:   Tentan 07017,   lösningar

Inledning 
I kursen behandlas många av de grundläggande begreppen inom linjär algebra, framförallt linjära ekvationssystem, matrisalgebra, determinanter, linjära avbildningar,  vektorrum, ortogonala projektioner, minsta kvadratmetoden, egenvärden, egenvektorer och diagonalisering. Dessutom ingår en del numerisk linjär algebra tillsammans med Matlabtillämpningar.
Examinator och Föreläsare
Sven Järner
Matematiska Vetenskaper, rum L3029, telefon 772 35 61

Övningar:
 Grupp A:  Sven Järner
 jarner@math.chalmers.se
 Grupp B
 Elin Götmark tel. 772 49 90  elin@math.chalmers.se
 Grupp C:  Hannah Dyrssen tel.772 53 76
 hannah.dyrssen@gmail.com
 GruppD
 Peter Kumlin tel.  772 35 32
 kumlin@math.se
Datörvningar (fredagar v. 2-6):
 Grupp A
 Sven Järner                        
 jarner@math.chalmers.se  10-12, vö23
Grupp B
 Gunhild Lindskog
 lindskog@math.chalmers.se
  8-10 vö33
 Grupp C
 Gunhild Lindskog
 lindskog@math.chalmers.se  10 -12, vö33
 Grupp D
 Peter Kumlin
 kumlin@math.chalmers.se   8-10, vö23


Kurslitteratur
  • (L) LayLinear Algebra and its applications (3:d edition),  Addisson-Wesley, 2003.
    (Även 2:a uppgraderade upplagan av Lay fungerar bra) Finns på Cremona.
  • (H) Huitfeldt: Kompendium. Finns på DC (Från läsvecka 2)
Ordlista

Schema                                                                         


Kursens omfattning
VeckoPM
Innehåll Avsnitt
1  Linjära ekvationssystem.  L 1.1 - 1.9
2  Matrisalgebra.  L 2.1 - 2.5
3  Determinanter.  H, L 3.1 - 3.3
4
 Vektorrum.
 L 4.1 - 4.6
5
 Basbyte, Egenvärden.
 L 4.7,  5.1 - 5.4, 5.7
6
  Projektion , Minsta kvadratmetoden, diagonalisering av symmetriska matriser.
 L 6.1 - 6.5, 7.1
7
 Kvadratiska former. Repetition
 7.2, HVecko-PM
Länkar öppnas allteftersom kursen fortskrider. Klicka på numren i tabellen ovan.

Examination 

Kunskapskontrollen sker genom en skriftlig sluttentamen om totalt  50 poäng. Av dessa  är ca 80 % problemlösning och ca 20 % frågor på teori. Teorin gäller redogörelse för vissa kursmoment (definitioner och satser samt bevis av satser). Även frågor på MATLAB förekommer.
Minimikravet för godkänt, och betyget 3, är 20 poäng inklusive eventuell bonuspoäng från duggorna (se nedan). För betyget  4  krävs minst  30 poäng och för betyget  5  minst 40.
Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna. (ej heller miniräknare). Eget papper får ej medföras
           Under läsvecka 5 kommer också examination vid dator av vissa MATLAB-moment
          att ske. Mer detaljer om detta under kursens gång.    <>
Duggor
I kursen ingår 3 korta duggor. De kommer att ges på onsdagsövningarna läsvecka 2, 4 och 6.
Skrivtiden är en halvtimme och det blir 2-3 korta  uppgifter på sammanlaggt 6p. Som bonuspoäng till tentan ges medelpoängen på de 3 duggorna, avrundat till heltal.  
Tentamenstillfällen
Se studieportalen
<>
Gamla tentor:
träningstenta1, träningstenta2, svar.
tenta 0503
lösning.
tenta 0508 (med svar),
tenta0601MZ(med lösning)
tenta 0601V.


<> <>Senast Uppdaterad: