MVE301/MVE395, Sannolikhet, statistik och risk, 2017/18

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.

Lärare

Kursansvarig: Johan Jonasson

Övningsledare: Anders Hildeman (TM) och Robin Lindström (Kf)

Labbhandledare: Anders Hildeman

Kursrepresentanter: TM: Karin Furufors, Carl Svantesson, Kf: Alexandra Alto, Ana Maria Petrova.

Kurslitteratur


P. Olofsson and M. Andersson, Probability, Statistics and Stochastic Processes, 2nd edition, Wiley 2012.
Kursboken kan laddas ner här i elektronisk form tack vare Chalmers biblioteks avtal med förlaget.

Program


Nedan följer korta sammanfattningar av vad vi ska gå igenom och ungefär när det ska ske. För betydligt mer detaljer, se följande lista med kursens lärmål . Här finns alla kursens moment och vad man förväntas behärska vid kursens slut. Lärmålslistan är ett levande dokument, så den kan komma att uppdaters något under kursens gång. När uppdatering har skett kommer detta att meddelas ovan under rubriken "Aktuella meddelanden". I listan med lärmål hittar man också rekommenderade övningsuppgifter. (Dessa finns också i tabellen nedan. Notera dock att i lärmålen är uppgifterna uppräknade i samband med det lärmål de främst riktar in sig på. Notera också att det finns en del övningar även i Matlabhäftet.)

Föreläsningar

Läsvecka Avsnitt
Innehåll
1
1.1-1.6
Sannolikhet, utfallsrum, händelser, betingad sannolikhet, oberoende, Bayes formel
2
2.1-2.3
Stokastiska variabler, fördelningsfunktion, diskreta sv, frekvensfunktion, kontinuerliga sv, täthetsfunktion
3
2.4-2.6
Väntevärde, varians, binomialfördelning, geometrisk fördelning, Poissonfördelning, exponentialfördelning
4
2.7, 3.1-3.8, 4.2
Normalfördelning, tvådimensionella fördelningar, diskreta och kontinuerliga flerdimensionella fördelningar, funktioner av flera sv, oberoende sv, betingade väntevärden och varianser, kovarians och korrelation, Poissonprocessen, stora talens lag
5
4.3, 6.2, 6.3, 2.10, 3.10.5, 3.11.2
Centrala gränsvärdessatsen, punktskattningar, konfidensintervall. För TM: felintensiteter, summor av oberoende sv, momentgenererande funktion, bevisskiss av centrala gränsvärdessatsen.
6
4.3, 6.2, 6.3, 6.4.2, 6.5, 7.3, 7.4
Skattningar och konfidensintervall i normalfördelning och binomialfördelning, ML-skattningar, statistiska tester, en- och tvåstickprovstest i normalfördelning och binomialfördelning, multipeltestning och tjuvkikande
7
7.6, 6.6.1, 6.6.3, 6.8, föreläsningsanteckningar
Linjär regression. För TM: p-värden, styrkor, bootstrap
8-9
6.8, föreläsningsanteckningar
För TM: Bayesiansk statistik. Projektredovisningar.

Rekommenderade övningsuppgifter

Kapitel Uppgifter
1
Börja med 1, 7, 10, 13, 19, 24, 30, 34, 40, 44, 53, 58, 70, 72, 88, 90, 92, 100, 105. Om du hinner rekommenderas även 3, 5, 7, 11, 12, 22, 27, 35, 37, 39, 42, 49, 50, 45, 52, 54, 62, 63, 67, 76, 78, 80, 87, 89, 95, 98, 103, 108.
2
Börja med 2, 6, 9, 13, 22, 24, 27, 34, 41, 45, 50, 57, 64, 71, 76, 78, 79, 85, 88. Endast TM: 92, 94, 96, 98, 108, 110. Om du hinner rekommenderas även 1, 3, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 31, 33, 38, 39, 40, 42, 43, 47, 49, 52, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 65, 70, 72, 74, 77, 80, 82, 83. Endast TM: 93, 97, 112, 114.
3
Börja med 13, 16, 20, 23, 25, 32, 35, 36, 39, 41, 46, 50, 52, 54, 61, 68, 72, 77, 81, 85, 87, 94, 96, 98, 125, 126, 145, 148, 150, 152, 158. Om du hinner rekommenderas även 1, 4, 7, 9, 11, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 30, 33, 37, 43, 47, 48, 51, 55, 58, 63, 65, 73, 74, 76, 82, 83, 89, 92, 93, 99, 128, 129, 130, 131, 144, 154, 157.
4
8, 9, 11, 12, 13, 15. Endast TM: 1, 3, 5.
5
Endast TM: 1, 2, 3, 7, 11, 14, 16.
6
1, 3, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20,21, 23, 27, 28, 30, 34, 35, 37, 39, 43, 44, 49, 53, 55, 59, 60, 62. Endast TM: 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 88, 89, 91, 97, 99, 101
7
15, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 29, 32, 39, 41, 45, 46. Endast TM: 34, 35.Studieresurser

Datorlaborationer och övningar med Matlab
Matlabövningar för TM hålls läsveckorna 5-9. Under matlabövningarna kommer man att få läsa in ett häfte som innehåller nytt material utöver vad som täcks in på föreläsningar. Detta material ingår på tentamen. Häftet är utformat som en snitslad bana där man läser in nytt material, samtidigt som man får bekanta sig med matlabkod som relaterar till och illusterar de nya begreppen. Matlabmaterialet hittar man i svensk version här. One finds an English version here.

Man kommer också att behöva filerna nedan.
Matlabfiler för nedladdning:

 1. atlantic.dat
 2. birth.dat
 3. birth.txt
 4. coal.dat
 5. gumbcdf.m
 6. gumbplot.m
 7. gumbfit.m
 8. gumbinv.m
 9. comnsize.m
 10. norway.mat


Referenslitteratur:
 1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
 2. Holly More, MATLAB for Engineers
  (Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra.
  Är utmärkt för självstudier.)
 3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
  (Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter
  Är utmärkt som referemslitteratur/uppslagsbok)

Duggor


En dugga kommer att anordnas. En dugga kommer att publiceras under aktuella meddelanden längst upp här på hemsidan och också mailas ut till alla kursregistrerade studenter via ping-pong, torsdag den 26 april kl 18.00. Lösningar i läsbart format ska mailats till Johan senast kl 20.00 samma dag. Det går till till exempel bra med fotgraferade och scannade handskrivna lösningar. Duggan kommer att vara på 12 poäng och ge bonuspoäng på tentamen enligt formeln totalpoäng/3 avrundat uppåt för TM och totalpoäng/4 avrundat uppåt för KF. Bonuspoängen läggs till tentaresultatet och kan därmed användas till att nå över även gränsen för en 3:a.

Examination


För att bli godkänd på kursen krävs att man blir godkänd på tentamen. För TM krävs dessutom ett godkänt projekt med godkänd redovisning. Projekten kommer i god tid att publiceras här på hemsidan. Projekten examineras dels genom en muntlig presentation på 10 minuter, dels genom en rapport. Båda momenten sker gruppvis. Samtliga gruppmedlemmar ska bidra till både muntlig och skriftlig redovisning. Slutrapporten ska vara kort, 4-6 A4-sidor, där man kort beskriver problemet och hur man löste det. För TM kommer tentamen kommer att vara på fem timmar och kommer att innefatta även det material som gås igenom via Matlabövningarna. Tentan kommer att omfatta 45 poäng, med betygsgränserna 18, 27 och 36 för betygen 3, 4 respektive 5.
För KF kommer tentamen att vara på fyra timmar och omfatta 30 poäng, med betygsgränserna 12, 18 och 24 poäng.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Gamla tentor


Observera att dessa tentor är TM:s tentor och att KF:s tentor inte innehöll alla uppgifterna. Av lärandemålen bör framgå vilka uppgifter som inte fanns med på KF:s tentor. Från och med 160602 gäller att KF:s tentor innehöll uppgifterna 1-6.