Aktuella meddelanden
Välkommen till kursen
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

Lärare
Kursansvarig: Johan Jonasson
Övningsledare: Roza Maghsood
Labhandledare: Roza Maghsood
Kurslitteratur
P. Olofsson and M. Andersson, Probability, Statistics and Stochastic Processes, 2nd edition, Wiley 2012.


Program
Nedan följer korta sammanfattningar av vad vi ska gå igenom och ungefär när det ska ske. För betydligt mer detaljer, se följande lista med kursens lärmål . Här finns alla kursens moment och vad man förväntas behärska vid kursens slut. Lärmålslistan är ett levande dokument, så den kommer att uppdaters något under kursens gång. När uppdatering har skett kommer detta att meddelas ovan under rubriken "Aktuell meddelanden". I listan med lärmål hittar man också rekommenderade övningsuppgifter. (Dessa finns också i tabellen nedan. Notera dock att i lärmålen är uppgifterna uppräknade i samband med det lärmål de främst riktar in sig på. Notera också att det finns en del övningar även i Matlabhäftet.)


Föreläsningar
Läsvecka Avsnitt
Innehåll
1
1.1-1.6
Sannolikhet, utfallsrum, händelser, betingad sannolikhet, oberoende, Bayes formel
2
2.1-2.3
Stokastiska variabler, fördelningsfunktion, diskreta sv, frekvensfunktion, kontinuerliga sv, täthetsfunktion
3
2.4-2.6
Väntevärde, varians, binomialfördelning, geometrisk fördelning, Poissonfördelning, exponentialfördelning
4
2.7, 2.10, 3.1-3.2
Normalfördelning, felintensitet, tvådimensionella fördelningar
5
3.3-3.7
Diskreta och kontinuerliga flerdimensionella fördelningar, funktioner av flera sv, oberoende sv, betingade väntevärden och varianser, stora talens lag
6
3.8, 3.11.2, 3.12, 4.2, 4.3, 6.2
Kovarians och korrelation, Poissonprocessen, momentgenererande funktioner, centrala gränsvärdessatsen, punktskattningar
7
6.3, 6.4.2, 6.5, 7.3, 7.4, 7.6
konfidensintervall, skattningar och konfidensintervall i normalfördelning och binomialfördelning, ML-skattningar, Statistiska tester, en- och tvåstickprovstest i normalfördelning och binomialfördelning
8
6.6, 7.6, 6.8, 6.4.4, 8.2
Styrkor och p-värden, multipeltestning, linjär regression, Bayesiansk statistik, bootstrap, Markovkedjor


Rekommenderade övningsuppgifter
Kapitel Uppgifter
1
Börja med 1, 7, 10, 13, 19, 24, 30, 34, 37, 39, 40, 44, 53, 58, 70, 72, 88, 90, 92, 100, 105. Om du hinner, rekommenderas även 3, 5, 7, 11, 12, 22, 27, 35, 37, 39, 42, 49, 50, 45, 52, 54, 62, 63, 67, 76, 78, 80, 87, 89, 95, 98, 103, 108.
2
Börja med 2, 6, 9, 13, 22, 24, 27, 34, 41, 45, 50, 57, 64, 71, 76, 78, 79, 85, 88, 92, 94, 96, 98, 110. Om du hinner, rekommenderas även 1, 3, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 31, 33, 38, 39, 40, 42, 43, 47, 49, 52, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 65, 70, 72, 74, 77, 80, 82, 83, 93, 97, 112, 114.
3
Börja med 13, 16, 20, 23, 25, 32, 35, 36, 39, 41, 46, 50, 52, 54, 61, 68, 72, 77, 81, 85, 87, 94, 96, 98, 125, 126, 145, 148, 150, 152, 158. Om du hinner, rekommenderas även 1, 4, 7, 9, 11, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 30, 33, 37, 43, 47, 48, 51, 55, 58, 63, 65, 73, 74, 76, 82, 83, 89, 92, 93, 99, 128, 129, 130, 131, 144, 154, 157.
4
1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15
5
1, 2, 3, 7, 11, 14, 16
6
1, 3, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20,21, 23, 27, 28, 30, 34, 35, 37, 39, 43, 44, 49, 53, 55, 59, 60, 62, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 88, 89, 91, 97, 99, 101
7
15, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 39, 41, 45, 46Datorlaborationer och övningar med Matlab


Matlabövningar hålls läsveckorna 3-7. Närvaro är obligatorisk och för att bli godkänd på kursen krävs att man närvarat på minst tre av de fem tillfällena. Under matlabövningarna kommer man att få läsa in ett häfte som innehåller nytt material utöver vad som täcks in på föreläsningar. Detta material ingår på tentamen. Matlabmaterialet hittar man i svensk version här. One finds an English version here.

Man kommer också att behöva filerna nedan.
Matlabfiler för nedladdning:

 1. atlantic.dat
 2. birth.dat
 3. birth.txt
 4. coal.dat
 5. gumbcdf.m
 6. gumbplot.m
 7. gumbfit.m
 8. gumbinv.m
 9. comnsize.m
 10. norway.mat


Referenslitteratur:
 1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
 2. Holly More, MATLAB for Engineers
  (Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra.
  Är utmärkt för självstudier.)
 3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
  (Kräver kunnskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter
  Är utmärkt som referemslitteratur/uppslagsbok)
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Duggor


Examination


För att bli godkänd på kursen krävs dels att man blir godkänd på tentan, dels att man har genomfört det obligatoriska Matlabmomentet. Om man vid tentamensdatum inte genomfört Matlabmomentet, får man ändå tentera och tillgodoräkna sig resultatet, men man blir inte godkänd på kursen förrän Matlabmomentet genomförts. Tentamen kommer att vara på fem timmar och kommer att innefatta även det material som gås igenom via Matlabövningarna. Tentan kommer att omfatta 50 poäng, med betygsgränserna 20, 30 och 40 för betygen 3, 4 respektive 5.
Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers. Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Tillåtna hjälpmedel: typgodkänd miniräknare, en formelsamling skriven av dig själv för hand på fyra A4 sidor (dvs två blad). Notera att BETA inte är ett tillåtet hjälpmedel på tentamen.

Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Gamla tentor