Aktuella meddelanden

Tentan 12 08 31 är färdigrättad

Rättade tentor återfås på studieexpeditionen för matematik på Matematiska vetenskaper. Öppettider: vardagar 9:00 – 13:00. Stängt onsdagar! Kontrollera att du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

En samlig med repetitionsuppgifter finns nu under rubriken Utdelat material i menyn till vänster.

Avsnitt 2.7 om differentialer utgår. Man behöver inte räkna uppgifter som hör till det avsnittet.

Rekommenderard webbläsare för Maple TA är Firefox. Safari för PC och Google Chrome är inte lämpliga att använda. Man ska se till att ha uppdaterat java på sin dator. Det kan man kontrollera på

http://java.com/en/download/installed.jsp

Inloggning till MapleTA:

MapleTA

Om du tidigare varit registrerad på kursen och vill göra duggor för att skaffa dig bonuspoäng, ska du se till att bli omregistrerad på kursen.


Lärare
Kursansvarig, föreläsare och examinator: Jan Alve Svensson
Kurslitteratur

Persson - Böiers: Analys i flera variabler. Tredje upplagan. Studentlitteratur. Kap 1 – 4, 6 (i avsnitt 6.6 endast sidorna 272 – 279, t.o.m exempel 24), 7, 8.1 – 8.5, 9, 10.1 - 10.3.

Övningar till Analys i flera variabler, Matematikcentrum, Lund 2007. Studentlitteratur.


Schema

OBS:Fredag 20/1: EB, Föreläsning

  må 23/1 ti 24/1 on 25/1 to 26/1 fr 27/1
10:00–11:45 Pascal, Föreläsning   Pascal, Föreläsning EL42, Lektion EF, Föreläsning
13:15–15:00 MVF33, Lektion MVH12, Lektion               MVH12, Lektion

Därefter gäller följande schema resten av tiden:

  ti on to fr
10:00–11:45 Pascal, Föreläsning   Pascal, Föreläsning   MVF26, Lektion
13:15–15:00   MVH12, Lektion                
Program


Föreläsningar
Dag Stoff Avsnitt                 
20/1 Rummet Rn. Avstånd. Triangelolikheten. Cauchy-Schwartz olikhet. Öppna/slutna mängder. Begränsade mängder. Analytisk beskrivning av mängder. 1.2–1.3
23/1 Funktioner av flera variabler. Vektorvärda funktioner. Kurvor och ytor. Koordinatbyten. 1.4
25/1 Gränsvärden och kontinuitet. Partiella derivator.Deras absurditet som leder till differentierbarhet. 1.5–2.2
27/1 Kedjeregeln. Riktningsderivata. Gradientens geometriska betydelse. Högre ordningens partiella derivator. Taylorutveckling och lokalt beteende hos en funktion. 2.3–2.6
30/1 Kriterier för lokala extremvärden. Utgår:Differentialer. Tangenter till parametriserade kurvor. Normaler och tangentplan till parametriserade ytor. 2.6–3.1
1/2 Funktionalmatriser (totala derivatan) och linjär approximation.Tas upp i samband med annat: Funktionaldeterminanter (Jacobianer). Implicita och inversa funktionssatserna. Hur man i samband ser att en variabel är en funktion av övriga. Läs kursivt! 3.2–3.4
6/2 Optimering på kompakter. Optimering på icke-kompakter. Optimering med bivillkor. 4.1–4.3
8/2 Dubbelintegraler och deras Riemannsummor. 6.1–6.3
13/2 Variabelsubstitution. Integration med nivåkurvor. 6.4–6.5
15/2 Generaliserade dubbelintegraler. Trippel- och multipelintegraler. 6.6–7.2
20/2 Volymberäkningar och area av buktiga ytor, ytintegraler. Tröghetsmoment,masscentrum och integralen som medelvärde.
22/2 Kurvintegraler i planet. Greens formel. 9.1–9.3
27/1 Potentialer och exakta differentialformer (konservativa vektorfält). Kurv- och ytintgraler. 9.4–10.1
29/2 Divergens och rotation av vektorfält. Gauss och Stokes satser. 10.2–10.3
5/3 Repetition.  
7/3 Gamla tentamensproblem.  
9/3 Tentamen.  


Rekommenderade övningsuppgifter
Dag Demo Självverksamhet
23/1 1.2c,1.6–1.8(vissa),1.9c,1.10(vissa). 1.1,1.2abd,1.3,1.4,1.6–1.8(övriga),1.9ab, 1.10(övriga).
24/1 1.13, 1.14b,1.17,1.20ad,1.22. 1.11,1.12,1.14c,1.18,1.20bc,1.23.
26/1 1.24ef,1.27de,1.29de,2.1e,2.2b,2.3,2.6b,2.8d. 1.24a–d, 1.25ab,1.27abc,1.29abc,2.1a–d,2.2a,2.4,2.5,2.6a,2.8ab,2.11,2.12.
27/1 2.14,2.21,2.28c, 2.31,2.41,2.45,2.54,2.57,2.61, 2.68b. 2.13, 2.15,2.18,2.20,2.28ab,2.30,2.40,2.42, 2.43,2.50,2.51,2.56,2.60,2.62,2.68d.
31/1 2.65de,3.1d,3.3,3.7.
2.63,2.64,2.65abc,2.66,2.70,3.1abc,3.2abc,3.3,3.6.
3/2 3.10d,3.13. 3.9abc,3.10ac,3.12,3.16.
10/2 3.10d, 3.13,4.3,4.12,4.15,4.17,4.26,4.32. 4.1,4.2,4.4,4.7,4.10,4.13, 4.14,4.16,4.18,4.19,4.23,4.24,4.28,4.33.
15/2 6.2,6.5,6.12,6.16,6.21,6.25,6.31. 6.1,6.3,6.4,6.6,6.10,6.11,6.15,6.18,6.20,6.26, 6.30,6.32.
17/2 6.35,6.36,7.3,7.5,7.10. 6.33,6.34,6.37,6.38,7.1,7.2,7.4,7.11,7.16.
21/2 8.2,8.6,8.16,8.21,8.23,8,29. 8.1,8.4,8.11,8.14,8.15,8.20,8.22,8.28,8.31.
24/2 9.3,9.8,9.12,9.22,9.24. 9.1,9.2,9.4,9.5,9.7,9.10,9.11,9.18,9.20,9.21,9.23.
27/2 9.30,9.34,10.3,10.9.
9.29,9.35,9.36,10.1,10.4,10.7,10.8,10.11.
2/3 10.17,10.25,10.53,10.55. 10.16,10.19,10.20, 10.26,10.52,10.54.
6/3 Gamla tentamensprobelm

Utdelat material
Kurs-PM
Repetitionsuppgifter
Förslag till svar på repetitionsuppgfiterna
Resurser

3D-grafritare.
Ritar nivåkurvor och grafer till reellvärda funktioner av två variabler. Växla läge genom att klicka på Toggle between 3D Grapher and Contour Map Grapher.

Sfäriska koordinater.
Hjälper dig kanske att förstå sfäriska koordinater.

Parametriserade kurvor.
Ritar parametriserade kurvor i planet.

Implicit givna kurvor.
Ritar implicit givna kurvor i planet, dvs kurvor som är lösningar till ekvationer i två variabler.


Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Duggor

Under kursens gång ges tester ("duggor") i det elektroniska examinationsverktyget MapleTA. De består vardera av flera uppgifter och är tillgängliga under en vecka: från måndag kl 8:00 till söndag kl 24:00 (måndag kl 00:00). Varje helt avklarad testomgång ger ett bonuspoäng vid ordinarie tentamenstillfället. Maximala antalet bonuspoäng kommer att vara 3. Bonuspoäng kan bara användas för att uppnå godkänt resultat och inte för betyget Väl godkänd. Bonuspoängen från duggorna är giltig fram till och med omtentamenstillfället i augusti 2012.

Inloggning till MapleTA:

MapleTA

Har du glömt din login kan du gå till inloggningen och skriva in den e-postadress du har i GUL och klicka på "Forgot your password?". Då får du en ny uppgifter med mail till adressen.

Första omgången består av två tester, test 1a och test 1b. Test 1a består av tre uppgfiter av flervalskaraktär. Test 1b består av åtta uppgifter där man ska räkna ut ett svar som man matar in. För varje uppgift på detta test kan man kolla om man har svarat rätt eller fel genom att klicka på "How did I do?" uppe till höger. För att få 1 bonuspoäng på omgång 1 måste man ha alla rätt på både Test 1a och Test 1b.

Man kan göra varje test hur många gånger man vill inom tidsramen. Rekommendationen är att man håller sig till det test man först får och jobbar med det under perioden.

När du vill logga ut ska du klicka på "Quit & Save". Då sparas det du fyllt i. När du känner dig färdig med ett test klickar du på "Grade" och testet rättas och bokförs. Om du av nån anledning vill ha ett nytt test kan du också använda "Grade". Nästa gång du öppnar testet ser det annorlunda ut.

Examination
Ordinarie tentamen äger rum fredagen den 9 mars 2012. Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna, inte ens räknedosa. Tentamen består av åtta uppgifter varav två kommer att vara av teoretisk karaktär.

Bonuspoäng från duggor kan bara användas för att uppnå godkänt resultat och inte för betyget välgodkänd.

För betyget Godkänt krävs att man vid tentamensskrivningen får minst 12 poäng (av 25 möjliga) inklusive eventuell bonus. För Väl godkänt krävs minst 18 poäng (utan bonus).

Rutiner kring tentamina
I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period.
Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.
Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal.
Meddelande om resultat fås enbart med epost via Ladok. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerade. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.

Vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter detta hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL ( inloggning via Studentportalen) finns en enkät som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.  
Gamla tentor