Aktuella meddelanden
Välkommen till kursen! Aktuella meddelanden visas här!

Schemat för kursen hittar du här: Schema.

Årets ordinarie tentamen: Tentamen_150829, Lösningsförslag_150829

Lärare
Kursansvarig: Damiano Ognissanti, rum H2019, Matematiska Vetenskaper, ankn 3505, mail: damiano at chalmers d o t se
Övningsledare: Damiano Ognissanti, rum H2019, Matematiska Vetenskaper, ankn 3505, mail: damiano at chalmers d o t se

Kurslitteratur

    Huvudsaklig litteratur:
 • Förberedande KURS I MATEMATIK, kapitel 1 - 4, vid Chalmers Tekniska Högskola av Rolf Petersson, Göteborg 2013 
 • Facit till uppgifterna i kompendiet ovan.

 • Som kompletterande övningsmaterial kan man använda:

 • Sommarmatte1 och Sommarmatte2.

 • Vidare finns här en kort repetition av komplexa tal:

 • Repetition_komplexa_tal


 • Program


  Föreläsningar


  Dag                
  Avsnitt
  Innehåll
  Må 17/8, 15.15 - 17.00
  1.1, demo. uppg: 7b, 10bf, 12b, 14b.
  Talsystem och ekvationslösning, algebraiska räkningar, räkneregler (kommutativa lagar, associativa lagar, distributiva lagar, potenslagar, kvadreríngsregler, kuberingsregler, konjugatregel, faktoruppdelning), kvadratkomplettering, binomialsatsen. 
  Ti 18/8,
  10.00 -11.45
  1.2, 1.3, demo. uppg: 19df, 22c, 24c, 25j.
  Bråkräkning, lösning av förstagradsekvation, kvot, rationella uttryck, polynomdivision, kvotpolynom, restpolynom, linjära ekvationssystem.
  Ti 18/8,
  13.15 - 15.00
  1.4, 1.5, 1.6, demo. uppg: 28b, 29c, 32c, 33d, 36bf.
  Absolutbelopp, kvadratrot, komplexa tal.
  On 19/8, 08.00 - 9.45
  1.7, 1.8, 1.9, demo. uppg: 38b, 41b, 44a, 45ab, 46d, 48d, 49e.
  Faktoruppdelning av andragradsekvationer, faktorsatsen, polynomekvationer av högre gradtal, rotekvationer.
  On 19/8, 13.15 - 15.00
  1.11, 1.12, 1.13, 1.14, demo. uppg: 51g, 52c, 53e, 58d, 59c, 60ad, 61bf, 63f, 65d.
  Olikheter, potens- och exponentialfunktioner, logaritmer.
  To 20/8,
  10.00 - 11.45
  1.15, 1.16, demo: 70b, 71a, 74a
  Summabeteckning, aritmetiska och geometriska summor, serier.
  To 20/8,
  13.15 - 15.00
  2.1, 2.2, 2.3, demo: 81b, 82c, 87d, 89c, 94c, 95cf.
  Vinkelmätning, radianer, sinus och cosinus, tangens och cotangens, sinus och cosinus för vinlar vid liksidighet, likbenthet etc., trigonometriska ettan, trigonometriska relationer baserade på symmetrier, periodicitet för trigonometriska funktioner.
  Fr 21/8,
  08-00 - 09.45
  2.4, 2.5, demo: 96f, 97b, 99a, 101b, 103a, 105a.
  Ekvationerna cos x=a, sin x=b, tan x=c, sinussatsen, cosinussatsen, areasatsen.
  Må 24/8, 10.00 - 11.45
  2.6, demo: 106b, 108a.
  Additions- och subtraktionsformlerna för trigonometriska funktioner.
  Må 24/8, 13.15 - 15.00
  2.7, 2.8, demo: 109c, 112c, 113b.
  Produktformlerna, formler för dubbla och halva vinkeln, amplitud-fasvinkelform, trigonometriska ekvationer.
  On 26/8, 10.00 - 11.45
  3.1 - 3.4, demo: 120d, 124b, 125d, 129b, 134d, 135a, 136a, 137c.
  Avståndet mellan två punkter i planet, räta linjens ekvation i planet, cirkeln och ellipsens ekvation.
  On 26/8, 13.15  - 15.00
   Individuella frågor

  To 27/8,
  10.00 - 11.45
   Repetition

  To 27/8,
  13.15 - 15.00
   Repetition

  Lö 29/8
  08.30 - 11.30
   Tenta
                                                              Tentamen

  Rekommenderade övningsuppgifter

  Dag Uppgifter
  Må 17/8  1a, 2c, 3cd, 4ab, 5ab, 6c, 7a, 8ac, 9abc, 10acdeg, 11abc, 12a, 13a, 14ac.
  Ti 18/8 16abc, 17ab, 18ac, 19ace, 21c, 22abd, 23bc, 24abdef, 25bdehlm, 27abc, 28acde, 29ab, 31abcde, 32abde, 33bcef, 34bcd, 35ab, 36acdeg.

  On 19/8 37acdef, 40ab, 41acd, 42ac, 44cde, 46abce, 47abd, 48abce, 49bcd, 51abcdefhi, 52abdfg, 53abcdf, 54, 55, 56ac, 58abcefg, 59abde, 60bcef, 61acde, 62abce, 63abcde, 64, 65bcefghij, 66a-f, 67ab, 68ab, 69abc.
  To 20/8
  70 - 75, 80, 81, 82abd, 83, 84, 85cd, 86acd, 87acfg, 88abcd, 89abd, 94abd.
  Fr 21/8
  95, 96abcde, 97abcd, 98abde, 99b, 100abcde, 101bcd, 102bc, 105.
  Må 24/8
  106acd, 107ab, 108ab, 109ab, 110, 11b, 112abdfg, 113acde, 114abc.
  On 26/8 120, 123, 124acd, 125aef, 126ac, 127, 128, 129acd, 130, 132,
  133, 134abc, 135bc, 136ab, 137ade samt Individuella frågor
  To 27/8  Repetition
  To 27/8  Repetition

  Datorlaborationer och övningar med Matlab
  Kurskrav
  Kursens mål finns angivna i kursplanen.
  Duggor
  Examination
  Examination sker genom skriftlig tentamen.
  Rutiner kring tentamina
  I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period.
  Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.
  Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal.

  För att se ditt resultat gå till Ladok via inloggning i Studentportalen (GU).

  Granskning vid ordinarie tentamen:
  Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

  Vid omtentamen:
  Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
  Kursutvärdering
  I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL (inloggning via Studentportalen) finns en enkät som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.  
  Gamla tentor
  Tentamen 120901, Lösningsförslag 120901
  Tentamen 130831, Lösningsförslag 130831
  Tentamen 140830, Lösningsförslag 140830