NBAM00, Naturvetenskapligt basår, Matematik del 1, Hösten 17[Schema i TimeEdit]

Aktuella meddelanden

Välkomna till Naturvetenskapliga basåret – Matematik, del 1!

Lärare

Kursansvarig / Examinator / Föreläsare: Lukáš Malý
Övningsledare: Grupp 1 - Kristoffer Andersson, lektioner i MVF26 (förutom den alldeles första lektionen 28/8 som ges i MVF31)
Grupp 2 - Bogdan Dobondi, lektioner i MVF33 på tisdagar och i MVF31 på fredagar (mån 28/8 i MVF33; tor 31/8 i MVF21)
Grupp 3 - Lukáš Malý, lektioner i MVH11
Grupp 4 - Kajsa Wahl, lektioner i MVH12
Studiehjälp: Kajsa Wahl, hjälpstunder äger rum i Signes fik
Mattesupporten: kunniga studenter från Institutionen för Matematiska vetenskaper, supporten äger rum i huvudbiblioteket. Läs mer >

Kurslitteratur

Blomqvistböckerna

Lista på tryckfel i kursböckerna kan laddas ner här (senast uppdaterad den 9 oktober 2017). Listan ska uppdateras under läsperioden så snart som nya (tryck)fel upptäcks.

Se också kurslitteraturlistan.

Program

Nedanstående schema anger i vilken takt jag tänkt att gå igenom kursinnehållet, fast det måhända kommer att justeras under kursens gång.

Lite studieteknikstips från författaren och mig:

 

Följande förkortningar används i tabellen nedan:

Utskriftsvänligt kursprogram kan laddas ner här (ny flik öppnas).

Vecka Dag Under-
visnings-
pass
Kapitel
eller
Avsnitt
Föreläsningens innehåll /
Rekommenderade övningsuppgifter
35 Må 28/8 Fö 1 VA 2–3 Geometriska vektorer, baser och koordinater
Le 1 VA: Ö2.1–2.4, *Ö2.6, Ö3.1–3.3, Ö3.5–3.7, Ö3.9–3.11, Ö3.13, Ö3.16, Ö3.18, Ö3.19
Ti 29/8 Fö 2 VA 4 Skalärprodukten
Le 2 VA: Ö4.1–4.7, Ö4.11, Ö4.14, *Ö4.8, *Ö4.12–4.13
To 31/8 Fö 3 I5, I6 Plangeometri, Trigonometri
Le 3 I: T5.1a, T5.2b, T5.4, T5.7, T5.10, T5.14–5.17, Ö6.1, T6.2, T6.4b, T6.8, T6.10, T6.11, Ö6.28a–d; *T5.1b, *Ö6.12b
Fr 1/9 Fö 4 II1.1, I1.1–1.4, I11.1 Mängder, Talmängder, Utsagor och logik, Ordningsrelationer, Intervallbeteckning
Le 4 II: T1.1a; I: T1.1–1.3, Ö1.1–1.4, Ex11.4
36 Ti 5/9 Fö 5 I2, I3 Räkning med reella tal, Bråkräkning, Ekvationer och linjära ekvationssystem
Le 5 I: T2.1, T2.2, T2.4abce, T2.5acd, T2.6bcef, T3.1ac, Ö3.2, T3.3b, T3.5, T3.6; *T3.7, *T3.8
Fr 8/9 Fö 6 I4.1, I4.3–4.7,
I9.1–9.2
Potenser med heltalsexponent, Rötter och potenser med rationella exponenter, Polynom
Le 6 I: T4.1, T4.2abcdf, T4.3bd, T4.4abde, Ö4.10ab, T4.5, T4.6bcf, Ö4.6d, T4.7abc, T4.9abfj, T9.1deb, T9.2
37 Ti 12/9 Fö 7 I8.1–8.2, I8.4–8.6 Kvadrerings- och kuberingsreglerna, Konjugatregeln, Kvadratkomplettering, Andragradsekvationer
Le 7 I: T8.1ade, T8.2ad, T8.4abde, T8.5abcd, Ö8.6ad, T8.6acdg, T8.7acg, Ö8.10, Ö8.13
Fr 15/9 Fö 8 I9.3, I10, I11.2–11.4 Polynomdivision, Faktoruppdelning, Algebraiska förenklingar, Olikheter
Le 8 I: T9.3abd, T9.4, Ö9.5c, T10.1acdfge, T10.2abc, T10.3acdhk, T10.4, T11.1acdeghk
38 Ti 19/9 Fö 9 I12 Räta linjen
Le 9 I: T12.1, T12.7, T12.2, T12.4, T12.3, T12.5, T12.6, Ö12.19, Ö12.8, Ö12.12
Fr 22/9 Fö 10 I14.1–14.3, *I14.4–14.5 Kägelsnitten med fokus på cirkeln och parabeln
Le 10 I: T14.1–14.3, Ö14.3–14.4, Ö14.5a, T14.5, Ö14.6, Ö14.15abdegh, T14.9
39 Ti 26/9 Fö 11 II1, I13 Funktionsbegreppet, Absolutbeloppet
Le 11 II: T1.1b, T1.2, Ö1.2f, T1.4, T1.5, T1.7, T1.6, Ö1.5; I: Ö13.1, T13.1–13.3, Ö13.3, Ö13.4abc, T13.5, T13.6acef
Fr 29/9 Fö 12 II2 Exponential- och logaritmfunktion, Potenser med reella exponenter
Le 12 II: Ö2.1, Ö2.3, Ö2.4, T2.5, Ö2.5, Ö2.8–2.12, T2.7–2.11, Ö2.26–2.28
40 Ti 3/10 Fö 13 II3 Trigonometriska funktioner och ekvationer
Le 13 II: Ö3.1–3.4, Ö3.7, Ö3.19–3.20, Ö3.21uvx, Ö3.26–3.28, T3.17–3.19, Ö3.37, Ö3.38ab
Fr 6/10 Fö 14 II5.1–5.3 Gränsvärden
Le 14 II: Ö5.1–5.2, T5.2–5.3, Ö5.3–5.4
41 Ti 10/10 Fö 15 II5.4–5.6 Gränsvärden
Le 15 II: T5.4–5.5, Ö5.6i, Ö5.7–5.8, T5.7, T5.6, Ö5.12, T5.8
Fr 13/10 Fö 16 Sammanfattning och repetition
Le 16 Utdelade uppgifter och/eller gamla tentor
42 Ti 17/10 Tentamen 8:30–12:30
43 On 25/10 NBAM00 – Naturvetenskapligt basår: Matematik – del 2 påbörjas.

Studieresurser

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

På tentan kommer en uppgift att ha teoretisk karaktär, dvs en uppgift där man ombeds göra en eller flera av följande:

Exempel/lista på bevis som kan komma:

De gamla tentorna nedan representerar ganska bra det som kan komma i tentan. Det är vissa områden som inte var med i tentorna förut, men kolla gärna på några relevanta exempel på tentafrågor (och handskrivna lösningar).

Duggor

I kursen kommer det att ges möjlighet att utföra tre ”små” duggor i en nätbaserad miljö som kallas Maple T.A. Dessa är inte obligatoriska men man kan få upp till tre bonuspoäng inför tentamen (alltså en poäng för varje dugga man får godkänt i). Bonusen är giltig t.o.m. andra omtentan på kursen.

Du kommer att hitta duggorna i kursens aktivitet i GUL (du måste vara registrerad/omregistrerad på kursen).

Tanken med duggorna i Maple T.A. är att underlätta studierna. Det är tillåtet att ta hjälp av lärare eller andra kursdeltagare. Det är inte tillåtet att låta någon annan göra duggan åt en, eller att ta hjälp av programvara för att lösa uppgifterna. När du lämnar in duggan intygar du samtidigt att du förstått de svar du lämnat och att du själv kommit fram till dem.

Det blir bra om du går igenom ”Introduktion till MapleTA” (som nås via GUL) i god tid innan första duggan öppnas för att testa att allt funkar som det ska.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen tisdagen den 17 oktober, kl. 8:30 – 12:30. Tentamen består av 7–8 uppgifter, varav en uppgift kommer att vara av teoretisk karaktär, som tillsammans ger 50 poäng. För att bli godkänd, krävs 20 poäng, medan för att få väl godkänt, krävs 36 poäng.

Hjälpmedel på tentan är enbart det formelblad som delas ut med tentan (ev. trycks på baksidan av tentan). Inga miniräknare är tillåtna.

Man ska anmäla sig till tentan via GU:s studentportal/LADOK (ny flik öppnas)

Information om tider för omtentor kommer att finnas i GUL.

Rutiner kring tentamina

I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period. Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal, där du även kan läsa om regler för examination vid GU.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen (GU), för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursutvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL finns en enkät (kräver inloggning i GUL) som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.

Gamla tentor

OBS: Till skillnad från den tenta som kommer att ges den här terminen innehåller de gamla tentorna nedan ingen teoretisk fråga.