MVE600, Flervariabelanalys, 2019/20

Aktuella meddelanden

Feb 16, 12.00: Kursinformationen på denna sida är nu uppdaterad från förra året. Den viktigaste ändringen är formen för examinationen.

Välkomna till kursen!

Denna 7,5hp kurs består egentligen av två delar:

Del 1. En 6hp del som är exakt samma som MVE035. Allt material om den kursen finner ni på hemsidan för MVE035.

Del 2. En 1,5hp del som går under det inte-helt-officiella namnet "(extra) vektoranalys". Det finns redan vektoranalys i MVE035 men detta extra material för TM-studenter är tänkt att ersätta MVE295, ett moment som tidigare fanns som ett tillägg till komplexanalyskursen (MVE025), och täcker material som behövs som förkunskap för senare kurser i utbildningen, t.ex. elfält kursen.

Denna kursdel är dessutom en delmängd av materialet som ingår i 4,5hp kursen FFM234: Vektorfält och klassisk fysik.


Kursens schema finns i TimeEdit.

OBS! Föreläsningarna för Del 2 äger rum under Lv 5 och 7.


Nedan anges information om Del 2 av kursen, samt information som gäller båda delarna (t.ex. examination).

Man hänvisas till hemsidan för MVE035 för allt material om Del 1.

Lärare

Kursansvarig:

Peter Hegarty, hegarty@chalmers.se, Rum MV:L3079, x5371

Övningsledare:


Som för MVE035, men det blir inga övningar för Del 2.

Labbhandledare:

Samma som för MVE035, men det blir inga labbar för Del 2.

Kurslitteratur

Del 2 av kursen omfattar ungefär Kapitel 2, 4.4, 6, 7, 11.1 - 11.3 i kompendiet

"En första kurs i matematisk fysik", av Martin Cederwall och Christian Forssen.

Här är kursboken i sin helhet (pdf fil).

Kursboken kan också laddas ner från hemsidan för FFM234.

Tryckta exemplar finns på Cremona och kan köpas för 200kr.

Engelsk-svensk matematisk ordlista.

Program

Föreläsningar

Del 2 innehåller 4-5 föreläsningar under Lv 5 och 7, där det finns stora luckor i TMs schema. Att några föreläsningar lämnas till Lv 7 beror på att vi behöver först ha gått igenom tillräckligt mycket vektoranalys på MVE035.

Jag har skrivit heltäckande föreläsningsanteckningar. Dessa återfinns i PDF filerna nedan. Eventuella ändringar till anteckningarna för en viss föreläsning läggs upp inom 48 timmar efter föreläsningen och meddelas via Canvas.

OBS! Tentan baseras helt och hållet på innehållet i dessa anteckningar, inte på räkneuppgifter från kompendiet eller något annat. Se avsnitten "Rekommenderade uppgifter" och "Examination" nedan.


Föreläsning
Avsnitt i Kompendiet Innehåll + Anteckningar
1, 2
18/2, 13-15, EF
19/2, 10-12, ED
2
4.4

Kroklinjiga koordinater, speciellt ortonormerade högersystem (ONHS)
- definition, exempel, längd-, ytarea- och volymelement
- grad, div, curl, Laplacian i ONHS

PDF      Figur
3
3/3, 13-15, EF
7.1 - 7.2
En väldigt kort introduktion till distributioner, i synnerhet Diracs deltafunktion

PDF
4
5/3, 10-12, ED
4.4
6.1 - 6.3
7.3 - 7.4

Gauss och Stokes sats:
- tillämpning till ONHS (OBS! utelämnas)
- formulering för singulära fält

PDF
5
6/3, 13-15, ED
11.1 - 11.3
Maxwells ekvationer
- framställning med hjälp av Gauss och Stokes satser
- härledning av den elektromagnetiska vågekvationen i vakuum


OBS! Om detta material gås igenom redan under MVE035-föreläsningarna så kommer föreläsningen att ställas in.

PDF
16/3 ff
Tentamen
Individuella muntliga förhör under veckan 16/3 - 20/3 (veckan därpå som reserv). Tidsbokning via Canvas.


Rekommenderade övningsuppgifter

Inga särskilda uppgifter från kompendiet rekommenderas. Det är helt frivilligt huruvida man vill jobba med övningsuppgifter eller inte. Man uppmanas dock att inte lägga för mycket krut på detta. I synnerhet kommer endast material från föreläsninganteckningarna att examineras. Se avsnittet "Examination" nedan.


Dag
Uppgifter


Studieresurser

Datorlaborationer


Samma som för MVE035.


Referenslitteratur för Matlab

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. MATLAB for Engineers, Holly More
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Per Jönsson
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.

Kurskrav

Kursens syfte och lärandemål finns angivna i kursplanen.

Duggor

Maple-TA duggor är samma som för MVE035.

Tavelpresentationer

Exakt samma upplägg som för MVE035.

Examination

Del 1 och Del 2 är separata moment i Ladok, så man kan få 1,5hp om man bara klarar Del 2. Dock måste båda delarna klaras för att få ett slutbetyg på kursen. 

Examinationen för Del 1 är exakt samma som för MVE035.

Examinationen för Del 2 är ett individuellt muntligt förhör. Studenter ska boka 30-minuters pass under veckan 16/3 - 20/3. Hur bokningen går till meddelas såsmåningom i Canvas.

Innehåll i Examinationen av Del 2:

Endast material från mina egna föreläsningsanteckningar kommer att examineras. Fokuset ligger alltså på att kunna återskapa det teoretiska materialet, inte på att kunna lösa räkneuppgifter.

Följande material från mina föreläsningsanteckningar är INTE examinerbart:

A. Beviset av ekv. (2.12).

B. Alla bevis som "utelämnas", "lämnas som en övning till läsaren" osv.

C. Fotnoter, varken själva innehållet i dem eller stoff som de eventuellt hänvisar till utanför anteckningarnas ramar.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers. Tänk på att du måste anmäla dig i tid till tentan, eftersom du annars inte får tenta.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

Som för MVE035.

Notera att Albert Vesterlund (albertv@student.chalmers.se) är TM-student och är således den som är huvudansvarig för utvärderingen av Del 2 av MVE600.

Gamla tentor

Detta är andra gången kursen har getts i denna form. Man hänvisas man till hemsidan för MVE035 för gamla tentor som täcker Del 1. Förra året hade jag en skriftlig tenta för Del 2. Man kan kolla gamla tentor i det som närmast motsvarade Del 2 tidigare, dvs MVE295, men man ska inte ta dessa på för stort allvar.