Svar till C1aes Johnson

Av Olle Häggström.

Offentliggjord 1 juni 2004. Ursprungligen var texten avsedd att publiceras i Svenska Matematikersamfundets Medlemsutskick, men jag beslöt mig senare för att denna webbpublicering räcker.

Blotta omnämnandet av ordet ''rättshaverist'' får C1aes Johnson att utbrista i nya redogöreslser för hur världsledande hans forskning är. Lägg till detta de konspirationsteorier [1] han målar upp, och läsaren torde få bilden ganska klar för sig utan att jag behöver dra fram fler liknande exempel från Dreams of Calculus. Johnson tycks inte ha förstått att om han vill övertyga oss andra om Body & Soul-konceptets överlägsenhet, så räcker det inte att han viftar med sin digra meritförteckning. Vad som istället måste till är välgrundade sakargument, och det är bristen på sådana som mer än något annat gör Dreams of Calculus till en riktigt riktigt dålig bok.

Johnsons svar på min artikel är så till brädden fullt av felaktigheter [2] och missförstånd att jag inser att jag inte behöver ta illa upp när han skriver att han inte kan påminna sig att ''vi någonsin egentligen har talat med varandra'' [3]. Han tillskriver mig en rad bisarra uppfattningar [4] som jag aldrig vare sig hyst eller givit uttryck för, och inte ens när han klipper direkta citat ur min artikel bemödar han sig om att återge dem korrekt. Han gör även ett försök att beslå mig med att torgföra ''två oförenliga ståndpunkter'', men en svaghet i hans resonemang härvidlag är att den ena av dessa helt saknar stöd i min artikel. Låt mig kontra med att notera att Johnson skriver (a) att Dreams of Calculus är ''avsedd för en bred publik'', och (b) att jag skulle sakna de nödvändiga kvalifikationerna för att ta ställning till bokens innehåll. Mellan dessa båda utsagor föreligger förvisso inte någon logisk motsägelse, men man kan i sammanhanget fråga sig hur bred den breda publik Johnson et al. riktar sig till egentligen är [5].

Hela denna diskussion Johnson och mig emellan framstår som ytterst ofruktbar [6], varför jag vill hålla detta inlägg kort, så låt mig därför gå direkt på den mest brännande frågan. I min artikel stämplade jag som lögnaktigt följande påstående ur Dreams of Calculus-manuskriptet: ''In the Report of the Delegation Body & Soul is described in (very) positive terms'' [min kursivering]. Och lögnaktigt är vad det är, trots Johnsons invändningar. Hans argumentation på denna punkt är så till den grad förvirrad att man tar sig för pannan. Som ''bevis'' för sitt påstående citerar Johnson ett brev från Ola Helenius (som av Johnson felaktigt utpekas som ledamot av Matematikdelegationen). Men av brevet framgår ju med all önskvärd tydlighet att den rapport Helenius talar om är författad av den arbetsgrupp som han var med i, och riktad till Matematikdelegationen. Kalla mig gärna petig, men jag vill ändå hävda att begreppen ''rapport till delegationen'' och ''rapport av delegationen'' inte kan hanteras som om de vore synonyma -- åtminstone inte om man gör anspråk på att tala sanning.

* * *

Fotnoter

[1] Så får vi t.ex. veta att den inbjudan Johnson fick om att tala vid Svenska matematikersamfundets årsmöte i Lund i år, gavs i syfte att ''göra publikt narr'' av honom. Dessa fria fantasier från Johnsons sida har, kan jag försäkra, ingen som helst förankring i verkligheten.

[2] En fullständig lista över dessa felaktigheter skulle bli alltför långrandig, men här är ett exempel som tydligt avslöjar Johnsons lättsinniga inställning till sakuppgifter: Han skriver att ''bland Matematikdelegationens 100 ledamöter det bara finns en professor''. Det hade räckt med en snabb koll på delegationens hemsida (klicka på ''Ledamöter''!) för att konstatera att den i själva verket blott har elva ledamöter, varav tre professorer (Said Irandoust, Christer Kiselman och Ingrid Pramling Samuelsson).

[3] I min roll som ordförande i MV-sektionens vid Chalmers dåvarande dekanrekryteringskommitté, hade jag i augusti eller september 2001 ett cirka 90 minuter långt samtal med C1aes Johnson. (Att Johnson och jag inte träffats oftare under våra tretton år som institutionskollegor är naturligtvis lite märkligt. Jag får ta på mig en del av skulden med tanke på den kopp kaffe med Johnson som jag nyligen avböjde, men jag dristar mig att påstå att bristen på kontakt oss emellan dessförinnan berodde mindre på mig än på den ''vi mot världen''-mentalitet som tycks prägla Johnsons forskargrupp, och som han så tydligt ger uttryck för i sitt inlägg.)

[4] For the record: Jag tror t.ex. inte att Body & Soul-programmet är infört på de matematikkurser på Chalmers som ligger utanför Johnsons kontroll. Och jag tror inte att man med enkätundersökningar kan avgöra om paradigmskiften föreligger. Riktigt vad för uppfattning Johnson försöker tillskriva mig i samband med Tage Danielssons sannolikhetsmonolog lyckas jag inte bli klok på, men av hans tonfall att döma är det något osedvanligt korkat -- så jag tar risken att dementera ''in blanco''.

[5] En möjlighet är givetvis att den tilltänkta läsekretsen trots allt är bred nog att innefatta mig, men att avsikten är att boken skall läsas okritiskt och utan egen reflektion.

[6] Vi är ju inte ens i närheten av att diskutera några sakfrågor.


Last modified: Tue May 20 09:00:15 MET DST 2003