Aktuella meddelanden

Här kommer dagens tenta (20150319) med lösningar.
Här kommer även lösningar till dugga 3.
Här kommer lösningar till dugga 1 och dugga 2.
Lösning till uppgift 5, provtenta 3.
Här kommer lösningar till extrauppgifter PM7.
Här är provtenta 3 som vi går igenom på föreläsningarna den 9/3 och 10/3.
Nu finns lösningar till extrauppgifter PM6.
Det finns nu två stycken provtentor utlagda under fliken gamla tentor.
Nu finns lösningar till extrauppgifter PM5.
Granskning av tentan lma033a och lma515b sker imorgon tisdag den 17/2 i anslutning till föreläsningen 13.15.
Nu finns även lösningar till extrauppgifter PM4
Här kommer lösningar till extrauppgifter PM3.
Här kommer lösningar till Ex1(G-nivå) och Ex1 och Ex2(på ÖB-nivå) från PM2
Här kommer lösning till Ex1( G-nivå)  och Ex1(ÖB-nivå) från PM1.
PM7
PM6
PM5
PM4
PM3
PM2
PM1


Lärare
Examinator och kursansvarig: Jonny Lindström, jonny@chalmers.se
Övningsledare: Bygg: Anna Samuelsson, annsam970@gmail.com; Kemi: Johan Nilsson Davegård, gusdavegjo@student.gu.se
Labhandledare: Endast Kemi: Johan Nilsson Davegård
Kurslitteratur
Calculus Early Transcendentals (International Edition, 7th edition), James Stewart. ISBN: 978-0-538-49887-6
Linear Algebra and Its Application (Fourth Edition), David C. Lay. ISBN: 978-1-29202-055-6Program


Föreläsningar
Läsvecka Avsnitt
Innehåll

 1
S.12.2
S.12.3
S.12.4
Vektorer
Skalärprodukt
Vektorprodukt
2
S.12.4
S.12.5
Vektorprodukt( fortsättning)
Linjen och planets ekvation
3

L.1.1-1.2
L.1.3-1.7
Dugga 1 ( innehåll från läsvecka 1 och 2 ) måndag kl. 13.15-13.45
Lösning an linjära ekvationssystem
Matriser, vektorer och linjärt beroende
4
L.1.8-1.9
L.2.1-2.3
Linjära avbildningar
Matrisräkning
5

L.2.1-2.3
Dugga 2 ( innehåll från läsvecka 3-4) måndag kl 13.15-13.45
Forts. matrisräkning
6
L.3.1-3.2
L.3.3
Determinanter
Cramers regel, area och volymberäkning
7

L.6.5-6.6
Dugga 3 ( innehåll från läsvecka 5-6) måndag kl 13.15-13.45
Minsta kvadratmetoden
8

Reserv
Repetition
Datorlaborationer och övningar med Matlab
Matlab ingår i kursen endast för Kemi.

http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/Matlab/LMA515/

Referenslitteratur:
  1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Holly More, MATLAB for Engineers
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Duggor


Examination
Den skriftliga sluttentamen om 50 poäng, är uppdelad i två delar. Del 1 (om 38 poäng) testar om du har nått lärmålen för godkänt. Del 2 (om 12 poäng) kommer att bestå av överbetygsuppgifter som testar lärmålen för överbetyg. För betyget 3 krävs att man uppnår minst 23 poäng på del 1. För betyget 4 krävs 33 poäng totalt, varav minst 4 poäng på del 2. För betyget 5 krävs 43 poäng totalt, varav minst 6 poäng på del 2. Därutöver ges tre duggor under kursens gång. Dessa är frivilliga, men ger bonuspoäng till sluttentan (del 1). Varje dugga ger maximalt 6 poäng, och den bonuspoäng man får är medelvärdet av resultatet på de tre duggorna (avrundat till närmaste heltal). Med andra ord kan man få maximalt 6 bonuspoäng till tentan. Bonuspoängen adderas till resultatet på del 1 och gäller vid den ordinarie tentan och de två följande omtentorna.

För Kemi gäller dessutom att man kan få ytterliggare 2 bonuspoäng om samtliga datorövningar är godkända.


Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Gamla tentor
Provtenta 1 med lösningar
Provtenta 2 med lösningar