Aktuella meddelanden
Välkommen till kursen
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.
GRANSKNINGEN sker i OMEGA, den 28/11 kl. 12.00 -- 13.00. Ett granskningstillfälle till: mitt kontor på Matematik, Lindholmen
fredag, den 6/12, kl. 12.00-13.00.
Lärare
Kursansvarig och examinator: Alexander Stolin, Telefon: 7725320, E-post: astolin@chalmers.se
Övningsledare: Damiano Ognissanti
Övningsledare: Nils Odebo Länk
Kurslitteratur
Lars Westerlund: Matematisk analys i flera variabler.

Uppgift 1. Övning 82, Övning 100.   Kursmaterial "Normal och Tangentplan".   "Rotationsvolum". Integral-1.
Integral-2.   Viktiga avsnitt
Program

Preliminärt program för föreläsningarna:

Vecka
Avsnitt
Innehåll

36


1
Kurvor på parameterform - plan area
2
Båglängd
3,4
Krökning. Avbildning
5
Partiell derivata


37

8
Approximationssatsen
9
Kedjeregeln - transformation av differentialuttryck
10
Partiella differentialekvationer

Taylors formel (vi hoppar över Taylors formel)
38
12
Lokalt maximum och minimum

Lokala extremvärden under bivillkor (vi hoppar över)
14
Största och minsta värde över ett kompakt område. 
7
Normal och tangentplan. 2013-09-20: Dugga 11.00-13.00
39 15.16
Riktingsderivata och gradient. Rotationsvolym
16
Dubbelintegral
17
Variabelsubstitution i dubbelintegral
18
Trippelintegral
40
19
Kurvintegral - arbete
20
Greens formel
21,22
Konservativa fält - gradientfält. Exakta differentialekvationer
23
Ytor på parameterform
41 24
Arean av en buktig yta
25
Ytintegral
26
Normalytintegral
27
Gauss divergenssats. 2013-10-11: Dugga 11.00-13.00, se Modellgugga-2 i avsnitt Duggor
42
28
Stokes sats

Repetition     OBS! Modelltentan ligger längst ner på denna sida!

Repetition

Repetition


Rekomenderade övningsuppgifter

Vecka
Avsnitt
Uppgifter

36


1
s.9: 10-13
2
s.13-14: 20-22,25
3,4
s.18: 30,31,33,34; s.20: 40
5
s. 24: 50-52


37

6
s. 28: 60-63
7

8
s.35: 80,81,82* (lösningen kommer på Kurslitteratur), 83
9
90-93
38
10
100* (lösningen kommer på Kurslitteratur),101,102,103
11
Vi hoppar över Taylors formel
12,13
s. 52: 120-124
14
s. 59: 140,142
39 7
s. 32: 71,72
15
s.69,71: 150,151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159.
16,17
s. 73: 160, 162,  165. Ej obligatorisk 166.
17,18
s.79: 170, 171,172,173; s.84: 180,181,183. Ej obligatorisk182.
40
19

20
Ej obligatoriska övningar på s. 94: 200-206
21,22
s.99: 210,211; s.94: 220-222.
23
s.108: 230-232
41 24
Ej obligatoriska övningar på s.112: 240-243
25
s.114: 250-252
26
s.119: 260-266
27
s.122: 270
42
28Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Duggor
För att uppmuntra studier under hela läsperioden, nödvändigt för att lyckas, ger vi två duggor om 60 minuter i läsveckorna 3 och 6. Maximal poäng på varje dugga är 2 poäng.  Bonuspoängen från dugorna kan tillgodoräknas vid alla tentor på kursen under innevarande läsår inkluderande augustiperioden.

Modelldugga.   Dugga-20.9.   Modelldugga-2.   Dugga-2, 11/10.  

Examination
Kunskapskontrollen sker genom skriftlig sluttentamen om 50 poäng. För godkänt (betyget 3) krävs 20 poäng, för betyget 4 krävs 30 poäng och för betyget 5 krävs 40 poäng.

Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Gamla tentor
 Modelltenta-HT2013.  Lösningar till modelltentan.  Tentamensvar. OBS! Svar/lösn. på annan form kan förekomma!