MVE340, Matematik 2, 2018/19

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.

Lärare

Kursansvarig: Joakim Becker förnamn.efternamn snabel-a chalmers se

Övningsledare: som ovan

Kurslitteratur

Modern Differential- och Integralkalkyl, Atanasiu D., Bengstsson A., Studentlitteratur. (säljs t.ex. av Kokboken)
Errata

Utöver denna bok kommer vi också att använda lite material om vektoralgebra (nedan kallat VA, se pingpong), och matlab.

Engelsk-svensk matematisk ordlista.

Program

Föreläsningar

Läsvecka Avsnitt
Innehåll
1 2.2, 3.1-2 Derivata. Tangent. Derivering av polynom. Deriveringsregler.
2.3
Derivatan och grafer. Max- och min.
2 2.4, Linjär interpolering. Newtons metod. Medelvärdessatsen. Linjär interpolering. Newtons metod.
2.5-2.6 Anti-derivata (primitiv funktion). Area.
2.8, Numerisk integration Area och bestämd integral. Integralkalkylens huvudsats. Numerisk integration.
3 4.1-2, 4.6 Rationella funktioner. Asymptot. Invers
4.4 Kedjeregeln
4.7, 5.3 Variabelsubstitution i integraler. Partiell integration.
4 4.5, 4.9 Volym. Generaliserad integral.
5.1-5.2 Exponential- och logaritm. Differentialekvationer av första ordningen (ej variabla koefficienter).
5.5-5.7 Linjära differentialekvationer av andra ordningen.
5 4.10, 5.11 Separabla diffekvationer, Partikulärlösningar.
VA kap 5 Determinant. Vektorprodukt.
6 VA kap 6 Linjer och plan. Matlab.
Se under datorlabbar Matlab: Linjära ekvationssystem och minsta kvadratmetoden
7 Repetition
8
Repetition/Reserv

Rekommenderade övningsuppgifter

Avsnitt Uppgifter
2.2
44-51,54-56
2.3
60-66, extra
2.4
68, Linjär interpolering, Newtons metod: 1,2,3
2.5-2.6
70-81
2.8
90-99, Numerisk integration: 4, 5
4.1-4.2
108,110,118,120
4.4, 4.6
125-126, 129-131,136,138-139
4.7, 5.3
142,148-149,175-177,180
4.5, 4.7, 5.1
133, 153, 167, 171
5.2
173-174
5.5-5.7
191-194,197-198
4.10, 5.11,
155, 157,extra,210,212
VA kap 5
5.1,3-4, 7-9 (10)
VA kap 6
6.6-9,12,14-20,23,24,29
Matlab: linjära ekvationssystem,
minsta kvadratmetoden
Uppgifterna i matlabavsnittet samt motsvarande uppgifter
på uppg 4 på senaste tentorna.

Studieresurser

Datorlaborationer

Linjära ekvationssystem och minsta kvadratmetodenReferenslitteratur för Matlab

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. MATLAB for Engineers, Holly More
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Per Jönsson
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.

Kurskrav

Kursens syfte och lärandemål finns angivna i kursplanen.

Duggor

I kursen kommer det att ges möjlighet att utföra 3 duggor i en nätbaserad miljö som kallas Möbius Assessment (tidigare Maple T.A.). Dessa är inte obligatoriska men ger 1 bonuspoäng per avklarad dugga. Du hittar duggorna i kursens aktivitet i PingPong (du måste vara registrerad/omregistrerad på kursen).
Du kan göra duggorna i Möbius Assessment hur många gånger du vill så länge dessa är tillgängliga. Bästa resultatet räknas. Om du startar om med ett nytt exemplar ser det annorlunda ut än förra gången; uppgifterna är likartade men inte samma. I en del uppgifter finns en livboj som du kan klicka på för att se hur man löser en liknande uppgift (om de finns i duggan).

Du behöver inte vara inloggad hela tiden. Om du vill logga ut under tiden duggan pågår klickar du på "Quit & Save". När du loggar in igen och öppnar duggan har du då kvar ditt exemplar. Observera att du blir automatiskt utloggad efter längre inaktivitet.

För att rätta duggan klickar du på "Submit Assignment". Klicka därefter på "View Details" för att se hur det gick på de olika uppgifterna.


Om att skriva i Möbius Assessment
: Tänk på att

För uppgifter som kräver Maple-syntax (där det står: This question accepts formulas in Maple syntax) gäller att

I de flesta uppgifter finns en länk Preview (eller en knapp med förstorinsglas). Använd den för att se att Möbius uppfattar det du skrivit korrekt. (Den fungerar inte i alla uppgifter!)

Examination

Skriftlig tentamen. För betyg 3 krävs minst 20 poäng på godkäntdelen på tentan. För betyg 4 och 5 krävs minst 34 resp 43, varav minst 6 resp 12 poäng på överbetygsdelen.
Eventuell bonuspoäng från duggor räknas med på godkäntdelen.

Datum, tider och platser för tentamen finns i studentportalen.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers. Tänk på att du måste anmäla dig i tid till tentan, eftersom du annars inte får tenta.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

MVE340 Matematik 2 TISJL 95dennis@live.se Dennis Allerth TISJL emelieborling99@gmail.com Emelie Borling TISJL max-h@hotmail.se Max Hansson TISJL ulf.ao.larsson@hotmail.com Ulf Larsson TISJL patrikstrandberg10@gmail.com Patrik Strandberg

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Väsentliga förändringar jämfört med förra kurstillfället: 

Gamla tentor

Formelbladet bifogas tentor.

Tentor 17/18

Tentor 16/17

Tentor 15/16

Äldre.