Aktuella meddelanden
Välkommen till kursen Matematisk statistik (LKT325)! Kursen börjar den 2 november.

Kurshemsidan kommer att uppdateras under kursens gång.
Kurshemsidan finns på URL: http://www.math.chalmers.se/Stat/Grundutb/CTH/lkt325/1516/

Schemat för kursen hittar, se länk på sidans topp.

De flesta veckor är det fyra föreläsningar och ett övningstillfälle. Övningstillfällena är främst tänkta som tid för egen verksamhet då man kan få hjälp av lärare.

Kurserna LKT325 och LMA521 samläses de fem första läsveckorna.

Lösningar till tentamen 20160113, se längst ned på sidan

Lärare
Examinator och föreläsare (läsvecka 1-5):  Johan Tykesson, johant@chalmers.se, Rum MV:L3080 (Johanneberg).
Kursansvarig, föreläsare (läsvecka 6-8), och övningsledare: Fredrik Boulund, fredrik.boulund@chalmers.se
Kurslitteratur
Ulla Dahlbom: Matematisk statistik (MatStat) (Tillåtet hjälpmedel på tentamen ifall den inte innehåller några extra anteckningar)

Ulla Dahlbom: Försöksplanering Faktorförsök (FF)

Ulla Dahlbom: Test och variansanalys (TV)

Håkan Blomqvist: Tabell- och formelsamling i matematisk statistik, försöksplanering och kvalitetsstyrning (Tillåtet hjälpmedel ifall den inte innehåller extra anteckningar)

Följande bok är inte officiell kurslitteratur men den kan vara bra att ha: Ulla Blomqvist: "Lösningar till matematisk statistik"

Böckerna finns att köpa till exempel på "Gula kiosken" eller "Kokboken"
Kursmål
Förstå slumpens inverkan på olika situationer
Göra enklare riskbedömningar
Dra slutsatser från undersökningar
Lägga upp en försöksplan och analysera försöksresultat
Program
Föreläsningar (Obs: de flesta föreläsningsdagar är det två föreläsningar (dvs 4 klocktimmar))
Planeringen för föreläsningarnas innehåll är ungefärlig
Dag Avsnitt
Innehåll
2/11
MatStat: Kap. 1, 2.1-2.4
Introduktion till kursen. Grundläggande sannolikhetslära
5/11
MatStat: Kap. 2.5-2.6
Betingad sannolikhet, Bayes sats, oberoende händelser
9/11
MatStat: Kap. 3.1-3.2, Kap. 3.3.1-3.4
Diskreta stokastiska variabler. Väntevärde och standardavvikelse för diskreta stokastiska variabler. Likformig, hypergeometrisk, binomial och Poissonfördelning. Några speciella approximationer.
12/11
MatStat: Kap 4.1-4.2
Kontinuerlig stokastisk variabel. Väntevärde och standardavvikelse för kontinuerliga stokastiska variabler.
16/11
MatStat: Kap 4.4-4.5
Rektangel-, exponential- och Weibullfördelninge. Normalfördelningen. Felintensitet.
19/11
MatStat: Kap 5-6
Funktioner av stokastiska variabler. Centrala gränsvärdessatsen och några approximationer
23/11MatStat: Kap 9.1-9.3, 9.8Konfidensintervall för väntevärdet, t-fördelningen. Konfidensintervall för andelar och varians
26/11
FF: Kap 1-2
Faktorförsök
30/11
FF: Kap 2-3
Faktorförsök, Reducerade faktorförsök
3/12 FF: Kap 3, MatStat Kap 7.1-7.2 Reducerade faktorförsök, genomgång av lab. Beskrivande statistik, punktskattningar
7/12 TV: Kap. 1 Normalfördelningstest på medelvärden, styrka, stickprovsstorlek
10/12 TV: Kap. 1, 3 Normalfördelningstest fortsättning, t-test, test av populationsproportion, variansanalys
14/12 TV: Kap. 3 Variansanalys: ANOVA
17/12 Repetition, reservtid

Rekommenderade övningsuppgifter: (Uppgifter i fetstil kan man räkna om man ligger i fas med föreläsningarna. Fetstilningen uppdateras efter varje föreläsning.)
Läsvecka Uppgifter
1
MatStat: 1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10, 1.11, 2.1, 2.3, 2.7, 2.11, 2.13, 2.15, 2.23-2.25, 2.30, 2.34, 2.38, 2.40, 2.44, 2.45, 2.46
2
MatStat: 3.1, 3.2, 3.7, 3.10, 3.11, 3.13, 3.15, 3.17, 3.14, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28
3
MatStat: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 (ej e), 4.7 (ej j,k,l), 4.8 (ej k,l), 4.9, 4.12, 4.13, 4.15, 4.18, 4.19, 4.26
4
MatStat: 5.1-5.4, 5.13, 5.15, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6a, 6.8, 6.10, 6.11, 6.15, 9.1, 9.3, 9.5, 9.7, 9.9, 9.11, 9.35, 9.36, 9.39, 9.40.
5
FF:1, 2, 3, 4, 5, 6, (7), 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22.
6
TV: Alla uppgifter i Kap. 1.
Efter föreläsningarna i måndags den 7 december kan uppgifter 1.1-1.10 räknas.
7
TV: Alla uppgifter i Kap. 3.
Fler uppgifter att räkna:
MatStat: 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.14, 2.17, 2.26, 2.29, 2.31, 2.47, 2.49, 2.56. 3.3, 3.5, 3.14, 3.16, 3.22, 3.31, 3.32, 4.16, 4.22, 4.27, 5.11, 5.12, 6.9, 6.13, 6.16, 9.2.
Examination
Examinationen består av en skriftlig tentamen och en laboration. På den skriftliga tentamen är maximalt poängantal 50. För betyg 3,4 och 5 krävs minst 20, 30, respektive 40 poäng på tentamen. För godkänd kurs måste också laborationen vara godkänd.

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen är: Chalmersgodkänd räknare (lista finns i detta dokument: direktlänk). Boken "Matematisk statistik" utan extra anteckningar, och formelsamlingen "Tabell och formelsamling i matematisk statistik, försöksplanering och kvalitetsstyrning" utan extra anteckningar. Understrykningar i böckerna är tillåtna.

Tentamensdatum
13 januari 2016, fm L (ordinarie tentamen).
7 april 2016, fm L,
25 augusti 2016, fm L.

Laboration
Laborationen ligger här: Helikopterlaborationen. Regler: Deadline 8 januari. Grupper om 1-3 personer. Rapport på 3-4 sidor lämnas in till föreläsaren eller övningsledarna. Labben kan utföras var som helst. Det finns inga speciella handledningstider. Man får fråga om hjälp vid föreläsingarna eller övningarna.
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.


Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiks expedition. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Gamla tentor
Ordinarie tentamen 2013-12-18, Lösningar Tentamen 2013-12-18
Omtentamen 2014-08-28, Lösningar Tentamen 2014-08-28
Omtentamen 2014-04-25, Lösningar Tentamen 2014-04-25
Ordinarie tentamen 2007-12-19 (med lösningar).
Lösningar tentamen 20160113 del 1 (står LMA521 i filen, men det är för LKT325)
Lösningar tentamen 20160113 del 2
Extramaterial