Aktuella meddelanden
Välkommen till kursen
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

Lärare
Kursansvarig: Johan Jonasson
Övningsledare: Roza Maghsood (TM), Anders Hildeman (KF)
Labhandledare: Roza Maghsood (endast för TM)
Kurslitteratur
P. Olofsson and M. Andersson, Probability, Statistics and Stochastic Processes, 2nd edition, Wiley 2012.
Kursboken kan laddas ner här i elektronisk form tack vare Chalmers biblioteks avtal med förlaget.

Program
Nedan följer korta sammanfattningar av vad vi ska gå igenom och ungefär när det ska ske. För betydligt mer detaljer, se följande lista med kursens lärmål . Här finns alla kursens moment och vad man förväntas behärska vid kursens slut. Lärmålslistan är ett levande dokument, så den kan komma att uppdaters något under kursens gång. När uppdatering har skett kommer detta att meddelas ovan under rubriken "Aktuella meddelanden". I listan med lärmål hittar man också rekommenderade övningsuppgifter. (Dessa finns också i tabellen nedan. Notera dock att i lärmålen är uppgifterna uppräknade i samband med det lärmål de främst riktar in sig på. Notera också att det finns en del övningar även i Matlabhäftet.)


Föreläsningar
Läsvecka Avsnitt
Innehåll
1
1.1-1.6
Sannolikhet, utfallsrum, händelser, betingad sannolikhet, oberoende, Bayes formel
2
2.1-2.3
Stokastiska variabler, fördelningsfunktion, diskreta sv, frekvensfunktion, kontinuerliga sv, täthetsfunktion
3
2.4-2.6
Väntevärde, varians, binomialfördelning, geometrisk fördelning, Poissonfördelning, exponentialfördelning
4
2.7, 3.1-3.4
Normalfördelning, tvådimensionella fördelningar, diskreta och kontinuerliga flerdimensionella fördelningar
5
3.5-3.8, 3.12, 4.2
Funktioner av flera sv, oberoende sv, betingade väntevärden och varianser, kovarians och korrelation, Poissonprocessen, stora talens lag
6
4.3, 6.2, 6.3, 6.4.2
Centrala gränsvärdessatsen, punktskattningar, konfidensintervall, skattningar och konfidensintervall i normalfördelning och binomialfördelning, ML-skattningar
7
6.5, 7.3, 7.4, 7.6, 2.10, 3.10.5
Statistiska tester, en- och tvåstickprovstest i normalfördelning och binomialfördelning, multipeltestning och tjuvkikande, linjär regression, felintensitet, summor av oberoende sv
8
3.11.2, 4.3, 6.6.1, 6.6.3, 6.8 , föreläsningsanteckningar
Momentgenererande funktion och bevisskiss av CGS, p-värden och styrkor, Bayesiansk statistik, bootstrap, extremvärdesteori


Rekommenderade övningsuppgifter
Kapitel Uppgifter
1
Börja med 1, 7, 10, 13, 19, 24, 30, 34, 37, 39, 40, 44, 53, 58, 70, 72, 88, 90, 92, 100, 105. Om du hinner, rekommenderas även 3, 5, 7, 11, 12, 22, 27, 35, 37, 39, 42, 49, 50, 45, 52, 54, 62, 63, 67, 76, 78, 80, 87, 89, 95, 98, 103, 108.
2
Börja med 2, 6, 9, 13, 22, 24, 27, 34, 41, 45, 50, 57, 64, 71, 76, 78, 79, 85, 88, 92, 94, 96, 98, 110. Om du hinner, rekommenderas även 1, 3, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 31, 33, 38, 39, 40, 42, 43, 47, 49, 52, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 65, 70, 72, 74, 77, 80, 82, 83, 93, 97, 112, 114.
3
Börja med 13, 16, 20, 23, 25, 32, 35, 36, 39, 41, 46, 50, 52, 54, 61, 68, 72, 77, 81, 85, 87, 94, 96, 98, 125, 126, 145, 148, 150, 152, 158. Om du hinner, rekommenderas även 1, 4, 7, 9, 11, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 30, 33, 37, 43, 47, 48, 51, 55, 58, 63, 65, 73, 74, 76, 82, 83, 89, 92, 93, 99, 128, 129, 130, 131, 144, 154, 157.
4
1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15
5
1, 2, 3, 7, 11, 14, 16
6
1, 3, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20,21, 23, 27, 28, 30, 34, 35, 37, 39, 43, 44, 49, 53, 55, 59, 60, 62, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 88, 89, 91, 97, 99, 101
7
15, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 39, 41, 45, 46Datorlaborationer och övningar med Matlab


Matlabövningar för TM hålls läsveckorna 4-8. Under matlabövningarna kommer man att få läsa in ett häfte som innehåller nytt material utöver vad som täcks in på föreläsningar. Detta material ingår på tentamen. Häftet är utformat som en snitslad bana där man läser in nytt material, samtidigt som man får bekanta sig med matlabkod som relaterar till och illusterar de nya begreppen. Matlabmaterialet hittar man i svensk version här. One finds an English version here.

Man kommer också att behöva filerna nedan.
Matlabfiler för nedladdning:

 1. atlantic.dat
 2. birth.dat
 3. birth.txt
 4. coal.dat
 5. gumbcdf.m
 6. gumbplot.m
 7. gumbfit.m
 8. gumbinv.m
 9. comnsize.m
 10. norway.mat


Referenslitteratur:
 1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
 2. Holly More, MATLAB for Engineers
  (Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra.
  Är utmärkt för självstudier.)
 3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
  (Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter
  Är utmärkt som referemslitteratur/uppslagsbok)
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Duggor


Examination


För att bli godkänd på kursen krävs att man blir godkänd på tentamen. För TM kommer tentamen kommer att vara på fem timmar och kommer att innefatta även det material som gås igenom via Matlabövningarna. Tentan kommer att omfatta 45 poäng, med betygsgränserna 18, 27 och 36 för betygen 3, 4 respektive 5.
För KF kommer tentamen att vara på fyra timmar och omfatta 30 poäng, med betygsgränserna 12, 18 och 24 poäng.
Under kursens gång hålls en dugga på lärplattformen VLE. Duggan är öppen kl 16-20 på onsdag den 4 maj. Duggan omfattar 8 poäng och ger bonus på tentamen enligt formlerna: TM: antalet poäng delat med två avrundat uppåt. KF: antalet poäng delat med tre avrundat uppåt. För att använda VLE, gå till loginsidan. Klicka på "new user registration" och fyll i dina uppgifter. (I något läge ombeds man att kryssa i vad man studerar. Det spelar ingen roll vad man kryssar i här.) Personnumret blir ditt användarnamn och ska anges med tio siffror utan bindestreck, dvs på formen ååmmddxxxx. Den mailadress du uppger MÅSTE vara din chalmersmail och du MÅSTE stava rätt för att inte fastna i systemet. Du får därefter ett tillfälligt lösenord skickat på din mail. När du sedan loggar in första gången bör du börja med att ändra ditt lösenord. När du gjort det kan du under rubriken "classwork" klicka på "methods", sedan på "S1" och sedan på "test type questions" för att få några övningsuppgifter som hjälper dig att bekanta dig med hur VLEs uppgifter fungerar. När duggan öppnar går du återigen in på "methods" under rubriken "classwork" och klickar sedan på duggan. När du löst duggan, kom ihåg att klicka på "submit". Du kan öppna och stänga och ändra dina svar hela tiden då duggan är öppen. Svar ska alltid avges i decimalform och med fyra noggrannhetssiffror. För denna precision kan det hända att normalfördelningstabellers precision inte räcker till. Använd då kommandot "normcdf" i Matlab.
Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers. Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Tillåtna hjälpmedel: valfri miniräknare, en formelsamling skriven av dig själv för hand på fyra A4 sidor (dvs två blad). Notera att BETA inte är ett tillåtet hjälpmedel på tentamen.

Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Kursutvärderare i år är, för MVE300, Erik Sörstadius, eriksor, och Adina Berg, Adinab och ,för MVE395, Timmie Dzafo Paulsson, ptimmie.
Gamla tentor
Observera att dessa tentor är TM:s tentor och att KF:s tentor inte innehöll alla uppgifterna. Alla tentor finns på förra årets hemsidor, då det var separata hemsidor för TM och KF.