GU-logo
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Matematik och Datavetenskap
KURSPLAN

 

MAN470 Specialkurs i matematik (5 poäng)

(Special Course in Mathematics)

1. Beslut om inrättande av kursen

Kursplanen är fastställd av sektionsstyrelsen för matematik och datavetenskap 1991-03-27.
 
 

2. Kursens mål

Kursen har som syfte att ge förtrogenhet med något område av matematiken av särskilt intresse för den studerande.
 
 

3. Kursens innehåll

Innehållet bestäms av Matematiska institutionen i samråde med den studerande. Ofta behandlas matematikens mål, metoder och historia samt matematiska modeller, och den studerande genomför ett projektarbete.
 
 

4. Undervisningens utformning och omfattning

Undervisningsformen varieter beroende på kursens karaktär. Den totala arbetsinsatsen är ca 200 timmar.
 
 

5. Examination

Examinationsformen varierar. Examinationen kan bestå av prov vid kursens slut eller av muntlig eller skriftlig redovisning. På godkänt prov ges betygsgraderna Godkänd eller Väl godkänd.
 
 

6. Förkunskaper

Utöver allmän behörighet krävs kunskaper svarande mot 40 poäng i matematik.
 
 

7. Övriga anvisningar

Kursen utgör en möjlighet för den studerande att i samråd med institutionen komponera en kurs där hänsyn tagits till den studerandes speciella intresse, studie- eller yrkesinriktning och till institutionens för tillfället rådande personella resurser.
 
 

8. Kurslitteratur och andra läromedel

Se Matematiska institutionens litteraturlista

Last modified: Fri Dec 12 13:18:08 MET 1997