Aktuella meddelanden
Visning av tentorna torsdag 23/1 kl 11.45 i Pascal.


Rättelser till den version av lösningar som köpts på Cremona:
2010-12: Uppgift 1a. Skall vara (x,y,z)=(1+t,-2+t,2t) i texten och falskt i lösningarna. Dessutom är 1d falskt.
2011-04: Uppgift 1. Skall vara b,e,f,h sant, resten falskt.
2013-04: Uppgift 8. Skall stå H(u)=F(G(u)) i texten för att det skall stämma men facit.

Lösningarna som finns länkar till här och från äldre kurshemsidor är rättade.

Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.Vi skall vara i EULER på måndagar kl 10 och inte i MVF31.
Lärare
Kursansvarig: Sven Järner, jarner'at'chalmers.se
Övningsledare:Sven Järner
Kurslitteratur
David C. Lay:  Linear Algebra and its Applications, fourth edition , Addison-Wesley (beställd hos Akademibokhandeln och Cremona), Kapitel 1, 2.1-3, 2.8-9, 3.1-2, 5.1-3, 5.6-7 sid358-364+370-373, 6.1-6 utom sidorna 422-423 och 430 till 431, 7.1.
Hasse Carlsson: Vektoralgebra, en inledning , Kompendium, Göteborg (laddas ner eller köpes på DC) Kapitel 1 - 6.
         Ordlista
Program
Föreläsningar
Dag Avsnitt
Innehåll
To 31/11
V1 - 3
Geometriska vektorer, Bas, koordinater 
Må 4/11 V4, L 1.1 Linjära ekvationsystem, radoperationer, Gausselimination.
To 7/11 L 1.2 - 3 Ekvationssystem på matrisform, R^n
Må 111/11 L 1.4 - 5 Ax=b, sats om lösningsmaängden.
To 14/11 V 5-6 Area, volym, vektorprodukt, determinant, linjer och plan
Må 18/11 L 1.6-7 Linjärt beroende, Linjära avbildningar, matrisen för en linjär avbildning
To 21/11 L 1.8-9 Linjära avbildnigar forts., tillämpning ar av ekvationssystem,
Må 25/11 L 2.1-3 Matrisalgebra, invers matris.
To 28/11 L 2.8-9 Underrum till R^n, nollrum, kolonnrum, dimension och rang
Må 2/12 L 3.1-2 Determinanter
To 5/12 L 5.1-3 Egenvärde, egenvektor 0ch diagonalisering
Må 9/12
L 6.1-3 Skalärprodukt och projektion i R^n
To 12/12
L 6.4-6 Ortogonalisering, minsta kvadratmetoden, ej sid 357-358, 364-365.
Må 16/12
L 7.1 Diagonalisering av symmetriska matriser och spektralsatsen
On18/12

 Reserv, rep.


Rekommenderade övningsuppgifter
Dag På tavlan Öva själva
Må 4/11
V2: 5, V3: 8a, 9, 17, V4: 2a, 4,12 V2: 1, V3: 5, 6, 8b, 15, 21, V4: 1, 5, 6
To 7/11
L1.1: 4, 9, 15, 20 L1.1: 1,2,3,7,10,12,16, 21, L1.2: 7,11,13,19
Må 11/11
L1.2: 8, 20, L1.3: 12, L1.4:14,16 L1.3: 5,7, L1.4: 1, 3, 7, 9,17, 19, 23, 29
To14/11
V5: 9 Dugga,  L1.5: 5, 15, V5: 1, 3, 4, 8
Må 18/11
V6: 5, 9, 15, 21, 28, V6: 10,13,14,16,20,26
To 21/11
L1.7: 12, 26, 32, L1.9: 6,10 L1.7: 1,5,9,11,21,27,33,35
Må 25/11
L1.9: 30, L2.1: 2,20, L2.2: 12. L1.8: 9,11,17, L1.9: 3,5,7,13,15,25,27, L.10: 7
To 28/11
 L2.8: 8, 24. Dugga, L2.1 1,5,9,17,21, L2.2: 7,31,33
Må 2/12  L2.9: 2,4,16, L3.2: 1-4,  L2.3: 13,15,27, L2.8: 5,9,11,15,23, L2.9: 1,3,9,15
To 5/12 L3.2: 12,20, L5.1: 4, L5.3: 2,6,12. L3.1: 1,3, L3.2: 5,7,11,15,17,19
Må 9/12 L5.6-7(s.301-306): exempel , L5.7 (s.311-314.) : 4,6 L5.1: 3,5,9,13, L5.2: 1,5,7,9, L5.3: 1,5,7,9,11, L5.6: 1,3.
To 12/12 L6.3: 8,12 Dugga. L5.7: 1,3,5, L6.1: 11, 14, L6.2: 3,5,9
Må 16/12 L6.4: 6, L6.5: 4,6,8, L6.6:2 L6.3: 3,7,11,17, L6.4: 3,5,7,9, L6.5: 1,3,5,7, L6.6: 1,3
On 18/12 L7.1: 20,22 L7.1: 1,3,5,7,9, 13,17,19
Datorlaborationer och övningar med Matlab

Inlämningsuppgift

Matlabuppgift att lösa individuellt eller två och två och lämna in senast måndag 16 december. Kan ge  ett bonuspoäng till tentan (giltig t.o.m. augusti 2014).


Referenser

För en introduktion till  MATLAB hänvisas till kursmomentet Matlab där du  kan du hitta nyttiga länkar.
Kurskrav
   Vid tentamen bör man kunna formulera och förstå alla definitioner och satser som ingår i                 kurslitteraturen. Man ska också kunna tillämpa dem vid problemlösning.
         Följande satser ska dessutom kunna bevisas (minst två av dem kommer på skrivningen):
         Kap 1: sats 8,10,11.
         Kap 2: sats 2a, 4, 5, 6b, 12.
         Kap 5: sats 5 för 2x2-matriser.
         Kap 6: sats 2, 5.
         Kap 7: sats1.
Duggor
Under kursens gång ges 3 stycken duggor - torsdag 14/11 torsdag 28/11 och torsdag 12/12. De ges i anslutning till lektionerna. Varje dugga består av 3 uppgifter om vardera 1 poäng. Totalt kan man alltså få maximalt 9 poäng på duggorna. Duggorna ger bonuspoäng till tentan (och i förekommande fall omtentorna t.o.m. augusti 2013) enl följande princip: Om man har minst 12 poäng på tentan adderas d/9 till skrivningspoängen, där d är antalet poäng man fått på duggorna. Resultatet avrundas till lämpligt hel - eller halvtal. Om man har mindre än 12 poäng på tentan adderas 2d/9, men detta görs enbart om man i så fall uppnår minst 12 poäng - tentaresultatet bokförs då som 12 poäng. Dessutom kan man få en bonuspoäng om man löser inlämningsuppgiften ovan.

Examination
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen som består av ca 8 uppgifter som tillsammans ger 25 poäng. För godkänt resultat på kursen krävs 12 poäng och för betyget väl godkänd krävs 18 poäng. Bonuspoäng medräknas enligt ovan.

Rutiner kring tentamina
I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period.
Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.
Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal.

För att se ditt resultat gå till Ladok via inloggning i Studentportalen (GU).

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL (inloggning via Studentportalen) finns en enkät som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.  
Gamla tentor
140820,  lösningar
140426,  lösningar.
131220,  lösningar.
130821,  lösningar.
130404,  lösningar.
121221,  lösningar.
120822,  lösningar.
120410,  lösningar. 
111216,  lösningar.