Examinator och föreläsare: Ulla Blomqvist

Föreläsare de 2 sista veckorna samt övningsledare: Fredrik Boulund

 

Kurslitteratur:

1)   Ulla Dahlbom, Matematisk statistik. (Om den inte innehåller några anteckningar får du ta med den

       på tentamen.)
2)   Ulla Dahlbom, Försöksplanering – faktorförsök.
3)   Ulla Dahlbom, Test och variansanalys.
4)   Håkan Blomqvist, Tabell- och formelsamling för matematisk statistik, försöksplanering och

       kvalitetsstyrning. (Om den inte innehåller några anteckningar får du ta med den på tentamen.)

 

Diverse studiematerial:

studieanvisningar 

 

Veckobrev:  

veckobrev 1    

veckobrev 2   

veckobrev 3   

veckobrev 4   

veckobrev 5

 

Laboration:  En obligatorisk

helikopterlabben 

 

Engelsk översättning:

Faktorförsök - factorial design  

faktorplan - factorial plan

reducerat faktorförsök – fractional factorial design

normalfördelningsplot - normal probability plot

samspelsgraf - interaction diagram

 

Examination:

Tentamen består av 7-9 uppgifter på totalt 50 poäng
För godkänt resultat på kursen krävs godkänd laboration och minst 20 poäng på den skriftliga tentamen

 

Tentamina:

Tentamen äger rum den 14 december 2011 kl 8.30 – 12.30
Vid tentamen är tillåtna hjälpmedel Chalmersgodkänd miniräknare, Matematisk statistik och Tabell och formelsamling om böckerna inte innehåller några anteckningar. Över- och understrykningar samt sticks är tillåtna.
Ta med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!

 

Meddelande om resultat fås enbart med epost via LADOK. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerade.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.


Vid ordinarietentamen:

Ett granskningstillfälle av tentamen är obligatoriskt. När detta äger rum meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan sedan hämta och granska sin tenta Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag och torsdag, kl 8.30-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

 

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag och torsdag, kl 8.30-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).


Följande länk berättar mer om reglerna kring att tentera på Chalmers: att tentera

 

Gamla Tentor:

övningstentamen 1 

övningstentamen 2 

övningstentamen 3

övningstentamen 

ordinarie tentamen 20111214