Aktuella meddelanden

20140509: Granskning( och utdelning) av tentan sker i sal VK den 15/5 kl.12.00-13.00.
20140313: Här är tes och lösningsförslag till tentan den 13 mars 2014
20140306: Här kommer den utlovade provtenta 2 med lösningar (handskrivna).
20140304: Här kommer  en provtenta med lösningar (handskrivna).
20140227:
Det finns nu en provdugga 3 att träna på inför tisdagens Dugga 3. Du finner den under fliken Duggor.
20140225: Vecko-PM 6 är uppdaterat.
20140217:
Det finns nu en provdugga 2att träna på inför tisdagens Dugga 2. Du finner den under fliken Duggor.
20140203: Imorgon tisdag, delas tentorna( lma033a och lma515b) ut i samband med Dugga 1 och föreläsningen.
20140203: Nu är provdugga 1 uppdaterad med svar.
20140131: Som jag nämnde på föreläsningen så är PM2 uppdaterat med satsen om kommuterande matriser.
20140131: Det finns nu en provdugga 1(utan svar, kommer på måndag!) att träna på inför tisdagens Dugga 1. Du finner den under fliken Duggor.
20140131: På måndag börjar jag föreläsa på kapitel 4. Determinanter. Detta kapitel ingår ej på Dugga 1, men såklart på Dugga 2.
20140131: Har korrigerat i innehållet nedan, då vi även hann med avsnittet om matrisekvationer denna läsvecka.
PM7
PM6
PM5
PM4
PM3
PM2
PM1

Lärare
Examinator och kursansvarig: Jonny Lindström
Övningsledare: Bygg: Björn Vessman
                      Kemi: Malin Renneby, renneby@student.chalmers.se
Kurslitteratur
Linjär Algebra, Håkan Blomqvist

Boken finns att köpa i DC ( distributionscentralen, E-huset )


Program


Föreläsningar
Läsecka Avsnitt
Innehåll
        1
1.1-1.3
1.4-1.5
1.6
Lösningsmetoder för enkla linjär ES.
Eliminatinsmetoden på matrisform.
Rang. Lösbarhet för linjära ES.
        2
2.1 - 2.2
3.1 - 3.9
3.11-3.12
Algebrans grunder.
Räknelagar för matriser. Invers matris.
Matrispotenser. Matrisekvationer.
        3    

4.1-4.2
4.3-4.4

Dugga 1 tisdag kl 08.00-08.30.
Villkor för inverterbarhet, begreppet determinant.
Räkneregler för determinanter, inverterbarhet och entydighet. Cramers regel.

        4
5.1 - 5.7
5.8 – 5.9
Räknelagar för vektorer. Projektion.
Koordinatsystem. Komponentform. 
        5

5.10-5.12
5.14
Dugga 2 tisdag kl 08.00-08.30.
Vektoriell produkt.
Räta linjen i rummet.
        6
5.15
3.13
Planet. Tillämpningar i rymdgeometrin.
Transponerad matris.
        7

6.1-6.3
Dugga 3 tisdag kl 08.00-08.30.
Geometri i n dimensioner. Minsta kvadratmetoden.
Reserv. Repetition.


Datorlaborationer och övningar med Matlab

Matlab ingår i kursen endast för Kemi.

http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/Matlab/LMA515/Referenslitteratur:
  1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Holly More, MATLAB for Engineers
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.
Kurskrav
Vad man ska kunna för att bli godkänd på kursen specifieras i ett antal lärmål. Lärmålen för respektive läsvecka finns i vecko-PM. Det finns även lärmål för överbetyg (4 eller 5).
Duggor

Provdugga 3
Provdugga 2
Provdugga 1

Examination
Kursen examineras genom en sluttentamen om 50 poäng, uppdelad i två delar. Del 1 (om 38 poäng) testar om du har nått lärmålen för godkänt. Del 2 (om 12 poäng) kommer att bestå av överbetygsuppgifter som testar lärmålen för överbetyg. För betyget 3 krävs att man uppnår minst 23 poäng på del 1. För betyget 4 krävs 33 poäng totalt, varav minst 4 poäng på del 2. För betyget 5 krävs 43 poäng totalt, varav minst 6 poäng på del 2. Därutöver ges tre duggor under kursens gång. Dessa är frivilliga, men ger bonuspoäng till sluttentan (del 1). Varje dugga ger maximalt 6 poäng, och den bonuspoäng man får är medelvärdet av resultatet på de tre duggorna (avrundat till närmaste heltal). Med andra ord kan man få maximalt 6 bonuspoäng till tentan. Bonuspoängen adderas till resultatet på del 1 och gäller vid den ordinarie tentan och de två följande omtentorna.Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Gamla tentor
 Teser
2012-03-07
2012-08-31
2013-01-17
2013-03-14
2013-08-28
2014-01-16
2014-03-13

Lösningar
Lösningar till tentamen 2012-03-07
Lösningar till tentamen 2012-08-31
Lösningar till tentamen 2013-01-17
Lösningar till tentamen 2013-03-14
Lösningar till tentamen 2013-08-28
Lösningar till tentamen 2014-01-16
Lösningar till tentamen 2014-03-13