NBAM00, Naturvetenskapligt basår, Matematik, Hösten 18

Aktuella meddelanden

Välkommen till Naturvetenskapligt basår, Matematik!

Kursen är uppdelad på två delkurser om vardera 7,5 hp. Närmare information om respektive delkurs ges via dess kurshemsida: Del 1 och Del 2.
För tider och lokaler se kursschemat, som du hittar i TimeEdit.

OBS: Från och med i år ingår komplexa tal i kursens Del 1, medan gränsvärden ingår i Del 2. Vi kommer att ge extra tentor för er som läst kursen tidigare och behöver tentera någon delkurs enligt tidigare upplägg, men det kommer vara viktigt att ni anmäler er till rätt tenta.

Lärare

Kursansvarig, del 1: LukᚠMalý
Kursansvarig, del 2: Ulla Dinger 


Kurslitteratur

Håkan Blomqvist (Matematiklitteratur):
Matematik för naturvetenskapligt basår och tekniskt basår, del 1 (2015)
Matematik för tekniskt basår, del 2 (2013)
Matematik för tekniskt basår, del 2, övningsbok (2013)

Hasse Carlsson, LukᚠMalý: Vektorer (2018). Kompendiet är tillgängligt för nedladdning här

Se också kurslitteraturlistan, där det även finns information om försäljningsställe.

Studieresurser

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen. Mer information ges för respektive delkurs.


Examination

Varje delkurs examineras med en tentamensskrivning om max 50 poäng. För godkänt resultat på en delkurs krävs 20 poäng, och för väl godkänt krävs 36 poäng.

För godkänt resultat på hela kursen krävs godkänt resultat på båda delkurserna.
För betyget väl godkänt på hela kursen krävs dessutom att den totala skrivningspoängen för del 1 och del 2 uppgår till minst 72 poäng.

För information om bonusgivande kursmoment se kurshemsidan för respektive delkurs.

Rutiner kring tentamina

I tentamensscheman anges alla matematiktentor för respektive period. Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal, där du även kan läsa om regler för examination vid GU.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen (GU), för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursutvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL finns en enkät (kräver inloggning i GUL) som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.