Kf1 - Tillämpad Matematik, TMA 225 - 2007

Lärare

Föreläsare, handledare och examinator:
Nils Svanstedt, telefon: 772 5346, nilss@math.chalmers.se
Matematiska Vetenskaper

Jourräkning fredag 1 juni. Jag återkommer om tid och plats. Räkna igenom övningsskrivningen nedan. Den är mycket relevant!!

Ingen föreläsning måndag 21 och torsdag 24 maj! Däremot är det räkneövning i studion där ni jobbar med projektet och David Heintz hjälper till.

Övningsskrivning.

Skannade lösningar.

p1,p2,p3,p4, p5, p6,p7,p8,p9, p10,p11

Kursbeskrivning

Kursen behandlar matematiska modeller i 1D och 2D av processer där reaktion och produktion, samt transportmekanismer som diffusion och konvektion, ingår. Dessa modeller, som typiskt baseras på konservering av massa och värme samt vissa konstitutiva samband, utgörs av partiella differentialekvationer. Huvudmomentet i kursen består i att lära dig beräkna lösningar till dessa ekvationer med Finita Elementmetoden (FEM), vilken bygger på approximation med styckvisa polynom. Vi inleder kursen med att studera styckvisa polynom och hur de kan användas för att approximera givna funktioner. Vi går sedan vidare och beskriver hur en approximation av den okända lösningen till en differentialekvation kan beräknas. Under kursens gång kommer du att få arbeta med både teori, implementation av metoden, samt modellering. Speciellt utvecklar du din egen FEM-lösare i Matlab. Du kommer aven att lara Dig att anvanda programvaran Puffin från Body & Soul. Kursen tar även upp en del grunder om funktionsserier.

Kursform

Föreläsningar (4 tim/v) plus övningar i datorstudio (4 tim/v). Arbetet med inlämningsuppgifterna spelar en viktig roll under kursen och ger genomgång av hela kursinnehållet från teori till praktik.

Schema

Föreläsning:
Måndag 13-15, i KS41. Torsdag 13-15, i KS32.

Datorstudio:
Tisdag 13-15, i KD1. Fredag 8-10, i KD1.

Kurslitteratur

CDE Computational Differential Equations, Eriksson, Estep, Hansbo and Johnson, Studentlitteratur Publ.

Detaljerat kursprogram

Detaljerad (preliminär) plan:

LV1:

Föreläsning 1, måndag 13-15: Vektorrummet av linjära funktioner på ett intervall. Vektorrummet av styckvis linjära, kontinuerliga funktioner på ett intervall. Linjär interpolation. Styckvis linjär, kontinuerlig interpolation. Interpolationsfeluppskattningar. Bevis av interpolationsfeluppskattningar i max normen. Introduktion till L2-projektion. Definition samt härledning av linjärt ekvationssystem. (Kap 5 i CDE valda delar)

Föreläsning 2, torsdag 13-15: Utgår

Studio 1, tisdag 13-15 och fredag 8-10: Piecewise Polynomial Lab. Om du vill kan du ladda ner ("Shift-klicka" på länkarna) de två filer som behövs för att köra PP Lab till din egen dator: PP.fig och PPmod.m. Ovningsuppgifter pa interpolation och L2-projektion.

LV2:

Föreläsning 3, måndag 13-15: Formulering och bevis av feluppskattningar av felet i L2-projektionen.
Finita element metoden (FEM). Definition och härledning av linjart ekvationssystem, Kap 6 i CDE

Studiövning 3, tisdag 13-15: Genomgång av kvadraturformler med tillämpning på numerisk beräkning av integraler samt beräkning av ekvationssystem för L2-projektion.
Skapa en mapp Studio3 i din kurskatalog och ladda ned filerna LoadVector.m och MassMatrix.m till denna mapp.
Du guidas sedan genom laborationen genom att klicka på Kvadratur. L2-projektion.

Föreläsning 4, torsdag 13-15: Fortsättning av: FEM. Existens och entydighet samt feluppskattning i energinorm. Kap 6 i CDE

Studioövning 4, fredag 8-10: Fortsatt arbete med Kvadratur. L2-projektion..

Sammanfattning Lv 1-2:

Vi har introducerat rummet V_h av kontinuerliga och styckvis linjära funktioner på en indelning av ett intervall. Utvecklingen av en funktion v i V_h som en linjärkombination av hatt-bas-funktioner är mycket viktig och kommer att användas om och om igen. Vi har studerat problemet: Givet en funktion f, finn en approximation av f i V_h. Här har vi studerat tva olika metoder: interpolation och L2-projektion.   Vi har studerat interpolation och bevisat feluppskattningar för interpolationsfelet i maximum-normen. Vi har även studerat L2-projektion och härlett ett linjärt ekvationssystem som används för att beräkna denna. I analysen av L2-projektionen har vi visat en feluppskattning samt att L2-projektionen existerar unikt. Teknikerna i beräkning och analys av L2-projektionen kommer igen i FEM och är därför mycket viktiga moment.

Påskuppehåll!!!

LV3:

Forelasning 5, mandag 13-15 Robin randvillkor. Problemlösning FEM.

Studiovning 5, tisdag 13-15, Genomgang av Neumann och Robinvilkor i FEM. Vi visar ocksa att Dirichlet villkor kan approximeras med Robinvillkor. Sedan löser vi ett stationärt tvåpunkts randvärdesproblem med FEM.
Börja med att öppna, samt spara hos dig själv, funktionsfilerna PoissonSolver1D.m och PoissonAssembler1D.m

Du guidas nu igenom laborationen genom att klicka på FEM i 1D

Föreläsning 6, torsdag 13-15: Framat och bakat Euler for numerisk losning av ordinara differential ekvationer. Finit element diskretisering av tidsberoende problem.

Studioovning 6, fredag 8-10: FEM för Tidsberoende problem.
Genomgång av vad som krävs för Inlamningsuppgift 1 (dvs att ha en fungerande FEM-lösare för tidsberoende problem som Du demonstrerar med en körning för Din lärare.)

LV4:

Forelasning 7 , mandag 13-15: Problemlösning bland Räkneuppgifter lv1-lv3.

Studiovning 7, tisdag 13-15: Arbete med Tidsberoende problem. samt Inlämningsuppgift 1.

Forelasning 8 , torsdag 13-15: Problemlosning. Gemensam rakning samt enskild rakning bland Räkneuppgifter lv1-lv3.

Studiovning 8, fredag 8-10: Slutforande av arbete med Inlamningsuppgift 1.

LV5:
Föreläsning 9, torsdag 13-15: Introduktion till tvådimensionella problem, triangulering, basfunktioner. Stationära värmeledningsekvationen i 2D. Formulering av FEM för Poisson problemet. Ladda hem Robinrandvillkor 2D

Studioövning 9, fredag 8-10: Introduktion till Puffin Samt arbete med Session E1 i datorsessionerna i Body & Soul.

LV6:

Föreläsning 10, måndag 13-15 Interpolation med formulering av feluppskattningar. L2-projektion, härledning av ekvationssystem och feluppskattningar. Finita element metoden för tvådimensionella problem. Existens och entydighet för fem lösningen. Feluppskattningar i energi och L2-normen.

Studioövning 10, tisdag 13-15:

Föreläsning 11, torsdag 13-15 Tidsberoende problem i 2D. Ladda hem Tidsberoende problem i 2D

Studioövning 11, fredag 8-10 Arbete med Session E2 i datorsessionerna i Body & Soul

LV7:

Föreläsning 12, måndag 14 maj 13-15: Konvektions-diffusionsproblem och reaktions-diffusionsproblem. Nu kan Du ladda hem en Övingsskrivning samt lösningar till uppgift 2 och 3.

Studioövning 12, tisdag 15 maj 8-13-15 : Arbete med Sessionerna E3-E5 i datorsessionerna i Body & Soul.

LV8:

Föreläsning 13, måndag 13-15: Utgår

Studioövning 13, tisdag 13-15: Arbete med inlämningsuppgiften.

Föreläsning 14, torsdag 13-15: Utgår

Studioövning 14, fredag 8-10: Arbete med inlämningsuppgiften.

Inlämningsuppgiften

Användande av Puffin for losning av valt problem. En skriftlig redovisning skall lamnas in. Den skall innehålla problembeskrivning. Modell (lämplig PDE). Variations- och FEM formulering. Diskreta ekvationssystemet. Matlab-kod. Numerisk lösning (Visualisering). Kommentar om lösningen och modellen. Inspiration kan Du tex få om Du studerar innehället i sessionerna E3-E5 noga. Under resterande studiopass kommer jag att presentera ett antal exempelproblem och visa några tidigare rapporter.

Examination

1. Att bli godkänd på två obligatoriska uppgifter. Uppgift 1 består i att skriva en tidsberoende FEM-lösare i en rumsdimension och demonstrera en körning på denna vid dator. Uppgift 2 beskrivs ovan. Uppgifterna är individuella men samarbete i grupp uppmuntras.

2. En skriftlig tentamen. Tentamensproblemen kommer att bygga till stor del på räkneuppgifterna.

Tentamen i maj 2005

Räkneuppgifter och extra materiel:

lv1:
Räkneuppgifter lv1:
ps-format och pdf-format

Lösningar till Räkneuppgifter lv1:
ps-format och pdf-format

lv2:
Räkneuppgifter lv2: (Kvadratur. L2-projektion.)
ps-format och pdf-format

Lösningar till Räkneuppgifter lv2:
ps-format och pdf-format

Kvadratur (1D):
ps-format och pdf-format

Robinrandvillkor (1D):
ps-format och pdf-format

lv3:
Räkneuppgifter lv3: (FEM.)
ps-format och pdf-format

Lösningar till Räkneuppgifter lv3:
ps-format och pdf-format

Tidsberoende problem (1D):
ps-format och pdf-format

lv4:
Inga nya räkneuppgifter. Slutfor Inlamningsuppgift 1.

lv5:
Räkneuppgifter lv5: (Triangulering)
ps-format och pdf-format

Lösningar till Räkneuppgifter lv5:
ps-format och pdf-format

lv6:
Räkneuppgifter lv6: (Kvadratur, massmatris)
ps-format och pdf-format

Lösningar till Räkneuppgifter lv6:
ps-format och pdf-format

lv7:
Räkneuppgifter lv7: (2D)
ps-format och pdf-format

Lösningar till Räkneuppgifter:
ps-format och pdf-format

Gamla tentor Upplägget var lite annorlunda före 2005 men det går bra att öva på dessa:
Deltentamen: 2002-09-25
ps-format och pdf-format

Lösningar till deltentamen: 2002-09-25
ps-format och pdf-format

Deltentamen: 2002-04-25
ps-format och pdf-format

Lösningar till deltentamen: 2002-04-25
ps-format och pdf-format

Tentamen 2002-08-30
pdf-format

Tentamen 2002-06-01
ps-format och pdf-format

Lösningar till tentamen: 2002-06-01
ps-format och pdf-format

Tentamen 2002-01-14
ps-format och pdf-format

Lösningar till tentamen 2002-01-14
ps-format och pdf-format

Tentamen 2001-10-22
ps-format och pdf-format

Lösningar till tentamen 2001-10-22
ps-format och pdf-format -->


Editor: Nils Svanstedt
Last modified: 2007-05-02