Aktuella meddelanden
2011-10-06: lagt ut övningstest för Matlab TD, se vecka 7.
2011-09-16: uppdaterat Beräkningsmatematik (BM).
2011-09-01: uppdaterat information om installation av Matlab.
2011-08-30: lagt upp information om Matlab TD. Se kurslitteratur och vecka 1.
2011-08-25: uppdaterat alla veckoprogram.
2011-08-23: lagt ut övningsduggor, se N-vecka 2.
2011-08-23: uppdaterat bemanningen.
2011-08-17: kursen samläses med "TMV176 Inledande matematik TD".
Gamla meddelanden.
Examinator
Stig Larsson.
Föreläsare
Hossein Raufi. Övriga lärare.
Kurslitteratur
Obligatoriska:
R. A. Adams and C. Essex, Calculus: A Complete Course, Seventh Edition, Pearson Addison Wesley, 2009.
D. C. Lay, Linear Algebra and Its Applications, Third Edition Update, Addison Wesley, 2006.
(Dessa böcker finns på Cremona Chalmers Bokhandel och kan köpas individuellt eller i paket. Av Lay läser vi endast kapitel 1, resten av boken läses i läsperiod 3, om du inte vill köpa boken redan nu så kan du ladda ned kapitel 1 från Student resources/Getting started with your course på bokens hemsida.
Det går bra att använda Adams upplaga 6: översättning mellan upplaga 6 och 7. )
A. B. Downey, Physical Modeling in Matlab, version 1.1.6, kapitel 1-7 (kursbok för Matlab TD). (Kallas PMM nedan.)
Kan laddas ned eller läsas online från länken ovan. Du kan också kopiera kapitel 1-7 här.
S. Larsson, Beräkningsmatematik, kompendium. (Kallas BM nedan.)
Datorövningar.
Övriga:
P. Jönsson, Matlab - beräkningar inom teknik och naturvetenskap, tredje upplagan, Studentlitteratur, 2006 (kursbok i programmeringskursen, endast M).
L. Råde och B. Westergren, Mathematics Handbook for Science and Engineering (BETA), Studentlitteratur, 2003 (rekommenderad handbok).
Liten engelsk-svensk ordlista.
Programvara
MATLAB finns på Chalmers datorer.
Installera snarast Matlab på din egen dator! Det är viktigt att du kan använda programmet hemma. Chalmers har studentlicens för Matlab. För att installera Matlab loggar du in på studentportalen och går till 'Min startsida', sedan 'Student Program Server' och sedan 'Matlab'.
Licensen omfattar ett stort antal "toolboxes". Om du inte installerar dem alla (på grund av utrymmesbrist) så se till att du åtminstone får med "Partial Differential Equations Toolbox" som vi använder i läsperiod 4.
WolframAlpha används inte i undervisningen men rekommenderas som hjälpmedel vid egna studier.
Schema
De första två veckorna ligger undervisningen på oregelbundna tider, se nollschema.
Schemat för läsperiod 1 finner du via programhemsidorna för M (TKMAS) respektive TD (TKDES) i studentportalen. Se även 'övriga lärare' för gruppindelning.
Preliminärt program för undervisningen
Vecka
Avsnitt
Innehåll
 N-vecka 1  P.1-P.3  Tal, olikheter, absolutbelopp. Linjära och kvadratiska funktioner.
 N-vecka 2  P.4-P.7, A-1  Funktioner. Komplexa tal.
 vecka 1  Adams 10.1-10.4  Geometri i rummet.
 vecka 2  Lay 1.1, Adams 1.1-1.5  Linjära ekvationssystem. Matris. Gränsvärde. Kontinuerliga funktioner.
 vecka 3  2.1-2.6, 2.8, 3.1-3.5  Derivatan. Medelvärdessatsen.
 vecka 4  BM2,3,4
 Lipschitz-kontinuitet. Algebraiska ekvationer. Bisektionsalgoritmen.
 vecka 5  BM4,5
 4.1, 4.4-4.6 4.8
 Cauchy-föjd. Bolzanos sats. Fixpunktssatsen.
 Extremvärden.
 vecka 6  4.2, 4.9-4.10 BM6  Linjär approximation. Newtons metod. Taylors formel. Avrundningsfel.
 vecka 7    Reserv. Repetition.
Undervisningen består av föreläsningar, övningar och datorövningar. Under föreläsningarna går vi igenom den matematiska teorin och visar hur metoderna fungerar. Under övningarna löser vi uppgifter med anknytning till det som behandlats på föreläsningarna. Till största delen kommer övningarna att bestå av egen verksamhet, dvs att studenter själva löser uppgifter, med tillgång till handledarhjälp, men ibland, i begränsad omfattning, också demonstrationsräkning då handledaren går igenom en uppgift vid tavlan. Datorberäkningar med Matlab spelar en integrerad roll i kursen. På datorövningarna kommer du att lära dig att använda datorn för att göra de beräkningar som ingår i den matematiska teorin.

Under kursens gång kommer vid tre tillfällen att ges en dugga. En dugga kan ses som en "minitentamen" på det som behandlats under de senaste veckorna. Varje dugga kommer att bestå av tre uppgifter som vardera ger maximalt två poäng. Således kommer man under kursens gång att kunna samla ihop maximalt 18 poäng på duggor. Detta ger i sin tur bonuspoäng på läsårets tre tentamina enligt formeln antal bonuspoäng = antal duggapoäng/3 med eventuell avrundning uppåt, dvs i Matlab
>> bonusp=ceil(duggap/3), tentap=tentap+bonusp

Datorövningar med Matlab
Vi har datorövningar varje vecka. Dokumentera ditt arbete i ett pdf-dokument. Spara detta så att du kan läsa på inför tentamen. Detta ger träning i att skriva matematik. Det är viktigt i sig. Men du ska se att skrivandet också hjälper dig att lära matematik. Detta är ännu viktigare. När man arbetar med att förbättra resonemanget och texten ökar man samtidigt förståelsen.
Datorövningarna examineras endast vid tentamen. Detta sker genom ett flertal frågor av typen: "Hur gjorde du det och det i Datorövning 3? Skissa den graf som du gjorde då. Vad är syftet med denna beräkning?"
Samarbete uppmuntras, men detta är inget grupparbete. Varje student måste göra sina egna datorprogram och sina egna dokument. Spara alla filer och textdokument i en separat filkatalog för varje övning. (Det räcker inte att din kompis har filerna.) Den som inte har full kontroll över detta klarar inte examinationen. I tentamenssalen är du ensam!
Datorövningar.
TD har en extra lektion i veckan om programmering i Matlab.
Kurskrav
Teorikrav.
Examination
Tentamen utgör en kombinerad problem- och teoriskrivning med maximala 50 poäng. Till skrivpoängen läggs bonuspoängen från duggorna ovan. För godkänt (betyget 3), krävs minst 20 p. För betyget 4 krävs 30 p och för betyget 5 krävs 40 p.
Antalet uppgifter är oftast sju (med deluppgifter).
Under läsåret ges även två omtentor med samma regler vad gäller bonuspoäng och betygsgränser. Bonuspoängen förs inte över till nästa läsår.
Matlab-programmering för TD examineras separat genom ett Matlabtest på fredag i läsvecka 7.
Tentamina
Tentamensdatum anges i studentportalen.
Där finns även allmänna regler för tentamina.
Du måste anmäla dig till tentamen senast två veckor innan tentamensperiodens början.
Vid tentamen i denna kurs är inga hjälpmedel tillåtna (ej heller miniräknare).
Eget papper får inte medföras. Om du upptäcker att du av misstag har otillåtet hjälpmedel med på tentan skall du omedelbart, utan något som helst dröjsmål, kalla på salsvakten och anmäla detta.
Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!
Tentorna rättas anonymt. Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.) Lösningar publiceras på kurshemsidan senast ett dygn efter tentamen. Rättade tentor återfås vid en matematikföreläsning i läsperiod 2.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).
Gamla tentor
Finns här.