Matematikprogrammet

Välkomstsida

Programmets uppläggning

Inriktning mot
   Finansmatematik
   Matematik
   Matematisk statistik


Matematiska institutionen

Avdelningen för
Matematisk statistik

Göteborgs universitet

  Inriktning mot matematisk statistik

I matematisk statistik studeras slump och osäkerhet med hjälp av sannolikhetsbegreppet. Vad är slump? Vilka former av slump finns? Är sannolikheter objektiva storheter eller uttryck för våra personliga bedömningar? Och vad de än är, vilka matematiska lagar styr dem?

Eftersom slump och osäkerhet är så fundamentala begrepp i liv och vetenskap har den matematiska statistiken både en kunskapsteoretisk sida och en tillämpningssida. Snart sagt all vetenskap och mycket medicinsk, teknologisk och ekonomisk praktik utnyttjar sannolikhetsteoretiska resonemang och statistisk analys. Här följer några exempel på tillämpningsområden:

  • Studiet av partiklar i växelverkan
  • Bestämning av gensekvenser
  • Tillväxt och utdöende i djurpopulationer
  • Tele- och datorkommunikation
  • Prövning av nya läkemedel
  • Hållfasthets- och utmattningsegenskaper hos material
  • Miljöövervakning av vatten- och luftkvalitet
  • Kvalitetsstyrning och tillförlitlighetsberäkningar inom industrin
  • Opinions- och marknadsundersökningar
  • Riskbedömningar av aktieportföljer

Inom Matematisk statistik skiljer man ofta på sannolikhetsteori och statistik. Sannolikhetsteorin analyserar sannolikhetsbegreppet och dess egenskaper. Med dess hjälp modellerar man olika fenomen i naturen, från partiklarnas till ekonomins värld. Statistiken försöker besvara frågan vilka slutsatser man kan dra av verkliga data, som kan vara insamlade i ett laboratorium, vid en klinik, i naturen eller i samhället.

Studierna
De två första åren på Matematikprogrammet är gemensamma för alla studenter. Under det andra året ingår två ganska omfattande kurser i matematisk statistik; en i sannolikhetsteori och en i statistik. Om man sedan bestämmer sig för att gå den statistiska grenen av programmet möter man ett stort utbud av kurser i såväl sannolikhetsteori som statistik, se tabellen nedan (se även kursinformation). Det finns också möjlighet att välja kurser i till exempel matematik, datavetenskap eller biologi.

Under fjärde året skall man göra ett examensarbete på 20 poäng. Det kan röra sig om ett tillämpat projekt i samarbete med något företag eller något mer teoretiskt. Titta gärna på våra förslag på examensarbeten. Dessa kan ge en viss uppfattning om vad matematisk statistik innebär.

 Årskurs 3
 HT  Statistisk databehandling 5p
 Markovteori 5p
 Regressions- och variansanalys 5p
 Kvalitetsstyrning 5p
 VT  Sannolikhetsteorins grunder 5p
 Multivariata statistiska metoder 5p
 Tidsserieanalys 5p
 Statistikens grunder* 5p
 Parameterfria metoder* 5p
 Randomiserade algoritmer 5p
 Årskurs 4
 HT

 Tillförlitlighetsteori 5p

 Examensarbete

 Särskild uppgift 5p

 Examensarbete

 VT

 Statistisk signalbehandling 5p
 Statistisk bildbehandling 5p 

 
 Examensarbete

 Statistikens grunder* 5p
 Parameterfria metoder* 5p
 Randomiserade algoritmer 5p

 Examensarbete

Kurser markerade med * ges bara vartannat år.

Observera att kursutbudet även i övrigt kan variera något år från år.


 Senast uppdaterad: 030430  Ansvarig för sidan: Ulla Dinger