I denna kurs möter du några mycket grundläggande matematiska begrepp och (bevis)metoder. Syftet med kursen är att du ska bli väl förtrogen med dessa och utveckla din förmåga till matematiskt tänkande. Den ska också öka din förståelse för matematikens uppbyggnad via axiom, definitioner, satser och bevis.

Undervisningen kommer att baseras på ett explorativt lärande. Med detta menas ett undersökande och utforskande sätt att söka kunskap - ett sätt som efterliknar arbetssättet inom vetenskaplig forskning.

En viktig del av lärandet utgörs av arbetet i stabila smågrupper med fyra studenter i varje. Arbetet i dessa fyra-grupper styrs genom en sekvens av frågeställningar, explorativa övningar, som delas ut under kursens gång. Arbetet med dessa uppgifter sker dels individuellt, dels i grupp - först utan, sedan med lärarhandledning. Resultatet av detta arbete tas som utgångspunkt för strukturerande och sammanfattande föreläsningar - "efterläsningar".
Aktuella meddelanden
En schemaändring är gjord avseende torsdag den 25 oktober. Följande gäller: 8-10 eget arbete i smågrupperna, 10-12 föreläsning (Ulla) i Euler, 13-15  demonstration av gamla tentor (Peter) i Pascal. (Ändringen är införd i TimeEdit.)
Länkar till förra årets tentor är inlagda nedan.
Examinator och föreläsare
Ulla Dinger, rum 4029
tel. 772 3559, epost: ulla(at)chalmers(dot)se 
Kurslitteratur
A. Vretblad, K. Ekstig: Algebra och geometri (kap 0-5).
J. Brzezinski: Talsystem och restaritmetiker (stencil, säljes på DC-centralen).
Utdelade "explorativa övningar" (finns enbart handskrivna - ej på webben).

Innehåll
I kursen ingår grundläggande logik, bevisföring, ekvationslösning, mängder, funktions- och relationsbegreppet, induktion, kombinatorik, konstruktion av och struktur hos de olika talmängderna (spec N, Z och Q), restklasser, samt lite om grupper, ringar och kroppar.
Preliminärt program för undervisningen
Undervisningen styrs av arbetet med de explorativa övningarna, som delas ut i form av 6 eller 7 små häften. Vi arbetar vid ungefär två lektionstillfällen med varje övningshäfte (nr 4 kräver lite mer, nr 5 lite mindre) enligt planen nedan. Föreläsningarna tar i huvudsak upp det material som vi arbetade med vid föregående (ej samma dags) lektionstillfälle.
Övning
Vecka
Innehåll
 1  36, 37  Logik, mängder, ekvationer, bevis
 2  37, 38  Induktion, rekursion
 3  38, 39
 Heltalen, delbarhet, Aritmetikens fundamentalsats
 4  39, 40
 Funktioner, relationer
 5  41  Kombinatorik
 6  42  Grupper, ringar, kroppar
 7  43  Talsystemen (ev bara på föreläsning)
   43  Reserv, repetition, gamla tentor

Examination
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen som består av ca 8 uppgifter som tillsammans ger 25 poäng. För att bli godkänd på kursen krävs 12 poäng och för att få betyget Väl godkänd krävs 18 poäng.
Tentamina
Tentamen äger rum lördagen den 27 oktober. Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.
Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!
Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.) Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik. Kontrollera att poängsumman stämmer och att du har fått rätt betyg. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp). Följande länk berättar mer om reglerna kring att tentera på Chalmers: att tentera
Gamla Tentor
061028, 070113, 070821